Register gemeenschappelijke regelingen

Het register van gemeenschappelijke regelingen waar gemeente Middelburg bij betrokken is, zoals Veiligheidsregio Zeeland en Regionale Uitvoeringsdienst Zeeland.

Een gemeenschappelijke regeling is een publiekrechtelijk samenwerkingsverband tussen verschillende bestuursorganen zoals bijvoorbeeld gemeenten, provincie en waterschappen. Kort gezegd is een gemeenschappelijke regeling: een publiekrechtelijke overeenkomst tussen bepaalde bestuursorganen, waarbij bepaald wordt dat taken en bevoegdheden centraal uitgevoerd worden.

Afvalstoffenverwijdering Zeeland (OLAZ)

 • Vestigingsplaats: Borsele
 • Deelnemers: Borsele, Goes, Hulst, Kapelle, Middelburg, Noord-Beveland, Reimerswaal, Schouwen-Duiveland, Sluis, Terneuzen, Tholen, Veere, Vlissingen
 • Wettelijk voorschrift: Gemeentewet, Wet gemeenschappelijke regelingen
 • Toegekende bevoegdheden: Het openbaar lichaam heeft tot doel de behartiging van de gemeenschappelijke belangen van de deelnemers op het gebied van de afvalstoffenverwijdering.
 • Vorm: Openbaar lichaam
 • Inwerkingtreding: 29-02-1997
 • Laatste wijziging: 06-07-2015

Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst Zeeland (GGD)

 • Vestigingsplaats: Goes
 • Deelnemers: Borsele, Goes, Hulst, Kapelle, Middelburg, Noord-Beveland, Reimerswaal, Schouwen- Duiveland, Sluis, Terneuzen, Tholen, Veere en Vlissingen.
 • Wettelijk voorschrift: Wet gemeenschappelijke regelingen, Wet collectieve preventie volksgezondheid, Wet op de lijkbezorging, Wet geneeskundige hulpverlening bij rampen en de Infectieziektewet
 • Toegekende bevoegdheden: De GGD Zeeland voert alle taken en bevoegdheden uit die bij of krachtens de Wet publieke gezondheid en de Wet veiligheidsregio’s (laatstgenoemde wet voor zover in het kader van de geneeskundige hulpverlening) aan de raad, het college of de burgemeester zijn opgedragen.
 • Vorm: Openbaar lichaam
 • Inwerkingtreding: 23-11-1998
 • Laatste wijziging: 16-06-2012

De Zeeuwse Muziekschool

 • Vestigingsplaats: Middelburg
 • Deelnemers: Borsele, Goes, Hulst, Kapelle, Middelburg, Noord-Beveland, Reimerswaal, Schouwen- Duiveland, Sluis, Terneuzen, Tholen, Veere en Vlissingen.
 • Wettelijk voorschrift: Gemeentewet, Wet gemeenschappelijke regelingen
 • Toegekende bevoegdheden: Deze regeling heeft ten doel een vorm van bestuurlijke en organisatorische samenwerking, waarbinnen het geven van kunsteducatieve activiteiten, waaronder instrumentaal en vocaal muziekonderwijs en muzikale vorming in de ruimste zin ten behoeve van leerlingen woonachtig in de deelnemende gemeenten wordt uitgeoefend.
 • Vorm: Openbaar lichaam
 • Inwerkingtreding: 01-01-1984
 • Laatste wijziging: 25-06-2020

Stadsgewestelijke Brandweer Vlissingen-Middelburg

 • Vestigingsplaats: Middelburg
 • Deelnemers: Vlissingen en Middelburg
 • Wettelijk voorschrift: Wet gemeenschappelijke regelingen
 • Toegekende bevoegdheden: De SGB heeft tot doel het beheer en onderhoud van de brandweerkazernes en brandkranen binnen het stadsgewest  in de ruimste zin des woords. De SGB is bevoegd tot het beheren en inrichten van een bedrijfsvoering ten behoeve van het beheer en onderhoud van de gebouwen en brandkranen.
 • Vorm: Openbaar lichaam
 • Inwerkingtreding: 01-08-1997
 • Laatste wijziging: -

