Duurzaam bouwen

Vraag: duurzaam bouwen/ hoe wordt duurzaamheid gerealiseerd? Blijft dit in het budget zoals het COA heeft voorgesteld? Nu van het gas af, woningen isoleren; is duurzaam ook voor later geschikt?

Antwoord COA: is een technisch verhaal, de collega’s die hier over gaan zijn helaas op vakantie. Structureel zullen we op de kostprijs uitkomen.

Aanvulling wethouder: contact met COA hierover gehad en er zijn meerdere duurzame locaties gerealiseerd. Geen hekken, geen slagbomen, maar het zal meer een wijk worden waar nu nog geen parkeerplekken hoeven maar als het voor later nodig is dan kan dat wel. Er zal op een andere manier gebouwd gaan worden.


[na informatieavond aangevuld: met duurzaam bouwen bedoelen we dat de gebouwen een andere functie krijgen nadat het de functie van AZC verliest.]

Participatie

Vraag: behoorlijk overvallen. Dit is geen echte participatie en geeft geen goed gevoel bij het proces tot nog toe want participeren is meedenken en we zullen het met elkaar wel goed moeten doen.

Antwoord wethouder: proces is zorgvuldig en ook de participatie moet zorgvuldig gebeuren. Periodes hiervoor heb ik aangeven en we zullen dit op een kwalitatief goede manier doen.

We zitten nu in een lopend traject en daarin zijn kaders vastgesteld, ook door de raad en die besluiten kunt u terugvinden. Iedere andere locatie zou ook een niet fijne locatie geweest zijn en dat realiseer ik me. Met het doorlopen van het traject zijn we tot deze keuze gekomen. Het was een hobbel om te nemen, plussen en minnen moeten afwegen en dat bedoel ik met zorgvuldig. We zullen naar u luisteren maar ik beloof niet dat alles realiseerbaar is.

Vraag: waarom konden we niet participeren over de locatie?

Antwoord wethouder: het was een lastige afweging om tot dit besluit te komen. Het is niet de meest fraaie vorm van participatie maar de enige manier om een AZC te realiseren. Die wordt niet alleen in Middelburg zo gemaakt, maar ook in de realisatie van AZC’s in de rest van Nederland. Ik snap nogmaals dat jullie niet blij zijn met deze keuze echter uit elke andere wijk zou eenzelfde soort reactie komen.

Antwoord COA: nog nooit mensen gehoord die dit wel een fijne route vinden maar dat is het wel voor mij want er was en is veel betrokkenheid tussen COA en gemeente. Ik begrijp jullie zorgen en weet hoe media de AZC’s negatief belichten en de beeldvorming van Ter Apel geven. Er gebeurt veel moois maar juist negatief wordt in de schijnwerpers gezet. Er is noodzaak om een nieuwe locatie te openen.

Veiligheid

Vraag: kunt u ons beloven dat onze kinderen doorgang hebben, dat er geen geweldsdelicten zullen zijn?

Antwoord wethouder: de huidige locatie biedt al mogelijkheden hoe om te gaan met eventuele problemen en er zijn ook maatregelen getroffen. We kunnen niet zeggen dat er niets gebeurt, maar als er iets gebeurt, dan zorgen we wel dat dit binnen de perken gehouden wordt.

Locatie

Vraag: waarom in een woonwijk. In het huidige omwonendenoverleg is gezegd dat het nooit meer zo dicht naast een woonwijk zou komen.

Antwoord wethouder: ik ben wethouder geworden in mei en ik heb inmiddels een aantal van deze overleggen bijgewoond. Er is nooit toegezegd dat het niet naast een woonwijk zou komen. Ik ga er vanuit dat mijn voorgangers dit ook zo gedaan hebben. In de toekomst moet het een wijk worden en dat is niet ver van een woonwijk vandaan en bij de nieuwe locatie is daar meer ruimte voor.

