Afdelingen gemeente Middelburg

Vanuit ons stadskantoor aan het Kanaal door Walcheren en op onze twee buitenlocaties werken ruim 450 collega’s verspreid over 10 afdelingen. In een ambitieuze en informele omgeving zetten wij ons in voor bedrijven, bezoekers en natuurlijk de 50.000 inwoners van de gemeente. Wij doen dit niet alleen maar doen dit mét elkaar en voor elkaar.

De verscheidenheid aan producten en diensten maken het werken voor gemeente Middelburg veelzijdig. Het resultaat van je werk is zichtbaar en draagt bij aan een mooier en beter Middelburg. Jouw werk doet er echt toe. Door de korte lijnen met collega’s en andere afdelingen, gemoedelijke werksfeer, eigen verantwoordelijkheid en vrijheid in je functie kun je echt het verschil maken.

Middelburg gaat de komende jaren aan de slag met ambitieuze opgaven op het gebied van onder andere het sociaal domein, wonen, klimaat & energie en participatie. We stimuleren een manier van werken die nodig is om als gemeente mee te bewegen met deze continue veranderingen. Dit betekent volop uitdagingen bij Middelburg, waarbij we jouw ideeën, kennis en ervaring goed kunnen gebruiken. Een gemeente waar je mag en kan groeien!

Publiekszaken

Op onze afdeling Publiekszaken staat een klantgerichte dienstverlening centraal. Onze collega’s ontfermen zich bijvoorbeeld over een correct en betrouwbaar beheer van de in de Basisregistratie Persoonsgegevens opgenomen persoonsinformatie. Ze doen dit door het verstrekken van gegevens over identiteit (persoonsinformatie), over inname en uitgifte van documenten, over een correcte uitvoering van de Burgerlijke Stand, Kieswet en over de Naturalisatiewetgeving.

Werkzaamheden zijn bijvoorbeeld:

 • Behandelen van een aanvraag voor paspoort of rijbewijs
 • Verklaring omtrent het gedrag (VOG)
 • Parkeervergunning
 • Naamkeuze bij een geboorte
 • Aanvraag voor een huwelijk of geregistreerd partnerschap
 • Verloren of gevonden voorwerpen

Ook het crematorium en begraafplaatsen van gemeente Middelburg vallen onder de afdeling Publiekszaken.

Onze collega’s van Publiekszaken hebben bijvoorbeeld de functie van:

 • Kwaliteitsmedewerker klantcontacten
 • Medewerker Callcenter/ centrale balie
 • Administratief medewerker
 • Bedrijfsleider begraafplaatsen en crematorium (BCR)
 • Aulamedewerker BCR

Toegang in Middelburg

Onze afdeling Toegang in Middelburg (TIM) houdt zich bezig met het hele proces rondom hulp- en ondersteuningsvragen van onze inwoners. Samen met de inwoner onderzoeken onze collega’s naar mogelijke oplossingen vanuit de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo), de Jeugdwet, of naar andere mogelijkheden. Om de hulpvraag duidelijk in kaart te brengen vindt er altijd een onderzoek plaats, aan de hand van een telefoongesprek, een afspraak bij de inwoner thuis of op het stadskantoor.

Een antwoord die onze collega kan bieden op de hulpvraag is bijvoorbeeld:

 • Huishoudelijke ondersteuning
 • Hulpmiddel
 • Vervoer
 • Woningaanpassing
 • Dagbesteding
 • Behandeling & begeleiding voor jeugdigen

Onze collega’s van TIM hebben bijvoorbeeld de functie van:

 • Wmo-consulent
 • Jeugdconsulent
 • Casusregisseur
 • Administratief medewerker
 • Applicatiebeheerder
 • Juridisch adviseur

Samenwerking Belastingen Walcheren en Schouwen-Duiveland

Onze afdeling Samenwerking Belastingen Walcheren en Schouwen-Duiveland (WSD) heft en int alle gemeentelijke belastingen en privaat- en publiekrechtelijke vorderingen voor de gemeenten Middelburg, Veere, Vlissingen en Schouwen-Duiveland.

