Heeft u geen woonadres? Dan kunt u mogelijk in aanmerking komen voor inschrijving op een briefadres. Een briefadres is alleen een administratief adres.

Een briefadres is het adres van een familielid, vriend of kennis met wie u afspreekt dat hij/zij uw post ontvangt. Deze persoon is verplicht om ervoor te zorgen dat u de post ontvangt. Een briefadres is niet mogelijk op een postbus of een adres waarop niemand is ingeschreven. De aangifte moet worden gedaan in de gemeente waar het briefadres zich bevindt.

Voorwaarden briefadres

De gemeente Middelburg kan u een briefadres toekennen als:

 • U geen (vast) woonadres heeft door: dak- of thuisloosheid, korte (max. 6 maanden) overbrugging tussen twee woonadressen, de uitoefening van een ambulant beroep, kort (maximaal 8 maanden) verblijf in het buitenland (gedurende een jaar ten hoogste twee derden van de tijd). Verblijft u het komende jaar meer dan 8 maanden in het buitenland dan kunt u geen briefadres aanvragen. U bent verplicht om aangifte van vertrek naar het buitenland te doen.
 • U in een instelling verblijft en u wilt of kunt zich daar niet inschrijven;
 • U vaart aan boord van een schip, dat zijn thuishaven in Nederland heeft, en waarbij de reis niet langer duurt dan 2 jaar;

Er kan ook een briefadres worden aangevraagd voor:

 • personen die behoren tot een kwetsbare groep, zoals verwarde personen
 • langdurig vermiste personen

Met instelling wordt bedoeld:

 • Verpleeg- en/of verzorgingstehuizen;
 • Psychiatrische inrichtingen;
 • Instellingen voor geestelijk en/of lichamelijk gehandicapten;
 • Gezinsvervangende tehuizen;
 • Blijf-van-mijn-lijfhuizen;
 • Gevangenissen en andere strafinrichtingen.

Weigeringsgronden

Het is in ieder geval niet mogelijk om ingeschreven te worden op een briefadres, indien:

 • Er een onderzoek loopt naar de verblijfplaats van de briefadresgever;
 • Het briefadres een adres betreft waarop reeds aan twee alleenstaanden of twee gezinshuishoudens of een alleenstaande en een gezinshuishouden een briefadres is verleend;
 • Het briefadres geen bestaand adres betreft;
 • Het briefadres een postbus is;

Aanvraag briefadres

U kunt bij de gemeente waar het briefadres zich bevindt schriftelijk een aanvraag indienen.
Hiervoor moet u de onderstaande documenten inleveren:

De gemeente kan u uitnodigen om uw verzoek in persoon toe te lichten. Ontbreken bij de aangifte tot briefadres één of meer van de benodigde stukken, dan krijgt u de gelegenheid om dit aan te vullen. Bij een incomplete aanvraag kan uw verzoek uiteindelijk buiten behandeling worden gesteld.

Gevolgen briefadres voor huidige bewoners

Iemand die op een briefadres ingeschreven staat, telt niet mee als bewoner op dat adres. Als u als briefadresgever twijfelt over eventuele gevolgen, bijvoorbeeld voor uw uitkering of huurtoeslag, dan kunt u het beste vooraf advies inwinnen bij de desbetreffende instantie.

Heeft de gemeente Middelburg een briefadresbeleid?

Ja, het beleid staat beschreven in de Regeling briefadres gemeente Middelburg. Hierin staat onder meer vermeld dat op één adres maximaal 2 individuele personen of 2 gezinnen een briefadres mogen hebben.