Jaarlijks stelt de gemeente wijktafelbudget ter beschikking. Als een aanvraag voldoet wordt deze voorgelegd aan de deelnemers van de eerstvolgende wijktafel.

Vraag wijktafelbudget aan

Voor het aanvragen van het wijktafelbudget gelden de volgende richtlijnen:

 • Een bijdrage uit het wijktafelbudget wordt alleen verleend aan bewoners(groepen), bewonersorganisaties (waaronder de wijkteams), verenigingen en niet commerciële organisaties die actief zijn in de wijk of het dorp;
 • Het wijktafelbudget is dus niet bedoeld voor grotere structurele commerciële evenementen en organisaties met een substantieel eigen budget;
 • In principe is het wijktafelbudget niet bedoeld als structurele aanvulling voor begrotingen van verenigingen, stichtingen en dergelijke;
 • Als de aanvrager zonder de bijdrage over voldoende gelden beschikt om de kosten te dekken, wordt geen bijdrage verleend;
 • Een bijdrage uit het wijktafelbudget wordt alleen verleend als deze wordt aangewend voor algemeen (publiekelijk) nut en de activiteit een relatie heeft met het in stand houden dan wel verbeteren van de leefbaarheid in de wijk.
 • In de aanvraag wordt vermeld welke bijdrage de activiteit levert aan de leefbaarheid in de betrokken straat, buurt of wijk;
 • Er wordt geen bijdrage geleverd in de kosten voor consumpties (eten, drinken, snoep); reparaties, onderhoud en vervanging van bestaande apparatuur tenzij in uitzonderlijke gevallen. Te beoordelen door de wijkmanager in overleg met het wijkteam;
 • Als voor dezelfde activiteit ook een bijdrage is of wordt aangevraagd bij een andere wijktafel of één of meer andere instellingen of overheden, moet dat bij de aanvraag worden vermeld.
 • De aanvrager van het wijktafelbudget dient op de eerstvolgende wijktafel aanwezig te zijn, teneinde vragen van de deelnemers van de wijktafel te kunnen beantwoorden en desgevraagd toelichting te geven over de te organiseren activiteit;
 • Een bijdrage wordt alleen verleend aan een activiteit die plaatsvindt op een tijdstip ná de wijktafel die de aanvraag behandelt;
 • In de publiciteit over de activiteit moet de bijdrage uit het wijktafelbudget worden vermeld (bijvoorbeeld op de website van het wijkteam/dorpsvereniging/wijkblad of in een persbericht.
 • De gemeente, het wijkteam en de wijkvereniging kunnen de activiteit vermelden in hun publicaties;

De wijkmanager toetst in overleg met het wijkteam de ontvangen aanvragen aan de voorwaarden.

Voor informatie kunt ook bellen met Wijkgericht Werken, telefoon 0118 67 52 21 (Patricia van der Weele).

De aanvraag inclusief kostenraming en activiteitenplan moet minimaal 1 week voor een geplande wijktafel zijn ingediend bij Gemeente Middelburg, Wijkgericht Werken, Postbus 6000, 4330 LA Middelburg. Mailen kan ook naar wijkgerichtwerken@middelburg.nl of via het wijkteam.