Afweging kaders

Vraag: er waren 10 locaties en hoe dicht bij elkaar zaten de plussen en minnen? Wat is het gevolg voor de natuur? Het valt op dat er duurzaam gebouwd moet worden omdat dit financiële voordelen oplevert, maar wat je nu ontwerpt dat over 15 jaar nog even duurzaam moet zijn wie kan dan garanderen dat deze hoge kwaliteiten ook nog van toepassing zijn over 15 jaar? Over 15 jaar ziet de wereld er heel anders uit. Waarom is er niet naar meer onderdelen gekeken?

Antwoord wethouder: de kaders zijn in de raad vastgesteld. Bouwen betekent keuzes maken en de bouwopgave is 2500 woningen voor de gemeente Middelburg. Natuur is niet direct in de kaders terechtgekomen. Het is landbouwgrond met een agrarische bestemming.

Vraag: de excelsheet is belangrijk gemaakt. Waarom in de raad alleen deze minimale eisen en niet andere eisen? Over de jaren heen kunnen dingen veranderen.

Antwoord wethouder: ik begrijp dat u het niet eens bent met de kaders maar we hebben op een goede manier het proces gevolgd.

Vraag: als er vooraf overleg was geweest dan had discussie voorkomen kunnen worden en waarom is deze locatie (kerk) gekozen om de omwonenden in te lichten? Waarom worden hier niet de excelsheets getoond en de kaders met de plussen en minnen?

Antwoord wethouder: ik heb net onze afweging over de realisatie van het AZC beantwoord. Het is een ingewikkeld dossier en in den lande ziet men dat een overleg vooraf dan niet succesvol gebeurt. Als wethouder moet je bepaalde keuzes maken en die wil ik uitleggen en ik snap dat het moeilijk is voor jullie dat we dit in de eerste fase niet hebben gedaan. Welke locatie we ook gekozen zouden hebben, de discussie zal blijven.

Reservelocatie

Vraag: in coalitieakkoord staat dat er met hoge uitzondering gebouwd zal worden in Cleene Hooge, genoemd zelfs als reservelocatie. In hoeverre heeft dit meegeteld?

Antwoord wethouder: Het was niet makkelijk, dit is de hoge uitzondering.

Meerdere locaties

Vraag: wordt er onderzoek gedaan naar meer humanere opvang in meerdere buurten voor zowel de asielzoekers als de bewoners? Waarom niet de keuze voor meerdere locaties?

Antwoord wethouder: in overleg met COA zijn meerdere kleinere locaties niet mogelijk. Onze opdracht is om een AZC te realiseren.

Antwoord COA: met kleinere locaties ben je er niet, voor welke groep dan ook. Er wordt dagelijks hard gewerkt aan een netwerk en we werken volgens de wet COA. Wij zijn heel professioneel en zijn sterk in ons werk. Het gaat niet altijd goed. Vervelende mensen is 5% van de groep.

Onderwijscapaciteit

Vraag: er is één school in de buurt en groep 5 t/m 8 zitten in noodcontainers en de kleuterklas zit in de gang waar de leraren ook hun koffie drinken.

Antwoord wethouder: daar is ook over gesproken. Ik snap uw zorgen over de wijk en voor huisvesting onderwijs; daar wordt naar gekeken. Voor deze groep kinderen is het echter vaak de ISK(Internationale SchakelKlas) of TEC onderwijs (Taal Expertise Centrum).

Planschade

Vraag: heeft u planschade ook meegenomen in uw overweging? Gemiddeld daalt de waarde van een woning met 10%. In Ramsburg zijn er aanzienlijk minder woningen.

Antwoord wethouder: we hebben geen rekening gehouden met planschade, heeft geen rol gespeeld. Ramsburg is geen geschikte locatie i.v.m. duurzaamheid.

Vraag: er is met zoveel geen rekening gehouden: school, natuur, planschade… u hebt er niet goed over nagedacht.

Antwoord wethouder: dit kan op iedere locatie voorkomen en de kaders waren zoals ze er lagen.

