Rioolaansluiting

Voor een nieuwe (huis)aansluiting op de riolering vult u een aanvraagformulier in. Dit kan direct online, of bij de balie van het stadskantoor.

Rioolaansluitingsvergunning aanvragen

Dit product geldt voor zowel bedrijven als particulieren.

De eigenaar van een woning of bouwwerk is verantwoordelijk voor de aanleg en het onderhoud van de aansluiting tot aan het hoofdriool. De kosten voor het onderhoud/beheer van een aansluiting komen geheel voor rekening van de rechthebbende.

Wanneer uw woning wordt of is aangesloten op het rioolstelsel, dan moet uw rioolaansluiting voldoen aan de verordening van de gemeente.

De gemeente bepaalt onder andere de minimale en/of maximale diameter, de plaats en de diepte van de rioolaansluiting.

Er zijn gecombineerde en gescheiden rioolaansluitingen. Bij een gecombineerde aansluiting volstaat een enkele aansluiting. In geval van een gescheiden stelsel is een dubbele aansluiting nodig, een voor vuilwater en een voor hemelwater. Sommige delen (in het buitengebied) van de gemeente zijn (nog) niet aangesloten op riolering.

Voorwaarden rioolaansluiting

  • De te gebruiken materiaal- en kleurkeuze voor de aansluitingen dienen te zijn: 1. Vuilwaterriolering: roodbruine pvc (RAL 8023), klasse 34 (incl. KOMO-keur); 2. Schoonwaterriolering (dak): groene pvc, klasse 34 (incl. KOMO-keur); 3. Schoonwaterriolering (terrein): lichtgrijs pvc (RAL 7037), klasse 34 (incl. KOMO-keur); De hulpstukken van pvc-buis moeten overeenkomstig NEN 7046 zijn en voorzien zijn van een vast manchet.
  • De buizen moeten een diameter hebben van minimaal 125 mm uitwendig, en maximaal 160 mm uitwendig en worden gelegd onder voldoende afschot (afhankelijk van toegepaste diameter) en met een minimale gronddekking van 0.60 m.
  • Tenminste één dag voor de aanvang van de werkzaamheden moet in overleg met de heer C. van Elsäcker van de afdeling Stadsbeheer, tel. 0118 67 53 32, de ligging van de buizen, de juiste tijd van aansluiten op het gemeenteriool en het dichtstraten van de verharding worden vastgesteld. De daadwerkelijke aansluiting op het hoofdriool mag alleen door personeel van de gemeente Middelburg worden uitgevoerd. Eveneens tenminste één dag van tevoren moet met de Regio Politie Walcheren overleg worden gepleegd over de toe te passen afzettingen en andere verkeersmaatregelen.
  • Bij vernieuwing, wijziging of buiten gebruik stellen van de bestaande rioolaansluiting, moet de vervallen leiding worden verwijderd.
  • Indien sprake is van een tijdelijke aansluiting, wordt boven de leges van deze vergunning een waarborgsom geheven van € 166,61  per aansluiting. De kosten voor het opheffen van deze tijdelijke aansluiting zullen daaruit worden voldaan.

Kosten rioolaansluiting

Wanneer de vergunning is verleend, ontvangt u een factuur.

De kosten voor de aansluiting(en) zijn in 2024 € 194,90 per aansluiting (exclusief BTW).

De kosten voor het herstellen van (meer dan één vierkante meter) verharding/berm gelegen in openbare grond, worden achteraf door middel van een factuur bij de aanvrager in rekening gebracht overeenkomstig het tarief voor straatwerk per m² zoals vastgesteld door of namens het college.

Bijzonderheden rioolaansluiting

De gebruiker blijft verantwoordelijk voor de inhoud (lozing) van de aansluiting tot op het hoofdriool. Producten en stoffen die niet thuishoren in de riolering zijn:

Vaste stoffen

maandverband, inlegkruisjes, luiers en de plakstrips daarvan, schoonmaakdoekjes op textiele basis, overige textiel, tampons, watten(producten), etensresten, groente- en tuinafval, koffie- en etensresten, pleisters, verbandmiddelen, kattenbakkorrels, plastic en dergelijke.

Lozing hiervan kan leiden tot verstoppingen in de huisriolering of zorgen voor verstoppingen van rioolpompen. Etensresten kunnen ook nog ongedierte zoals ratten aantrekken.

Olie(producten) en chemische stoffen

resten motor- en kruipolie, petroleum, peut, terpentine, thinner, ammoniak, chloor, vlekkenwater, lijm en verfresten (ook op waterbasis), bestrijdingsmiddelen, medicijnen, fotochemicaliën, zinkhoudende afval, frituurvet, slaolie, braadvet, etc.

Lozing hiervan kan leiden tot een verstoring van de biologie, mogelijke stankoverlast en vervuiling van het milieu. Dergelijke producten en stoffen moeten bij het regionaal kringloopstation ingeleverd worden.

Aanvraag rioolaansluiting