Elke overheidsinstantie heeft haar eigen taak in het waterbeheer. Het rijk, provincie, waterschappen en waterbedrijven werken samen met de gemeente aan schoon en veilig water. En ook als burger bent u betrokken bij waterbeheer.

Rijk

Het Rijk maakt het waterbeleid op hoofdlijnen. Het Rijk is verantwoordelijk voor het operationele beheer van de zogenaamde Rijkswateren (grote rivieren en de meest kanalen). Dit beheer is onder gebracht bij Rijkswaterstaat.

Provincie

Het Omgevingsplan Zeeland 2012 – 2018 is het provinciaal beleidsplan voor ruimte, milieu, water en natuur. Hierin staat hoe de provincie omgaat met onder andere hoogwaterveiligheid, waterbodems, zwemwater,  wateroverlast en grondwater.

Waterschap Scheldestromen

Het waterschap zorgt onder andere voor de waterkeringen en veilige dijken en duinen, een goede kwaliteit en kwantiteit van het oppervlaktewater, het beheer en onderhoud van de buitenwegen in Zeeland en de zuivering van afvalwater in de rioolwaterzuivering.

Om deze activiteiten te bekostigen, int het waterschap heffingen. U betaalt een watersysteemheffing en een zuiveringsheffing. De watersysteemheffing is bedoeld voor het beheren van oppervlaktewateren en veilige dijken. De zuiveringsheffing is bedoeld voor de zuivering van ons afvalwater.

In het algemeen doet het waterschap of de gemeente het onderhoud van de watergangen: maaien, het weghalen van drijvend vuil en het verwijderen van slib op de bodem (baggeren). Wel moeten perceeleigenaren het waterschap en de gemeente de mogelijkheid bieden dit onderhoud te doen. Zo moeten de watergangen toegankelijk blijven en de oevers voldoende vrij blijven om bijvoorbeeld beschoeiingen te vervangen. Soms, met name in landelijk gebied, komt het voor dat de eigenaar van een aan water grenzend perceel onderhoudsplichtig is voor zowel het maaien, het verwijderen van drijvend vuil, als het baggeren van de watergang.

Verder mag niemand activiteiten ondernemen die dijken verzwakken, de waterkwaliteit beïnvloeden of de doorstroom van water hinderen, zonder daarvoor toestemming te hebben van het waterschap. Voor de meeste activiteiten op of in de nabijheid van watergangen is een vergunning nodig van het waterschap.

De gemeente

De gemeente zorgt voor de inzameling en het transport van afvalwater dat afkomstig is van woningen en bedrijven (riolering). Huiseigenaren zorgen zelf voor de aansluiting op het riool. De gemeente is ook verantwoordelijk voor de zorg voor het overtollige hemelwater (regen, sneeuw, etc.) en grondwater, voor zover dit niet redelijkerwijs van de bewoners zelf gevraagd kan worden. De gemeente is bij grondwaterproblemen het eerste aanspreekpunt voor bewoners en bedrijven.

Met de gemeentelijke rioolheffing worden de gemeentelijke kosten gedekt voor de riolering, de zorg voor regenwater en grondwater en het onderhoud van de kleinere watergangen. De heffing bestaat uit een vast bedrag, het eigenarendeel, en een gebruikersdeel. Het gebruikersdeel is afhankelijk van het waterverbruik. van de woning. U vindt deze kosten op de jaarlijkse gecombineerde belastingaanslag.

De burger

Als burger heeft u ook diverse verantwoordelijkheden in het waterbeheer. Als huiseigenaar bent u verantwoordelijk voor de riolering op eigen terrein. Ook de riolering vanaf de perceelsgrens tot op het hoofdriool is eigendom van de perceeleigenaar. De eigenaar van een woning is zelf verantwoordelijk voor het op eigen terrein treffen van maatregelen tegen hemel- en grondwateroverlast. Als redelijkerwijs niet van hem verwacht kan worden dat hij het overtollige water op eigen perceel verwerkt, biedt de gemeente hem de gelegenheid het water naar elders af te voeren, bijvoorbeeld naar de openbare weg, op een riolering of drainage. Dit gebeurt niet wanneer dit buitensporig veel geld kost.

Drinkwaterbedrijf

De waterbedrijven zorgen voor de winning en verdeling van drinkwater. Drinkwater is gezuiverd grondwater of water uit de grote rivieren. Dit water waar wij van drinken, en dat wij gebruiken om mee te koken en in te baden, wordt geleverd door drinkwaterbedrijf Evides.