Burgemeester en wethouders van Middelburg maken bekend dat met ingang van woensdag 3 februari 2021 het ontwerpbesluit van het college voornoemd en bijbehorende stukken ter inzage ligt tot het niet-aanwijzen van de Paul Briëtwoningen in de wijk ’t Zand te Middelburg als gemeentelijk monument.

Het Cuypersgenootschap te Zoetermeer heeft het college gevraagd de Paul Briëtwoningen de status van gemeentelijk monument te verlenen op grond van artikel 3, eerste lid van de Erfgoedverordening Gemeente Middelburg 2011. Met dit ontwerp-besluit vangt de Uniforme Openbare voorbereidingsprocedure aan als bedoeld in afdeling 3.4. van de Algemene wet bestuursrecht (Awb).

Het ontwerpbesluit en de bijbehorende stukken liggen ook ter inzage op het stadskantoor van de gemeente Middelburg, Kanaalweg 3 te Middelburg, gedurende zes weken.

Kopieën worden desgevraagd verstrekt tegen de kosten van vermenigvuldiging, te weten 0,30 eurocent per pagina.

Iedere belanghebbende wordt in de gelegenheid gesteld zijn of haar zienswijze kenbaar te maken aan het college voornoemd. U kunt uw zienswijze bij voorkeur schriftelijk naar voren brengen. De zienswijze moet worden geadresseerd aan het college van burgemeester en wethouders van Middelburg, Postbus 6000, 4330 LA Middelburg. De zienswijze moet worden voorzien van uw naam en voorletters, uw adres en woonplaats, de datum waarop u uw zienswijze schrijft, het ontwerpbesluit waar uw zienswijze over gaat en de reden waarom u het eens of niet eens bent met het ontwerpbesluit. De zienswijze moet worden ingediend binnen de termijn van de ter visielegging, dus uiterlijk 17 maart 2021.

U kunt ook binnen de termijn van tervisielegging, dus uiterlijk 17 maart 2021, uw zienswijze mondeling naar voren brengen. Vanwege het Covid-19 virus wordt onder mondeling verstaan: telefonisch. Van het telefonisch horen wordt een kort verslag gemaakt wat een zakelijke weergave is van de zienswijze.

Van alle ingediende zienswijzen wordt een verslag gemaakt. Het college neemt na afloop van de tervisielegging zo spoedig mogelijk een definitief besluit.