Aanpassen onjuiste persoonsgegevens

Als u merkt dat uw gegevens fout staan geregistreerd in de Basisregistratie Personen (BRP) van de gemeente waar u woont, kunt u een correctieverzoek indienen.

Voorwaarden correctieverzoek

 • U moet ingeschreven staan in de gemeente. 
 • Het verzoek moet u zelf schriftelijk doen.
 • Voor minderjarigen tot 16 jaar kan een ouder, voogd of verzorger het verzoek doen.
 • Een curator kan een verzoek indienen voor iemand die onder curatele is gesteld.
 • In het verzoek doet u melding van de aan te brengen wijzigingen.

Indienen correctieverzoek

Het indienen van een correctieverzoek BRP doet u schriftelijk.

U stuurt mee:

 • Een (kopie van een) geldig legitimatiebewijs (paspoort, identiteitskaart, rijbewijs of vreemdelingendocument).
 • Het document met de foutieve gegevens.
 • Het bewijs met de juiste gegevens.

De gemeente kan de foutieve gegevens corrigeren na controle op de rechtmatigheid van andere documenten waaruit de juiste gegevens blijken, zoals een akte van de burgerlijke stand, een rechterlijke uitspraak of een notariële akte.

De gemeente voert het ingediende verzoek binnen 4 weken uit. Aan de uitvoering van een correctieverzoek zijn geen kosten verbonden.

Bijzonderheden als u bent geboren in het buitenland

Bent u in het buitenland geboren en kloppen uw persoonsgegevens in de BRP niet? Dan moet u documenten overleggen waaruit de juiste gegevens blijken. Deze zogeheten brondocumenten moet u aanvragen in het land waar deze zijn opgesteld.

De documenten moeten voldoen aan de volgende eisen:

 • Ze zijn opgemaakt volgens de geldende voorschriften van het betreffende land.
 • Ze moeten gelegaliseerd/geapostilleerd zijn volgens een door de Nederlandse Staat opgestelde circulaire.
 • Ze moeten opgesteld zijn in een voor Nederlandse ambtenaren begrijpelijke taal. Als dat niet het geval is, moet u zorgdragen voor een vertaling door een beëdigd vertaler.
 • Het moeten originele documenten zijn en van recente datum.