De gemeente publiceert via de gemeentelijke website op welke locaties bedrijfspercelen beschikbaar zijn.

De locaties worden aangeduid met een straatnaam of met de naam van het betreffende bedrijventerrein. Op de website worden contactgegevens vermeld van ambtenaren die belast zijn met de verkoop van bedrijfspercelen.

 1. De procedure vangt aan doordat een gegadigde contact opneemt met de gemeente om diens interesse kenbaar te maken. Per locatie is op de internetpagina aangegeven hoe en via welke kanalen een geïnteresseerde gegadigde contact kan leggen met de gemeente.
 2. De gemeente verstrekt vervolgens informatie over de ligging en afmetingen van de beschikbare kavels op de betreffende locatie, over de toepasselijke verkoopvoorwaarden en over het bestemmingsplan. De toepasselijke verkoopvoorwaarden vindt u eveneens op Algemene voorwaarden voor de verkoop van bouwterreinen in het stadsgewest Vlissingen/Middelburg 2023(externe link)
 3. De geïnteresseerde gegadigde kan vervolgens schriftelijk diens interesse bevestigen (‘aanmelding’), waarbij hij aangeeft wat het beoogde bouwplan is en het beoogde gebruik. De volgorde van deze aanmelding bepaalt wie in aanmerking komt voor de aankoop (selectiecriterium).
 4. De gemeente toetst of het initiatief past binnen het bestemmingsplan en bericht de kandidaat over de uitkomsten daarvan.
 5. De gemeente informeert de gegadigde die op basis van het selectiecriterium voor de aankoop in aanmerking komt (selectiebeslissing). Door de selectiebeslissing komt géén overeenkomst tot stand. De geselecteerde gegadigde kan de gemeente verzoeken om de kavel gedurende een bepaalde termijn exclusief voor deze beschikbaar te houden, door middel van het verlenen van een reservering of een koopoptie. De gemeente kan dit verzoek honoreren onder de volgende voorwaarden:
  • Een reservering, al dan niet voorafgaande aan het verlenen van een koopoptie, wordt enkel verleend indien er sprake is van een complex bouwplan en de geselecteerde gegadigde kosten zal maken voor onderzoek naar de haalbaarheid van het bouwplan voor de betreffende locatie. Een reservering is kosteloos en wordt eenmalig verleend voor maximaal drie maanden. De duur van de reservering is langer naarmate het bouwplan complexer is. Een reservering verplicht de gemeente ertoe gedurende de reserveringstermijn het kavel niet opnieuw, middels een nieuwe selectieprocedure of anderszins, aan een derde beschikbaar te stellen.
  • De geselecteerde gegadigden kan – al dan niet na een verleende reservering – verzoeken om een koopoptie voor drie dan wel zes maanden. De gemeente zal de koopoptie verlenen, onder de volgende voorwaarden:
   • Drie maanden
    • Ontwikkelingen die geen significant bovengemiddelde voorbereidingstijd of –kosten vergen.
    • Geen bijzondere omstandigheden betreffende complexiteit of overige omstandigheden die een langere optieduur rechtvaardigen.
    • Optiegeld: 1% van de koopprijs van de kavel, vermeerderd met de omzetbelasting.
    • Ontwerp en haalbaarheidsonderzoek zijn voor eigen risico.
    • Bij niet-inroepen koopoptie vervalt het optiegeld aan de gemeente.
   • Zes maanden
    • Ontwikkelingen met relatief veel voorbereidingstijd- en kosten.
    • Complexiteit of overige omstandigheden die een langere optieduur rechtvaardigen.
    • Optiegeld: 2% van de koopprijs van de kavel, vermeerderd met de omzetbelasting.
    • Ontwerp en haalbaarheidsonderzoek zijn voor eigen risico.
    • Bij niet-inroepen koopoptie vervalt het optiegeld aan de gemeente.
  • Gedurende de reserverings- of optietermijn worden de stappen 6 en 7 uitgevoerd.
  • N.B.: ingeval een koopoptie is verleend, komt aan de gemeente gedurende de termijn van deze koopoptie géén recht toe tot het intrekken van de beschikbaarheid van de kavel en het staken van de selectieprocedure. Door het inroepen van de koopoptie binnen de optietermijn is de gemeente verplicht om het kavel aan de geselecteerde gegadigde te verkopen onder de uit de stappen 5 tot en met 7 voortvloeiende voorwaarden. Voor het overige behoudt de gemeente zich in alle fases van de selectieprocedure, dus ook nadat de selectiebeslissing is genomen, het recht voor om de beschikbaarheid van de kavel in te trekken en de selectieprocedure te staken, ook ingeval van een verleende reservering.
 6. De gemeente vraagt bij de geselecteerde gegadigde de gegevens op die noodzakelijk zijn voor het opstellen van een koopovereenkomst. De kandidaat dient deze gegevens binnen de door de gemeente gegeven redelijke termijn te verstrekken.
 7. De gemeente stelt vervolgens een koopovereenkomst op. De geselecteerde gegadigde ondertekent de koopovereenkomst binnen een door de gemeente gegeven redelijke termijn, gevolgd door ondertekening van de koopovereenkomst door de gemeente.