Opvangcapaciteit

Vraag: is een opvangcapaciteit van 330 een gemiddelde?

Antwoord COA: in een aantal plaatsen zijn veel grotere locaties. Een opvang van 330 is middelklein, ligt tegen het gemiddelde aan, aan de onderkant.

Vraag: wat is de capaciteit van de huidige opvang?

Antwoord wethouder: 330 plus 180 in de noodopvang in de A58. Die 330 is dus hetzelfde aantal voor de nieuwe locatie.

Spreidingswet

Vraag: heeft de spreidingswet consequenties voor dit aantal van 330 asielzoekers?

Antwoord wethouder: Zeeland moet aan de opgave voldoen, dat zijn 13 gemeenten voor 1400 asielzoekers. Middelburg laat zich niet leiden door de spreidingswet, wij kennen onze opgave. Middelburg is al bezig met de nieuwe locatie alsook Goes en Terneuzen. Als de opgave voor Zeeland groter wordt, dan mogen andere gemeenten in Zeeland dit oppakken.

Communicatie

Vraag: we zijn vooraf niet betrokken, er was geen participatie in dit traject en dit is een overval tactiek. De eerste informatieavond is mosterd na de maaltijd. Eerdere participatie zou teveel onnodig gedoe opleveren. U hebt tot op heden nog geen contact met ons opgenomen. Terwijl wij wel zijn uitgenodigd door een partijraad om eens op de koffie te komen om door te praten.

Antwoord wethouder: ik heb uitgelegd wat het proces in dit traject is geweest. We zijn niet over één nacht ijs gegaan; dit is niet in een middag gerealiseerd. Ik snap uw teleurstelling maar we kunnen niet met heel Middelburg spreken, dat is onmogelijk met de opgave die we hebben om daar draagvlak voor te vinden.

Voorgeschiedenis

Vraag: de voorgeschiedenis is anders. In 2008 11 miljoen euro met het doel om 1100 woningen neer te zetten. Slecht idee, 88% van de inwoners was tegen. Heeft niets met de opvang van asielzoekers te maken maar met de kwaliteit van de wijk dat mede bepaald wordt door het landschap. In 2019 is besloten door de gemeenteraad dat pas wanneer alle andere locaties waren volgebouwd, dan pas in Cleene Hooge gebouwd mag worden met max 6 ha voor 80 wooneenheden. De cirkel kan veel noordelijker, want het puntje raakt Walcherseweg. Wordt daar begonnen? Ontsluiting verkeer Europalaan. Respect tonen voor gezichtslijn Laurens Stommespad.

Antwoord wethouder: wat toen is afgesproken gooien we niet in de prullenbak. We hebben met een grote opgave te maken. En we hebben niet de luxe om bepaalde locaties te ontzien.

Andere locaties

Vraag: laten we terug gaan naar het selectieproces en laat ons de 10 locaties weten en hoe u uitgerekend op Cleene Hooge uitkomt.

Antwoord: deze zijn terug te vinden op de gemeentelijke website. De drie zijn: Cleene Hooge, Sint Laurens-Oost en Arnemuiden Hazenburg. De andere zijn: Arnemuiden-Veerseweg, Sprenckpark, Ramsburg-Oost, Mortiere-Zonnepark

[na informatieavond aangevuld: Sint Laurens-West, Trekdijk en politiekantoor Vrijlandstraat]

Vraag: ik neem aan dat u de 10 kaders paraat hebt. Wat zou uw persoonlijke overweging zijn geweest, zou u dan een andere locatie hebben gekozen?

Antwoord gespreksleider: wethouder spreekt hier als wethouder en niet uit persoonlijke titel.

Antwoord wethouder: de kaders zijn weloverwogen gekozen in de raad:

  • 3 ha
  • eigendom gemeente
  • toekomstbestendig
  • [na informatieavond aangevuld: flexibele opvang mogelijk]
  • [na informatieavond aangevuld: beschikbaar binnen afzienbare tijd]
  • milieutechnisch
  • bereikbaarheid
  • [na informatieavond aangevuld: afstandscriteria]

Al de locaties die daaraan voldeden kwamen in een groslijst want die kaders voldeden aan de opdracht. Op basis van deze harde criteria vindt er een weging plaats. Dat Sprenckpark niet overbleef, heeft met de groene long te maken, daardoor is het niet realiseerbaar gebleken om daar een nieuw AZC te plaatsen. En voor wat betreft de Zonneweide heeft dat te maken met afkopen erfpacht exploitant. Is niet binnen afzienbare tijd beschikbaar. En zo beoordeel je de verschillende locatiemogelijkheden en zijn we tot deze keuze gekomen.

