Publicaties van voorgenomen verkopen van onroerende zaken in eigendom van Gemeente Middelburg, alsook van de vestiging van zakelijke rechten ten laste daarvan.

Met de lijst wordt uitvoering gegeven aan de publicatieverplichtingen zoals verwoord in het arrest van de Hoge Raad der Nederlanden van 26 november 2021 (Didam). De lijst wordt doorlopend vernieuwd.

Iedere publicatie blijft vanaf de vermelde publicatiedatum ononderbroken gedurende twintig (20) kalenderdagen beschikbaar op de website. Binnen deze termijn, te rekenen vanaf de dag na de vermelde publicatiedatum, kunnen derden met een serieuze (potentiƫle) interesse in een locatie zich melden bij de daarbij weergegeven contactpersoon en, zo nodig, een kort geding aanhangig maken bij de bevoegde voorzieningenrechter van de rechtbank Zeeland-West-Brabant. Deze termijn is een vervaltermijn. Indien binnen deze termijn geen dagvaarding is uitgebracht is sprake van rechtsverwerking van alle vorderingsrechten met de strekking de desbetreffende verkoop of vestiging van het zakelijk recht, geheel of gedeeltelijk, in of buiten rechte ter discussie te stellen. Een na deze termijn aanhangig gemaakt kort geding of bodemprocedure leidt tot niet-ontvankelijkheid.

Archief

Oudere publicaties die hebben gestaan op deze pagina kunt u raadplegen in het webarchief(externe link).