De blauwe zone is bedoeld om langdurig parkeren tegen te gaan. U kunt een aanvraag voor een blauwe zone-regeling schriftelijk indienen bij de gemeente.

In blauwe zones mag slechts worden geparkeerd op plaatsen die voorzien zijn van een blauwe streep. Bovendien moet op maandag tot en met zaterdag, tussen 8.00 en 20.00 uur, een duidelijk zichtbare parkeerschijf worden gebruikt waarop het tijdstip staat aangeven waarop het parkeren is begonnen, en de toegestane maximum parkeerduur van 2 uur mag niet zijn verstreken.

Bij de gemeente kunt u als bewoner een parkeerontheffing aanvragen van het verbod voor langdurig parkeren.

Voorwaarden instellen blauwe zone

Nieuw aan te leggen blauwe zones kunnen ingesteld worden indien voldaan wordt aan de volgende voorwaarden:

  • het gebied grenst aan een bestaande blauwe zone;
  • de parkeerdruk is hoger dan 85%;
  • minimaal 75% van de huishoudens is akkoord met of heeft geen bezwaar tegen de invoering van een blauwe zone;
  • op het moment dat een of meerdere van deze voorwaarden zwaarwegend zijn of juist net niet aan voldaan kan worden, kan het toch mogelijk zijn om een blauwe zone in te voeren.

Verzoek instellen blauwe zone indienen

In uw aanvraag moet duidelijk beschreven staan om welk gebied het gaat en dient u een handtekeningenlijst bij te voegen, waarop alle huishoudens staan vermeld van het desbetreffende gebied en het antwoord op de vraag of men het met de aanvraag eens is.

Intrekken blauwe zone

Wanneer u de gemeente wilt verzoeken een bestaande blauwe zone op te heffen, moet u een ingevulde handtekeningenlijst bijvoegen. Een voorwaarde is dat 75% van de huishoudens akkoord is of geen bezwaar heeft tegen het opheffen van de blauwe zone. Straten die een blauwe zone zouden onderbreken bij intrekking komen niet in aanmerking voor een dergelijk verzoek.

De handtekeningenlijst stuurt u naar gemeente Middelburg.