Zeeuws Archief

 • Vestigingsplaats: Middelburg
 • Deelnemers:Middelburg, Veere en Ministerie van OCW
 • Wettelijk voorschrift: Wet gemeenschappelijke regelingen, Archiefwet
 • Toegekende bevoegdheden: Het Zeeuws Archief is ingesteld met het doel de belangen van de minister en de gemeenten Middelburg en Veere bij alle aangelegenheden betreffende de archiefbescheiden die berusten in de rijksarchiefbewaarplaats in de provincie Zeeland en in de gemeentelijke archiefbewaarplaatsen van Middelburg en Veere in gezamenlijkheid te behartigen.  Bevoegdheden o.b.v. Archiefwet (zie artikel 2 en 6 van de regeling).
 • Vorm: Openbaar lichaam
 • Inwerkingtreding: 22-11-1999
 • Laatste wijziging: 13-12-2004

Orionis Walcheren

 • Vestigingsplaats: Vlissingen
 • Deelnemers: Middelburg, Vlissingen en Veere
 • Wettelijk voorschrift: Wet gemeenschappelijke regelingen, Gemeentewet, Wet werk en bijstand (WWB), Wet investeren in jongeren (WIJ), Wet sociale werkvoorziening (WSW), Participatiewet (PW), Wet gemeentelijke schuldhulpverlening (WGS), Wet op het consumentenkrediet (WCK), Wet toezicht kredietwezen (WTK), Faillissementswet (FW), Besluit bijstandsverlening zelfstandigen (BBZ), Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers (IOAW), Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen (IOAZ).
 • Toegekende bevoegdheden: Artikel 6 en 10 van de regeling
 • Vorm: Openbaar lichaam
 • Inwerkingtreding: 01-12-2012
 • Laatste wijziging: 24-02-2014

Veiligheidsregio Zeeland

 • Vestigingsplaats: Middelburg
 • Deelnemers: Borsele, Goes, Hulst, Kapelle, Middelburg, Noord-Beveland, Schouwen-Duiveland, Sluis, Reimerswaal, Terneuzen, Tholen, Veere en Vlissingen
 • Wettelijk voorschrift: Wet gemeenschappelijke regelingen, Wet veiligheidsregio’s, Gemeentewet, Politiewet 2012, Wet publieke gezondheid, Tijdelijke wet ambulancezorg.
 • Toegekende bevoegdheden: Het openbaar lichaam heeft tot doel het behartigen van de belangen van de gemeenten in het samenwerkingsgebied op de terreinen van: a. Brandweerzorg; b. Rampenbestrijding en crisisbeheersing; c. Geneeskundig hulpverlening Artikel 5 concretiseert de doelstelling van artikel 4 in een aantal taken en bevoegdheden.
 • Vorm: Openbaar lichaam
 • Inwerkingtreding: 19-12-2011
 • Laatste wijziging: 03-02-2022

Regionale uitvoeringsdienst Zeeland

 • Vestigingsplaats: Terneuzen
 • Deelnemers: Borsele, Goes, Hulst, Kapelle, Middelburg, Noord-Beveland, Schouwen-Duiveland, Sluis, Reimerswaal, Terneuzen, Tholen, Veere en Vlissingen, Provincie Zeeland en Waterschap Scheldestromen.
 • Wettelijk voorschrift: Omgevingsrecht in het algemeen, Wet algemene bepalingen omgevingsrecht in het bijzonder, Besluit risico’s zware ongevallen.
 • Toegekende bevoegdheden:De regeling wordt getroffen ter ondersteuning van de colleges bij de uitvoering van hun taken op het gebied van het omgevingsrecht in het algemeen en de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht in het bijzonder, alsmede de taken op het terrein van vergunningverlening, handhaving en toezicht op grond van de in artikel 5.1 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht genoemde wetten. Voorts wordt de regeling getroffen ter behartiging van de taken voortvloeiend uit het Besluit risico’s zware ongevallen 1999.Bevoegdheden in hoofdstuk 3 van de regeling.
 • Vorm: Openbaar lichaam
 • Inwerkingtreding: 11/03/2013
 • Laatste wijziging: -