De historische stadskern van Middelburg is beschermd stadsgezicht. Bekijk om welk gebied het gaat op de overzichtskaart gebieden ruimtelijke kwaliteit.

De historische stadskern van Middelburg met haar talloze monumenten en de bebouwing langs de buitenzijde van de vesten is sinds de jaren '80 van de vorige eeuw een beschermd stadsgezicht. Ook de karakteristieke lintbebouwing langs de Noordweg met het aansluitende open agrarische gebied daar omheen is een beschermd stadsgezicht.

Een beschermd stadsgezicht is een stedelijk gebied dat volgens het rijk van algemeen belang is vanwege de bijzondere cultuurhistorische waarde. Het gaat dan onder andere om het behoud van de historisch gegroeide stratenplannen, de inrichting van de openbare ruimte en de binnengebieden, de karakteristieke gevelwanden, de beeldbepalende panden en het groen in de stad. Ook worden eisen gesteld met betrekking tot de goothoogte en nokhoogte van gebouwen en de toe te passen bouwmaterialen en bestratingsmaterialen.

Het is in een beschermd stadsgezicht dus niet mogelijk om zomaar te slopen of te bouwen. De vormgeving van nieuwbouw en verbouw van gebouwen zal aan hogere eisen moeten voldoen dan niet-beschermde gebieden. Deze eisen worden per bouwplan en verbouwplan gerelateerd aan de aansluitende omgeving.