Publicaties van voorgenomen verkopen van onroerende zaken in eigendom van Gemeente Middelburg, alsook van de vestiging van zakelijke rechten ten laste daarvan.

Met de lijst wordt uitvoering gegeven aan de publicatieverplichtingen zoals verwoord in het arrest van de Hoge Raad der Nederlanden van 26 november 2021 (Didam). De lijst wordt doorlopend vernieuwd.

Iedere publicatie blijft vanaf de vermelde publicatiedatum ononderbroken gedurende twintig (20) kalenderdagen beschikbaar op de website. Binnen deze termijn, te rekenen vanaf de dag na de vermelde publicatiedatum, kunnen derden met een serieuze (potentiële) interesse in een locatie zich melden bij de daarbij weergegeven contactpersoon en, zo nodig, een kort geding aanhangig maken bij de bevoegde voorzieningenrechter van de rechtbank Zeeland-West-Brabant. Deze termijn is een vervaltermijn. Indien binnen deze termijn geen dagvaarding is uitgebracht is sprake van rechtsverwerking van alle vorderingsrechten met de strekking de desbetreffende verkoop of vestiging van het zakelijk recht, geheel of gedeeltelijk, in of buiten rechte ter discussie te stellen. Een na deze termijn aanhangig gemaakt kort geding of bodemprocedure leidt tot niet-ontvankelijkheid.

Archief

Oudere publicaties die hebben gestaan op deze pagina kunt u raadplegen in het webarchief.

12 juni: kennisgeving voornemen tot verkoop en eigendomsoverdracht perceel grond met opstallen aan Kleverskerkseweg 57G te Middelburg

  • Adres: Kleverskerkseweg 57G, 4338 PM Middelburg.
  • Kadastraal bekend: gemeente Middelburg, sectie M nummer 1309.
  • Totale perceelgrootte: ca. 1.045 m2.

De gemeente Middelburg is voornemens om bovenvermeld kadastraal perceel grond met opstallen en verdere aanhorigheden, ook wel bekend als ‘loods 5’ (hierna: ‘het perceel’) te verkopen en in eigendom over te dragen aan de heren [persoonsgegevens] gezamenlijk (hierna: ‘koper’). De gemeente meent dat koper de enige gegadigde is die voor de aankoop in aanmerking komt, zoals bedoeld in rechtsoverweging 3.1.6 van het ‘Didam’-arrest van de Hoge Raad van 26 november 2021, ECLI:NL:HR:2021:1778, om de navolgende redenen.

De gemeente Middelburg heeft in de eerste helft van tweeduizend drieëntwintig een inschrijvingsprocedure (selectieprocedure) gehouden voor de verkoop van het perceel. De gemeente heeft uitnodigingen tot inschrijving op de selectieprocedure verzonden, voorzien van een selectiedocument. Selectiecriteria waren prijs, circulair gebruik van het gebouw en/of bouwmaterialen en kwaliteit van het ontwerp/beeldkwaliteit.

Op de sluitingsdatum van de inschrijvingstermijn waren voor het perceel géén inschrijvingen ontvangen. Het feit dat géén inschrijvingen zijn ontvangen bij de selectieprocedure voor het perceel, heeft voor de gemeente een objectieve, toetsbare en redelijke aanleiding gevormd om vast te stellen, althans redelijkerwijs aan te nemen, dat de mededinging voor dit onroerend goed ontbreekt en er géén (potentiële) gegadigden zijn om daarnaar mee te dingen.

In de periode na de selectieprocedure hebben de heren [persoonsgegevens] (koper) zich bij de gemeente gemeld met de mededeling dat zij interesse hebben in de aankoop van het perceel. Door de door koper geuite interesse is voor de gemeente vast komen te staan, althans heeft zij redelijkerwijs aan mogen nemen, dat er (alsnog) één serieuze gegadigde is die in aanmerking komt voor de aankoop van het perceel. De gemeente is daardoor bevoegd geraakt om het perceel aan koper te verkopen.

Koper heeft uit eigen beweging contact opgenomen met de gemeente. Voorafgaand daaraan is er géén contact geweest tussen de gemeente en koper. Dat deze specifieke partij thans de enige gegadigde is die voor de aankoop van het perceel in aanmerking komt, is dus een resultaat waarop de gemeente geen invloed heeft uitgeoefend. Daarmee is sprake van een objectief, toetsbaar en redelijk criterium voor de vaststelling dat enkel deze koper voor de aankoop in aanmerking komt.

Gemeente Middelburg zal niet eerder dan na twintig (20) kalenderdagen na de datum van publicatie van dit voornemen overgaan tot verkoop van het gemelde perceel grond met opstallen en verdere aanhorigheden aan koper, tenzij voordien een kort geding tegen dit voornemen aanhangig wordt gemaakt bij de voorzieningenrechter van de rechtbank Zeeland-West-Brabant.

Bij gebreke van het tijdig aanhangig maken van een kort geding vervalt voor een ieder het recht om tegen al het voornoemde in rechte op te komen en/of daarop enige vordering tot schadevergoeding of welke andere aanspraak dan ook te baseren, althans heeft u uw rechten daarop verwerkt. Een na de gemelde termijn van 20 kalenderdagen aanhangig gemaakt kort geding of bodemprocedure leidt tot niet-ontvankelijkheid.

Contactpersoon: Cor Helmendach, Accountmanager grondzaken bij de afdeling Leefomgeving, telefoonnummer 0118 67 52 34 of per e-mail via: c.helmendach@middelburg.nl.