Sportcomplexen reclameborden

Voorwaarden voor het aanbrengen van reclameborden op sportcomplexen in de gemeente Middelburg.

 1. Voor het plaatsen van reclameborden komen uitsluitend in aanmerking in Middelburg gevestigde sportverenigingen, die staan ingeschreven in het verenigingsregister van de Kamer van Koophandel en Fabrieken voor Midden en Noord Zeeland en die zijn aangesloten bij een landelijke sportbond.
 2. a. In de sporthallen dienen de reclameborden vervaardigd te zijn van multiplex met een breedte van 1.000 mm. en een dikte van 12 mm. in de aangegeven lengten: Sporthal Nassaulaan; lengte 3.000 mm, Sporthal Voorborch; lengte 2.300 mm, Sporthal Kruitmolen; lengte 2.700 mm. b. Rondom de velden van de sportaccommodaties dienen de reclameborden vervaardigd te zijn van watervast verlijmd multiplex met een lengte van 3.000 mm., een breedte van 760 mm. en een dikte van 12 mm.
 3. De aanvraag voor plaatsing of verwijdering van een of meerdere reclameborden dient schriftelijk te worden ingediend bij de afdeling accommodaties van de dienst Stadsbeheer.
 4. De reclameborden dienen te voldoen aan speltechnische eisen die voor de verschillende sporten aan de spelaccommodatie gesteld worden en mogen, indien niet in strijd met de Algemene Plaatselijke Verordening Middelburg, dubbelzijdig geplaatst worden.
 5. De reclameborden dienen, na schriftelijke toestemming, op het betreffende complex aangeleverd te worden, volgens de voorgeschreven afmetingen en zullen, in overleg, door de medewerkers van de afdeling accommodaties aangebracht worden.
 6. Het onderhoud van een reclamebord is voor rekening van de vergunninghouder van het betreffende reclamebord.
 7. Het verwijderen van een reclamebord geschiedt door de medewerkers van de afdeling accommodaties na schriftelijke opgaaf van de vergunninghouder of bij het niet nakomen van  de verplichtingen t.o.v. de gemeente Middelburg.
 8. De goedkeuring en de financiële vergoeding voor het plaatsen van een reclamebord geldt voor het gehele kalenderjaar, v.a. 1 januari t/m 31 december, waarin de goedkeuring is verstrekt.
 9. Zonder schriftelijk bericht voor 1 januari, door een der partijen, van beeindiging van de overeenkomst wordt geacht, dat de looptijd met een kalenderjaar is verlengd.
 10. De vergunninghouder die het reclamebord heeft laten plaatsen is aan de dienst Stadsbeheer jaarlijks een vergoeding verschuldigd, welke is vastgesteld door het college van burgemeester en wethouders en vastgelegd in de als bijlage bijbehorende tarieventabel.
 11. De tarieven, vastgelegd in de tarieventabel, kunnen jaarlijks per 1 januari met het gemiddeld stijgingspercentage van de gemeentelijke tarieven worden verhoogd.
 12. Alle andere vormen van reclame zijn alleen toegestaan na schriftelijke goedkeuring van de directeur van de dienst Stadsbeheer of de door hem aangewezen ambtenaar.

Middelburg, 12 maart 1996.

Burgemeester en wethouders van Middelburg, de secretaris, de burgemeester,

Inwerkingtreding: 1 januari 1997

Van toepassing verklaard voor de gehele gemeente Middelburg: 1 december 1998

Publicatie: 28 december 1998

Inwerkingtreding: 1 januari 1999