Ook zijn onze collega’s verantwoordelijk voor het uitvoeren van de Wet Waardering Onroerende Zaken (WOZ). Ze stellen dus de WOZ-waarde vast van alle onroerende zaken in de vier gemeenten. Zo hebben burgers met maar één instantie te maken voor alle lokale belastingen.

Ten slotte houdt de afdeling zich bezig met het inmeten en bijhouden van de Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT) voor de vier gemeenten, en voeren zij voor Middelburg tevens de Basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG) uit.

Onze collega’s van Samenwerking Belastingen (WSD) hebben bijvoorbeeld de functie van:

 • Medewerker Heffen en innen
 • Deurwaarder
 • Taxateur
 • Juridisch medewerker
 • Applicatiebeheerder

Vergunningverlening en Handhaving

Op onze afdeling Vergunningverlening en Handhaving zijn alle uitvoerende taken op het gebied van vergunningverlening en handhaving samengebracht.

Vergunningverlening

Onze collega’s van Vergunningverlening verlenen (omgevings-)vergunningen voor onder andere bouwen en verbouwen, monumenten, drank en horeca, slopen, brandveiligheid, reclame en riolen, kabels en leidingen. Soms zijn dit vergunningen op grond van lokale regelgeving zoals bij warenmarkten, rommelmarkten, wedstrijden en andere activiteiten op de openbare weg. Zulke vergunningen hebben betrekking op standplaatsen, (verwijzings)borden of plaatsing van bouwmaterialen.
Ook behandelen onze collega’s ontheffingen op het gebied van geluid of voor het schenken van alcohol.
De afdeling adviseert ten slotte over bodem(-saneringen) en milieuaspecten.

Handhaving

Onze collega’s van Handhaving zien erop toe dat de leefbaarheid van onze gemeente gewaarborgd blijft. Denk aan het naleven van voorschriften bij brandveiligheid en constructieveiligheid (voor bouwen en wonen), milieutoezicht bij bedrijven (onder andere verbranden en opslag van afvalstoffen en watervervuiling) en in de openbare ruimte (onder andere hangjongeren, afvaldumping en parkeeroverlast). Ook behandelen onze collega’s handhavingszaken met betrekking tot de Wet kinderopvang, zoals bij kinderdagverblijven en gastouders. Dit doen zij in samenwerking met de GGD en onze afdeling Samenleving.

Ons team van buitengewoon opsporingsambtenaars (boa’s) komt in actie bij activiteiten in de openbare ruimte zoals grote en kleinere evenementen, markten en de kermis, ter bevordering van de leefbaarheid van onze gemeente. Zij handhaven bijvoorbeeld bij geplaatste voorwerpen of voertuigen zonder vergunning en pakken overlast door (verkeerd geparkeerde) fietsen aan.

De afdeling Vergunningverlening en Handhaving draagt zorg voor het uitvoeren van parkeercontroles en de uitgifte van gehandicaptenparkeerkaarten, bezoekerskaartjes en ontheffingen. Daarnaast worden de parkeerapparatuur, het flexibel afsluitsysteem voor de binnenstad en de parkeergarages beheerd.

Onze collega’s van Vergunningverlening en handhaving hebben bijvoorbeeld de functie van:

 • Boa
 • Vakspecialist Geluid
 • Vergunningverlener bouwen en wonen
 • Applicatiebeheerder
 • Administratief medewerker
 • Coördinator
 • Jurist handhaving
 • Archeoloog

Stadsbeheer

De openbare ruimte is het belangrijkste visitekaartje van de stad. De gemeente heeft als beheerder van deze ruimte de wettelijke taak om te zorgen voor de veiligheid en leefbaarheid: de zogenaamde ’zorgplicht’. Een prettige openbare ruimte (plekken als straten, pleinen en parken waar iedereen gebruik van kan maken) is een gezonde en duurzame omgeving waar mensen met plezier wonen en recreëren.

De afdeling Stadsbeheer voert in deze openbare ruimte werkzaamheden uit op het gebied van reiniging, groenbeheer, riolering, bestrating, gebouwenbeheer en gladheidbestrijding.

