Burgerinitiatief

De gemeenteraad biedt inwoners de mogelijkheid om een voorstel op de agenda van de gemeenteraad te plaatsen. Dit noemen we burgerinitiatief.

Indienen burgerinitiatief

U kunt uw voorstel schriftelijk indienen bij de voorzitter van de gemeenteraad, de burgemeester. De griffier zal de initiatiefnemer gedurende de verdere procedure adviseren en begeleiden.

Een voorstel met betrekking tot het burgerinitiatief omvat in ieder geval de volgende onderdelen:

  • Een omschrijving van het burgerinitiatief;
  • Een toelichting op het burgerinitiatief;
  • Een beschrijving van het beoogde resultaat van het burgerinitiatief;
  • De achternaam, de voornamen, het adres en de handtekening(en) van de initiatiefnemer(s), en;
  • Een indicatie van het draagvlak onder belanghebbende inwoners blijkend uit minimaal 100 ondersteuningsverklaringen.

Procedure burgerinitiatief

Nadat uw verzoek in behandeling is genomen, is de verdere procedure als volgt:

  • De raad beslist in de eerstvolgende vergadering na indiening van uw verzoek of het onderwerp/voorstel op de agenda wordt geplaatst;
  • Als de raad instemt met de behandeling van het onderwerp/voorstel, dan vindt de behandeling ervan plaats in de eerstvolgende raadsvergadering. U krijgt hiervoor een uitnodiging en de mogelijkheid uw voorstel mondeling toe te lichten;
  • Als de gemeenteraad een besluit heeft genomen over uw onderwerp/voorstel krijgt u hiervan zo snel mogelijk bericht. Ook wordt het besluit bekendgemaakt in de gemeentepagina's in het huis-aan-huisblad en op de gemeentelijke website;
  • Burgerinitiatieven kunnen ook gebruik maken van het participatieplatform middelburgontmoet.nl

Voor meer informatie zie hoofdstuk 5 in de Participatie- en inspraakverordening.