Verspreiding brieven inwoners

Vraag: hoe gaat het verspreiden vanavond, ik zie geen kaartje met het verspreidingsgebied.

Antwoord: als het goed is, zit dat bij de bijlagen.

Vraag: hoe weten we dat deze mensen om 21.00 uur de brief hebben? Hoe is de bijeenkomst van vanavond georganiseerd?

Antwoord: er zijn twee avonden georganiseerd voor de omwonenden. Twee verspreidingsgebieden. Vanavond informeren we ook wijkteam Griffioen persoonlijk.

Vraag: wat is het verschil tussen de twee brieven?

Antwoord: de eerste is dichterbij de locatie, de tweede verder weg.

Rol COA in proces tot nu toe

Vraag: is tijdens het proces het COA betrokken geweest?

Antwoord: ja er is veelvuldig overleg geweest met COA. De komende tijd zal het contact geïntensiveerd worden.

Vraag: dus het is geen verrassing voor COA?

Antwoord: nee, ze zijn bereid om de locatie mee te ontwikkelen. Dit zal geen ongeschikte locatie zijn.

Vraag: is er ook verslaglegging of een reactie van? Mogen we die inzien.

Antwoord: nee, er is geen verslaglegging. Er is wel een papieren schouw gedaan door COA. We hebben ze vooral steeds meegenomen in het proces. Dit kan verstrekt worden.

[Na vergadering: In mei is aan COA gevraagd de locatie Cleene Hooge op papier te schouwen. Wij hebben telefonisch de reactie ontvangen dat de locatie op basis van deze papieren schouw akkoord was. Naar aanleiding van de vraag tijdens de bijeenkomst met de raad is aan het COA gevraagd of er een rapportage was van de papieren schouw. Deze is verstrekt. Bij het doornemen van de rapportage bleek dat het een rapportage is van een standaard schouw, zonder de voor Middelburg geldende uitgangspunten. Daarover is op donderdag 21-09-2023 contact geweest met het COA en verzocht een papieren schouw te doen op basis van de geldende uitgangspunten. Om verwarring te voorkomen, zeker voor omwonenden, is het bestuur van mening dat ook een papieren schouw wel recht moet doen aan de voor Middelburg geldende uitgangspunten. De eerste versie van de schouw, de mail met opmerkingen van de gemeente en de herziene versie van de schouw zijn als bijlage toegevoegd.]

Huidig AZC

Vraag: is juni 2025 realiseerbaar dat het AZC dan ook staat?

Antwoord: er is al wel eens over gesproken met omwonenden van het huidige AZC. Uitgelegd wat het proces is en nu zullen ze meegenomen worden in de besluitvorming. Het is nu nog niet in te schatten wat realistisch is wanneer het nieuwe AZC er staat. Bij omwonenden verwachten we dat er acceptatie zal zijn als het iets uitloopt.

Bijeenkomsten/ informeren wijkteam

Vraag: bijeenkomsten zijn op twee data. Zijn deze toegankelijk?

Antwoord: Ja, deze zijn toegankelijk. Raadsleden zijn welkom.

Vraag: is het wijkteam vooraf geïnformeerd?

Antwoord: er is vandaag een regulier overleg, dus het wijkteam is op dit moment nog niet op de hoogte. De voorzitter wordt straks wel op de hoogte gebracht. Vanavond wordt het pas toegelicht.

Afstand voorzieningen

Vraag: gezien de afstandscriteria; het lijkt me nogal afgelegen van de voorzieningen. Is het voldoende zo, of kan er nog iets aan gedaan worden?

Antwoord: de afstandscriteria zijn wensen van COA. Het lijkt me meevallen. Winkelcentrum is in de buurt. We kunnen niet alle wensen invullen, maar dit is toch de beste optie.

Raadsvoorstel

Vraag: waarom geen wensen en bedenkingen?

Antwoord: we leggen het voor, voor wensen en bedenkingen, dus die zien we tegemoet.

Vraag: participatie. Waarom zit adviseren erin? Wat houdt dit in en wat zijn de gevolgen?

Antwoord: naar aanleiding van amendementen is gekozen voor adviseren.

Vraag: dit was minimaal adviseren.

Antwoord: hier komen we later nog op terug.

[Na vergadering: In april heeft de raad een amendement aangenomen waarin het college de opdracht krijgt om met het besluit voor de locatie ook de trede van participatie voor te leggen als besluit. Daarom staat dit nu ook als besluit opgenomen. De raad kan dit uiteraard amenderen. Het college adviseert dan om de participatiegraad voor beide fasen pas vast te leggen in de startnota. De startnota wordt geschreven met inbreng van omwonenden en raadsleden. In het huidige voorstel wordt de vaststelling van de participatiegraad voor de 3e fase (na de ruimtelijke procedure) voorzien tijdens het startgesprek, maar die voor(afgaand aan) de 2e fase (planologische fase) komt al vast te liggen met het huidige besluit.]

Vraag: waarom is bijlage 8 toegevoegd?

Antwoord: dit is om het gebied duidelijk aan te geven. Dit naar aanleiding van eerdere besluitvorming.

Financiën

Vraag: financiën valt nog niet veel over te zeggen. Komt er een moment dat we ook op financieel vlak iets meer kunnen weten welke haken en ogen er aan zitten?

Antwoord: dat is op dit moment nog ingewikkeld. Het gesprek met COA moet nog aangegaan worden. We weten nog niet precies wat we gaan doen, dus dit moet de komende tijd duidelijk worden. In oktober zal dit ook nog niet duidelijk zijn. Ik ga dit nog ambtelijk bespreken.

[Na vergadering: op enig moment zal, zodra de plannen op hoofdlijnen zijn uitgewerkt, een herziene exploitatieopzet aan de gemeenteraad worden voorgelegd, naar verwachting in de loop van 2024.]

Invloed op inpassing gebouwen

Vraag: in hoeverre hebben we invloed op de inpassingen en de uitvoering van de gebouwen.

Antwoord: Heel veel, we gaan in gesprek met COA. Gaat ook over kosten. Zienswijze kan ook nog door de raad meegegeven worden.

Uitwisseling raad/ college voor 7 november

Vraag: zit er nog een dialoog tussen raad en college voordat er op 7 november een besluit valt?

Kan er nog een stukje uitwisseling plaatsvinden? Antwoord: zit niet in het proces. Ik neem de vraag mee. Er zal terugkoppeling plaatsvinden. We moeten kijken of het haalbaar is om nog in dialoog te gaan. We zullen goed moeten kijken naar de bevindingen van de raad, maar het college besluit.

[Na vergadering: we zullen de raad in ieder geval als eerste informeren over het definitieve besluit.]

Juridische procedures

Vraag: na het definitieve besluit komen de ruimtelijke procedures, bezwaar en beroep. Daardoor kunnen de termijnen oprekken.

Antwoord: ja dat klopt. Die procedures zullen gaan lopen inderdaad. Daarom ook voorzichtig met de datum juni 2025.

Vraag: met de bestemming krijg je misschien ook nog met de nieuwe omgevingswet te maken.

Antwoord: we zullen dit moeten doen. Of de omgevingswet er dan wel of niet is.