Vindt u dat u door een medewerker van TIM niet goed bent behandeld? Dan kunt u een klacht indienen.

We gaan eerst in gesprek

Wij willen graag iedere vraag zo goed mogelijk afhandelen. Kwaliteit en klantvriendelijkheid vinden wij belangrijk. Bent u ontevreden over onze dienstverlening? Dan gaan wij hierover graag met u in gesprek. Misschien komen we samen tot een oplossing. U dient dan nog geen klacht in. Komen we in het gesprek niet tot een oplossing? Dan kunt u alsnog een officiële klacht indienen.

Wat is een klacht?

Een klacht gaat over de manier waarop iemand zich heeft gedragen tijdens het contact met u. Dit kan een medewerker zijn of een bestuursorgaan. Bijvoorbeeld het college van burgemeester en wethouders. Heeft u een klacht over een leverancier van zorg of hulpmiddelen? Deze klacht dient u in bij de leverancier.

Voorbeelden van onjuist gedrag:

 • onjuiste behandeling wat betreft omgangsvormen en fatsoen;
 • onjuiste of onvolledige manier waarop informatie wordt verstrekt;
 • niet nakomen van gemaakte afspraken of toezeggingen;
 • niet binnen een redelijke termijn beantwoorden van brieven;
 • niet bereid zijn om gemaakte fouten te herstellen.

Wat is geen klacht?

Klachten gaan over hoe u behandeld bent. U kunt geen klacht indienen over inhoudelijke besluiten waar u het niet mee eens bent. Onderstaande voorbeelden vallen niet onder de klachtenregeling.

 • Bent u het inhoudelijk niet eens met een besluit over uw aanvraag? U kunt dan een bezwaar indienen. Bijvoorbeeld wanneer uw aanvraag voor Huishoudelijke hulp wordt afgewezen. U kunt dan geen klacht indienen, wel een bezwaarschrift. Lees meer hierover in de folder Uw Bezwaar
 • U kunt geen klacht indienen over beleidsbeslissingen, zoals de inhoud van een gemeentelijke verordening. Dit is een politiek besluit.

Wat staat er (minimaal) in uw klacht?

Zorg dat onderstaande punten in de klacht staan vermeld. Anders kunnen we uw klacht niet in behandeling nemen.

 • de persoon tegen wie u een klacht indient (en hoe deze persoon u heeft behandeld);
 • een duidelijke omschrijving van uw klacht;
 • uw naam;
 • uw adres;
 • uw telefoonnummer (waarop u overdag bereikbaar bent);
 • datum;
 • uw handtekening.

Klacht indienen

U kunt uw klacht indienen door een brief of e-mail te sturen aan het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Middelburg.

E-mailadres: info@middelburg.nl.

Stuur uw brief naar:
Gemeente Middelburg
Ter attentie van College van burgemeester en wethouders
Postbus 6000
4330 LA Middelburg.

U krijgt van de gemeente een ontvangstbevestiging per brief of e-mail.

Hoe behandelen wij uw klacht?

Wanneer u een klacht indient over een medewerker, dan wordt uw klacht door een andere medewerker behandeld. Deze medewerker probeert in goed overleg tot een oplossing te komen. De gemeente handelt uw klacht binnen zes tot tien weken af. Dit hangt af van uw situatie. U ontvangt de beslissing op uw klacht schriftelijk. In deze brief staat uitgelegd waarom het besluit op deze manier is genomen.

Hoe lang duurt de klachtafhandeling?

Uw klacht wordt binnen 10 weken afgehandeld. Indien nodig kan deze termijn met 4 weken worden verlengd.

Wat als u niet tevreden bent met de uitkomst?

Bent u van mening dat de gemeente uw klacht niet op tijd of niet naar tevredenheid heeft afgehandeld? Dan kunt u terecht bij de Zeeuwse Ombudsman. (Dus niet bij de Nationale Ombudsman). U mag uw klacht, schriftelijk, telefonisch of per e-mail indienen. Of maak gebruik van het klachtenformulier op de website van de Zeeuwse Ombudsman.

Contactgegevens Zeeuwse Ombudsman

De Zeeuwse Ombudsman
Postbus 6000
4330 LA Middelburg
Telefoon: (0118) 67 55 71
E-mail: info@dezeeuwseombudsman.nl