Alternatieve plek

Vraag: waarom het open stuk van de boer niet, daar ben ik verbaasd over. Leefbaarheid is voor mij ademen in de natuur. En als er een broedende duif is of als een vleermuis ergens huist bij een bouw dan wordt de bouw maanden stilgelegd. Waarom is leefbaarheid niet meegenomen?

Antwoord wethouder: weiland heeft agrarische bestemming, dat is bepaald door mijn voorganger. Het is een natuurgebied in ontwikkeling en dat is voor een groot deel mogelijk en daarom een andere keuze gemaakt.

Biodiversiteit

Vraag: kunnen de schapen daar niet grazen? Op de plek waar ze nu grazen hebben mijn honden last van het hek. Als ze daar grazen, kunnen we de Cleene Hooge mooi open houden. Ben niet tegen een AZC maar wel tegen de locatiekeuze. Heeft u daar rekening mee gehouden?

Antwoord wethouder: dit vraagstuk heeft in de keuze locatie AZC geen rol gespeeld.

Ontsluiting

Vraag: ik hoop dat de participatie mogelijkheden geeft en dat als er concreet gebouwd gaat worden dat de Europalaan niet toegankelijk wordt voor gemotoriseerd vervoer.

Antwoord wethouder: als wethouder ben ik bereid daar naar te kijken, maar het moet technisch ook mogelijk zijn. Het is nu niet het plan om de Europalaan door te trekken. Ik vind dit een terecht punt. College heeft dit nu niet als plan en het is niet de bedoeling en als het niet nodig is dan zullen we het ook niet doen.

Vraag: en wat als de plannen nu wijzigen, gaat u dan toch de Europalaan doortrekken terwijl u nu tijdens deze omwonendeninformatie avond zegt dit nadrukkelijk niet te doen

Antwoord wethouder: u hebt uw zienswijze gezegd en het is een goede suggestie en natuurlijk belangrijk om mee te nemen in het vervolgtraject.

Start participatie

Vraag: ik proef overvallen te zijn en er is geen kans om in te spreken op de kaders, ik had dat gewenst en dit ontbreekt. Participatie pas van start in februari 2024 en dat is heel laat. Is het mogelijk om de participatie veel eerder op te starten om bredere inspraak te houden?

Antwoord wethouder: goede suggestie. Op 3/10 is de commissievergadering en iedereen kan inspreken, in het hele proces gebeurt verder niets anders. Hierna is gelegenheid tot participatie. Geenzins de bedoeling om te overvallen. We hebben gekozen voor twee avonden na de zomervakantie. Twee verschillende momenten op een donderdag en dinsdag. Excuses wanneer u zich overvallen voelt.

Locatie definitief?

Vraag: staat de locatie al definitief vast?

Antwoord wethouder: ik heb toegelicht hoe proces is gegaan en dan kom je uit op deze locatie en daarna kunnen wensen en bedenkingen ingebracht worden. Besluit is nog niet genomen. En als we op een andere volgende locatie uit zouden komen is het ook moeilijk.

Vraag: is het nog geen definitief besluit? Het kan ook een andere locatie worden?

Antwoord wethouder: inspraak is mogelijk in de commissievergadering, definitief besluit moet nog worden genomen. Ik acht de kans heel groot dat Cleene Hooge de definitieve locatie wordt.

Huidige locatie

Vraag: en als wordt vertraagd, wat gebeurt er dan met het huidige AZC?

Antwoord wethouder: het streven was om het proces in juni 2025 af te hebben, echter door drukte met de Oekraïense vluchtelingopvang is dat vertraagd, maar hierna zijn we z.s.m. aan de gang gegaan. Ik kan niet zo direct besluiten, dit gaat in overleg met het COA en de omwonenden en dit moet zorgvuldig en goed worden besproken.

Bestemming

Vraag: als dit de locatie wordt, met een agrarische bestemming, wordt het aangevochten tot aan de raad van state, realiseert u zich dat?

Antwoord wethouder: ja, maar dat risico lopen we ook bij de andere locaties.