Het vroegtijdig signaleren van veranderde opvattingen, normen en waarden speelt een belangrijke rol bij de aanpak van radicalisering.

Alleen door een gezamenlijke bewustwording en alertheid in de samenleving komen politie, Openbaar Ministerie en gemeenten aan essentiële informatie en worden mogelijke dreigingen zichtbaar.

Sinds geruime tijd maken velen zich zorgen over (veelal jeugdige) burgers die ons land verlaten en zich aansluiten bij jihadistische groepen en bij terugkeer naar Europa een dreiging kunnen vormen voor de openbare orde en veiligheid. Daarnaast zijn er geradicaliseerde personen die in eigen land blijven en mogelijk bereid zijn tot het plegen van aanslagen. Zowel op landelijk als op gemeentelijk niveau worden maatregelen getroffen om dergelijke incidenten te voorkomen.

Signalen

Radicalisering is een proces dat sommige mensen kunnen doormaken, waarbij ze zich steeds meer afkeren van de samenleving en zo radicaal worden dat zij bereid zijn om grenzen te overschrijden om hun doelen te bereiken. In het meest extreme geval kan het gaan om het gebruik van geweld, maar ook in de fasen daarvoor kunnen er problemen ontstaan, zoals intimiderend gedrag richting bepaalde groepen of het verkondigen van extreme ideeën.

Bij personen die in een proces van radicalisering zitten, is vaak een aantal van de volgende mogelijke signalen van radicalisering te onderscheiden:

  • Vervreemding en (zelf) uitsluiting: afstand nemen, persoonlijke relaties veranderen drastisch en contacten worden verbroken.
  • Devotie en idealisme: verheerlijking van idealen, een ideale samenleving en het verlaten van instituties die deze idealen niet delen.
  • Bedreigingen en vijanden: benoemen van bedreigingen van „de vijand‟. Waar is hij of zij tegen of bang voor?
  • Privaat is publiek: er wordt geen onderscheid gemaakt tussen private normen en de publieke normen. De eigen mening wordt breed gedeeld ook al staat dit haaks op de geldende normen.
  • Uiterlijke kenmerken en andere uitingsvormen: kleding, profielsite en alias dienen niet om hip te zijn, maar hebben een ideologisch statement.
  • Onderlinge loyaliteit: de gedeelde ideologie of groepsidentiteit wordt belangrijk. Radicalisering is vaak een sociaal proces, een soort van „nieuwe familie‟. Uitzondering hierop zijn eenlingen die radicaliseren binnen een (zelfverkozen) isolement.
  • Actiebereidheid: Voelt de persoon dat hij tot actie moet overgaan en zijn bijdrage aan de „strijd‟ wil/moet leveren? Wordt geweld daarbij gerechtvaardigd of worden acties gelegitimeerd?

Vragen

Heeft u vragen over dit onderwerp, of wilt u signalen bespreken, neem dan contact op met de ambtenaar openbare orde en veiligheid, via tel. 0118 67 54 35.

Meldpunt voor ouders

Het Samenwerkingsverband van Marokkaanse Nederlanders heeft een hulplijn gelanceerd waar ouders terechtkunnen die bang zijn dat hun kinderen radicaliseren. Nu weten ouders de weg naar autoriteiten en instanties vaak niet goed te vinden. Het meldpunt heeft daarvoor vertrouwenspersonen opgeleid die de ouders zullen begeleiden. De hulplijn is ook bedoeld voor niet-Marokkaanse ouders.