Onze collega’s van openbare ruimte houden zich bezig met het onderhoud van wegen, de aanleg van straten en riolen, het plaatsen en onderhouden van verkeersvoorzieningen zoals straatnaamborden en verkeersborden, en het straatmeubilair.
Ons team van reiniging zamelt het huishoudelijk afval in en voert het af. Zij houden de openbare wegen, pleinen en tunnels schoon. Ook het onderhoud van groen- en speelvoorzieningen, vijvers en waterpartijen, plantsoenen, bomen en parken behoort tot hun taakveld.

Onze collega’s staan ook paraat om bij sneeuw en gladheid hoofdwegen, doorgaande fietspaden en de routes van het openbaar vervoer veilig en goed begaanbaar te maken.
Het team van gebouwenbeheer ontfermt zich over het onderhoud en het beheer van alle gemeentelijke gebouwen, molens, bruggen en tunnels.

Onze collega’s van Stadsbeheer hebben bijvoorbeeld de functie van:

 • Opzichter
 • Algemeen medewerker reiniging
 • Medewerker groen
 • Medewerker civiel technisch beheer
 • Medewerker bouwkundig beheer

Samenleving

De afdeling Samenleving heeft als doel dat alle Middelburgers zich goed voelen, kunnen deelnemen aan de maatschappij en in prettige buurten wonen. De speerpunten van de afdeling Samenleving zijn Preventie, Zorg en Meedoen.

Preventie

Maatregelen die problemen voorkomen, of niet doen verergeren, zijn bijvoorbeeld vroege signalering van huurschulden of het verminderen van eenzaamheid door het organiseren van ontmoetingsplaatsen. Spil in het preventiebeleid zijn onze wijknetwerken. Hier ontmoeten vrijwilligers, (zorg-)professionals en andere belangrijke spelers in de wijk elkaar. Zij kennen de wijk goed en brengen problemen vroegtijdig in beeld. Een ander initiatief is het Lokaal Preventieakkoord Middelburg, waarmee we een gezond(er) Middelburg met gezonde(re) Middelburgers nastreven.

Zorg

De afdeling Samenleving maakt afspraken met zorgpartijen over goede zorg dichtbij huis, voor mensen die wat extra zorg en ondersteuning nodig hebben. Dat zijn bijvoorbeeld afspraken voor dagbesteding, huishoudelijke hulp en zorg, woningaanpassingen, vervoer of hulpmiddelen.

Veiligheid heeft ook onze aandacht: de gemeente maakt met zorgpartijen afspraken over het signaleren en melden van huiselijk geweld. Daarnaast zoeken onze collega’s naar oplossingen voor jongeren die thuis moeilijkheden ervaren of jongeren die door een beperking tegen problemen aanlopen.  Dit doen zij samen met onderwijsinstellingen, jeugdhulpaanbieders en de GGD.

Meedoen

De afdeling Samenleving heeft als streven dat alle inwoners kunnen deelnemen aan werk, onderwijs, sport en cultuur. Zo is er speciale aandacht voor de bestrijding van laaggeletterdheid en werken we samen met Orionis Walcheren om zoveel mogelijk inwoners aan werk en inkomen te helpen. Met het SIREE project stimuleert onze afdeling educatie en zelfstandig ondernemerschap van nieuwkomers. Ten slotte stimuleren we een breed kunst- en cultuuraanbod.

Onze collega’s van Samenleving hebben bijvoorbeeld de functie van:

Wijk en Bestuur

Tot het werkveld van onze afdeling Wijk en Bestuur behoort een breed scala aan taken: algemeen bestuurlijke zaken en beleidsintegratie, wijkgericht werken, juridische advisering, privacy, publiekrechtelijke/regionale samenwerking, klachtenbehandeling, secretariaat commissie bezwaar- en beroepschriften, openbare orde en (integrale) veiligheid, crisisbeheersing, kabinetsaangelegenheden, (Koninklijke) onderscheidingen, ontvangsten, representatie en buitenlandse betrekkingen, in- en externe communicatie en stadspromotie.

De afdeling ondersteunt ook bij de collegevergaderingen, de raadscommissie en raadsvergaderingen. Het secretariaat van het college van burgemeester en wethouders is ook onderdeel van de afdeling.

