De gemeente richt zich op het toegankelijk maken van sporten en bewegen voor alle Middelburgers. Als gemeente richten we ons hoofdzakelijk op het toegankelijk maken van sporten en bewegen voor alle Middelburgers.

Dit doen we door lokale activiteiten en initiatieven financieel te ondersteunen, bijvoorbeeld door het verlenen van een subsidie. Hiervoor gelden de voorwaarden uit de Algemene Subsidieverordening Middelburg. Voor sportsubsidies gelden aanvullende voorwaarden. De algemene subsidieverordening en link naar de digitale aanvraag zijn terug te vinden op de pagina Algemene informatie subsidie.

Aanvullende voorwaarden subsidie sportstimuleringsactiviteiten

Bekijk de criteria voor subsidie sportstimuleringsactiviteiten en sportevenementen.

Criteria subsidie voor sportstimuleringsactiviteiten

Onder subsidiabele activiteiten verstaat gemeente Middelburg activiteiten gericht op de stimulering van sportdeelname door bijzondere doelgroepen of leden van groepen in een achterstandssituatie op sportgebied.

Voor deze subsidie gelden de volgende criteria:

  • De activiteit dient naar het oordeel van burgemeester en wethouders de beoefening van sport door inwoners van Middelburg te bevorderen.
  • De activiteit is bestemt voor inwoners van Middelburg die gerekend kunnen worden tot bijzondere doelgroepen of groepen in een achterstandssituatie op sportgebied, zoals bijvoorbeeld gehandicapten, chronisch zieken, allochtonen, jeugd of ouderen.
  • De activiteit is éénmalig van karakter, of het betreft een éénmalige aanjaagsubsidie voor een reeks van activiteiten met als doel een goede start mogelijk te maken.

Beperkingen:subsidies worden slechts toegekend voor zover er ruimte in het budget sportstimuleringsactiviteiten is.

Criteria subsidie sportevenementen Middelburg

In de gemeente Middelburg is voor sportsubsidies de Algemene Subsidieverordening Middelburg van toepassing. De hier beschreven criteria zijn een aanvulling op of een specificatie van de algemene verordening.

Doelstelling: Het stimuleren en ondersteunen van initiatieven die de deelname aan en de kwaliteit van het sportaanbod in Middelburg bevorderen.

Criteria:

  • Het sportevenement dient door een Middelburgse vereniging of organisatie te worden georganiseerd. Iedere vereniging mag één keer per jaar een subsidieaanvraag voor een sportevenement indienen. De organisatie van sportevenementen voor gehandicapten of chronisch zieken vindt vaak op regionaal of provinciaal niveau plaats. In dat geval kan de vereniging of organisatie die subsidie aanvraagt ook buiten Middelburg gevestigd zijn.
  • Het sportevenement dient in de gemeente Middelburg plaats te vinden. (Uitzonderingen zijn mogelijk indien kan worden aangetoond dat het sportevenement om praktische redenen niet in Middelburg kan worden georganiseerd terwijl de beoogde doelgroep in Middelburg woonachtig is.)
  • De hoogte van de subsidie wordt afgeleid van het belang van het evenement voor de Middelburgse bevolking. (Bij het bepalen van de hoogte van het subsidiebedrag is het gebruikelijk om de kosten van de huur van de accommodatie als uitgangspunt te nemen).
  • Volgens de Algemene Subsidieverordening Middelburg, vindt subsidiëring van een activiteit niet plaats, indien de instelling zelf in de kosten daarvan kan voorzien, hetzij uit eigen middelen, hetzij uit middelen van derden. (Uit de begroting van het sportevenement moet blijken dat er sprake is van een exploitatietekort).

De gemeente Middelburg subsidieert alleen daadwerkelijk uitgevoerde sportactiviteiten. Bij de aanvraag dient altijd een activiteitenplan en een begroting gevoegd te zijn. Betaling vindt plaats na een besluit van het college van burgemeester en wethouders en het overleggen van een geformaliseerd inhoudelijk en financieel verslag.