Participatie inwoners en raad

Vraag: wij krijgen geen tijd om ons huiswerk te doen. Het voelt of er verborgen agenda’s zijn. We krijgen niet de kans om mee te doen. Meneer Louws u bent toch wethouder voor ons? Waarom moet alles zo snel? U heeft veel meer tijd gehad!

Antwoord wethouder: ik heb geprobeerd te schetsen dat we uitgebreid de tijd hebben genomen. Ik snap dat het u overvalt. Wij realiseren ons goed wat een besluit als dit doet. Met de brief hebben we u geïnformeerd. Het proces met de raad is zorgvuldig geweest. We zijn bij het wijkteam langs geweest om te informeren. Omdat het zo kort van te voren was, zijn er om die reden 2 avonden ingepland. Een avond snel na het voorlopig besluit en na 2 weken opnieuw een avond om u de tijd te geven voor vragen.

Vraag: nog geen antwoord op de participatie, waarom zijn we niet eerder betrokken?

Antwoord: ik ga proberen het te verduidelijken. De keuze voor een AZC maakt het niet makkelijker als wij met alle Middelburgers gaan participeren. We willen voorkomen onrust te veroorzaken. College neemt daar verantwoordelijkheid voor. Vervelende boodschap maar het waren objectieve criteria waarom niet gekozen is om eerder te delen.

Vraag: ook de gemeenteraad is buitenspel gezet, niet alleen de burgers staan buitenspel.

Antwoord wethouder: u heeft het over de rol van de raad. Er is mandaat van het college. Dat is precies de reden waarom we dit traject hebben gelopen.

Huidige omwonenden

Vraag: we voelen ons onder het kleed geveegd. Er is altijd gezegd dat een AZC nooit meer bij een woonwijk wordt geplaatst. Het draagvlak onder bewoners is niet meegenomen.

Antwoord wethouder: ik herken dit niet. We hebben wel over dit onderwerp gesproken. Hoe dit traject verder zou gaan en we hebben gedeeld wat voor tempo we gingen maken.

Cirkels

Vraag: hoe vast staan die cirkels? Kan het noordelijker?

Antwoord wethouder: locatie is definitief. Blauwe cirkels staan nog niet vast. Stichting Cleene Hooge heeft een nadrukkelijke wens voor de ontsluiting wat betreft de noordelijke kant. Er zijn belangen van heel veel bewoners. We zullen nogmaals naar de keuze kijken.

Overige woningbouw

Vraag: ik woon nu klein en sta al drie jaar op een wachtlijst en wil graag in mijn eigen wijk wonen, waar ik ben opgegroeid. Waarom wel bouwen voor vluchtelingen en niet voor de eigen inwoners zoals ik?

Antwoord wethouder: er is een woningprobleem, er moeten meer betaalbare sociale woningen komen. Daar kan ik moeilijk iets over zeggen. Woningnood van nu is hoog. Per wijk bekijken we welke opties er zijn. Er zijn gezamenlijke belangen.

Vraag: Is er dan wel mogelijkheid om te participeren?

Antwoord wethouder: we zijn naast elkaar tegelijkertijd hiermee bezig. Voor de toekomst zijn nog locaties voor circa 1.000 tot 1.200 woningen nodig, waarvan op kortere termijn 750 sociale woningen. In een burgraadpleging wordt hierover gesproken en worden we als gemeente geadviseerd. Daaruit zal blijken of de inwoners woningbouw op Cleene Hooge een goed idee vinden of juist niet. We zijn bezig geweest met welzijn vd griffioen. Denk aan het Speelhof en het beweegpad. Ontwikkeling voor Griffioen gaat serieus opgenomen worden in goed overleg.

Vraag: in de PZC zei u dat als uit het de burgerraadpleging blijkt dat inwoners niet willen dat er gebouwd wordt op de Cleene Hooge, daar ook niet gebouwd gaat worden. Hoe kunt u dan nu met dit plan komen?

Antwoord [aangevuld na informatieavond]: in de burgerraadpleging hebben we het over de overige 43 hectare. De locatie voor het AZC ligt in de 6 hectare die al eerder is aangewezen als woonlocatie.

Vraag: waarom wordt Poppenroede niet gebruikt?