Onze collega’s van Wijk en Bestuur hebben bijvoorbeeld de functie van:

 • Communicatieadviseur
 • Kabinetschef
 • Strategisch adviseur
 • Juridisch adviseur
 • Managementassistent
 • Privacy officer
 • Adviseur openbare orde en veiligheid
 • Raadscommissiegriffier

Bedrijfsvoering

De afdeling Bedrijfsvoering bestaat uit de onderdelen Personeel, Financiën en Organisatie en Informatievoorziening.

De collega’s van Personeel richten zich op een actueel personeelsbeleid met voldoende en deskundige collega’s. Arbeidsvoorwaarden, personeelsplanning, opleidingen, salarisadministratie en Arbo-aangelegenheden behoren tot hun takenpakket.

Onze collega’s van Financiën zorgen voor het goed in beeld brengen van de financiële positie van de gemeente en voor de financiële administratie. Zij vertalen politiek-bestuurlijke prioriteiten en wensen naar financiële kaders, bereiden financieel beleid voor, maken de kadernota (met een meerjarenraming), begroting, tussenrapportages en de jaarrekening.

Ten slotte is Bedrijfsvoering verantwoordelijk voor de Informatievoorziening door middel van de ICT-systemen waar onze collega’s mee werken. Ook is het beschikbaar stellen van data, waarmee politiek-bestuurlijke keuzes inzichtelijk gemaakt worden en waarmee achteraf verantwoording kan worden afgelegd, een van hun kernactiviteiten. Informatiebeveiliging en privacybescherming is natuurlijk ons continu streven.

Onze collega’s van Bedrijfsvoering hebben bijvoorbeeld de functie van:

 • Strategisch adviseur
 • Organisatieadviseur
 • Personeelsadviseur
 • Controller
 • Financieel adviseur
 • Financieel consulent
 • Data-analist
 • Informatiemanager
 • CISO
 • Applicatiebeheerder
 • Administratief medewerker

Facilitaire Zaken

De werkzaamheden van deze afdeling zijn gericht op dienstverlening intern (organisatie) en extern (bezoekers). De verhuur van gemeentelijke accommodaties (onder andere welzijns- en sportlocaties) en het beheer van het eigen vastgoed is een van hun taken. Ook staan inkoop- en aanbestedingstrajecten centraal.

Collega’s zijn tevens verantwoordelijk voor het beheren van (digitale) postzaken, het (digitaal) archief en het functioneel beheer van onder andere het zaaksysteem. De afdeling Facilitaire Zaken ondersteunt ook de ondernemingsraad.

Onze collega’s van Facilitaire Zaken hebben bijvoorbeeld de functie van:

 • Medewerker documentaire informatievoorziening
 • Medewerker servicedesk
 • Bode
 • Ambtelijk secretaris OR
 • Vakspecialist bouwkunde
 • Adviseur inkoop

Leefomgeving

De afdeling Leefomgeving houdt zich bezig met allerlei zaken in de openbare ruimte: met het beheer en de ontwikkeling van de leefomgeving, met economie en grondzaken en met verkeer.

Onder het beheer valt onder andere het onderhoud van wegen, riolering, verlichting en groen- en speelvoorzieningen. Ook behoort daartoe proces- en projectmanagement van nieuwbouw- en herinrichtingsprojecten. Ontwikkeling betreft onder andere stedenbouw, ruimtelijke ordening, volkshuisvesting, monumentenzorg, klimaatbeleid, milieubeleid en duurzaamheid.

Economie en grondzaken heeft betrekking op onder andere bedrijven en bedrijfsterreinen, de verkoop van bouw-, kantoor- en bedrijfsgrond, detailhandelsbeleid, horecabeleid en recreatie en toerisme.

Werkzaamheden op het gebied van verkeer ten slotte zijn de voorbereiding van verkeersmaatregelen, verkeersbeleid, verkeersonderzoeken, verkeersmanagement en het faciliteren van routes en voorzieningen voor het openbaar vervoer.

Onze collega’s van Leefomgeving hebben bijvoorbeeld de functie van:

Samenwerken in projecten

Bij gemeente Middelburg draaien tientallen projecten. Jij kunt ook in een project komen te werken. Lees over de gemeentelijke rol bij Essenvelt, kunstmanifestatie Façade en de verduurzaming van sportcomplex De Blikken.