In de gemeente Middelburg is voor sportsubsidies de Algemene Subsidieverordening Middelburg van toepassing. In het beleid van de gemeente staan niet de instellingen centraal, maar de activiteiten die zij uitvoeren.

Voorwaarden

De voorwaarden voor subsidieverlening zijn vastgelegd in de Algemene Subsidieverordening Middelburg 2007, die op 1 januari 2007 in werking is getreden.

Doelstelling: Het stimuleren en ondersteunen van initiatieven die de deelname aan en de kwaliteit van het sportaanbod in Middelburg bevorderen.

Let op: voor sportsubsidies gelden aanvullende voorwaarden. Bekijk de criteria voor subsidie sportstimulerende activiteiten en sportevenementen.

Aanvraag

De gemeente Middelburg subsidieert alleen daadwerkelijk uitgevoerde sportactiviteiten. Bij de aanvraag dient altijd een activiteitenplan en een begroting gevoegd te zijn. Betaling vindt plaats na een besluit van het college van burgemeester en wethouders en het overleggen van een geformaliseerd inhoudelijk en financieel verslag.

Subsidieaanvragen kunnen worden gericht aan de gemeente Middelburg, afdeling Samenleving t.a.v. C. Janse, Postbus 6000, 4330 LA Middelburg.