Antwoord wethouder: deze locatie is niet in het bezit van de gemeente. Uitgangspunt is dat de locatie in het bezit is van de gemeente. De provincie heeft deze plek deels ook aangemerkt als onderdeel van het Natuurnetwerk Zeeland. Realisatie van een landgoed met een beperkt aantal woningen is wel mogelijk.

Kostenplaatje

Vraag: ik voelde mij behoorlijk overrompeld de vorige keer en ik heb de indruk dat deze keuze te maken heeft met een kostenplaatje. Waarom is spreiding van de asielzoekers geen optie?

Antwoord COA: kleine locaties zijn te duur voor het COA, geen goede begeleiding, te weinig personeel.

Antwoord wethouder: de wens van kleinere locaties is eerder in de raad geuit, maar na overleg bleek dit niet mogelijk. Na 15 jaar zetten we het AZC om naar huurwoningen voor Middelburgers.

Vraag: er is al veel gezegd over de locatie en Cleene Hooge heeft al heel veel geld gekost voor de gemeente, gaat dit de volgende financiële strop worden voor de gemeente? Ik verwacht een deugdelijke financiële onderbouwing.

Antwoord wethouder: er zijn nog geen financiële afspraken gemaakt met het COA dus ik kan u die onderbouwing nog niet geven. Zo ver zijn we nog niet. De financiële aspecten zijn nog niet duidelijk er moet nog een rekensom gemaakt worden, maar een rekensom is zeker geen reden om tot deze locatie te komen.

Afspraken met COA

Wordt de grond verkocht aan COA?

Antwoord wethouder: er zijn verschillende mogelijkheden, maar deze liggen nog niet vast. Er is ook een mogelijkheid tot verhuur, maar dat weten we nog niet.

Vraag: wie trekt er op de achtergrond aan de touwtjes?

Antwoord wethouder: als gemeente moeten we dit vraagstuk oplossen, gezamenlijk wordt er gekeken welke opgave er ligt. Dit is ook een besluit van de raad. Er zijn gesprekken/onderhandelingen met COA.

Leefbaarheid wijk

Vraag: mijn grootste zorg is de leefbaarheid en veiligheid, is hier onderzoek naar gedaan?

Antwoord wethouder: er is geen onderzoek naar gedaan, maar in elke wijk leeft dezelfde vraag. Dit is niet van invloed op de keuze.

Vraag: kunt u op korte termijn een onderzoek uitvoeren? Wij hebben kleine kinderen, u begrijpt onze zorgen niet.

Antwoord wethouder: dit is helaas niet mogelijk, maar ik begrijp uw zorgen. U zegt dat ik uw zorgen niet begrijp. Ik wil uitleggen waarom ik deze wel begrijp. Ik heb zelf een aantal jaren naast een AZC gewoond met mijn kinderen, daarmee wil ik aangeven dat ik wel een beetje weet waar ik over praat. We hebben in Middelburg jarenlange ervaring met AZC’s in wijken.

Vraag: het stoort me dat u zogenaamd meeleeft, maar blijkbaar moet er eerst iets gebeuren voordat er onderzoek wordt gedaan.

Antwoord COA: dit speelt overal, maar in iedere wijk gebeuren dingen/incidenten. Ik zou u willen uitnodigen om een kijkje te komen nemen op het AZC a.s zaterdag.

Buren

Vraag: ik heb lang in de Stromenwijk gewoond en woon nu 4 jaar in de Griffioen. Ik hoor veel negativiteit over het COA en dat vind ik niet terecht. Wij hebben een ‘troepgroep’ waar ook gezinnen en alleenstaanden van het AZC aan mee doen en dat is altijd heel prettig en gezellig. We drinken samen koffie en natuurlijk zijn er ook problemen, maar het zijn ook lieve buren.

Antwoord gespreksleider: bedankt voor de inbreng, fijn om ook een ander geluid te horen.

Huidige locatie

Waarom kan het AZC niet blijven waar het nu zit?

Antwoord wethouder: de bestuursovereenkomst loopt af en er is toegezegd dat we dan ook stoppen. Het gebouw is ook niet meer bouwkundig geschikt om langer gebruikt te worden. Er is immers ook brand geweest waardoor er al een stuk van het AZC niet meer in gebruik is. We weten niet of 1 juli 2025 haalbaar is om een andere locatie te hebben staan, ik denk eerlijk gezegd van niet. We kunnen dan twee dingen doen: de mensen verspreiden over andere locaties of tijdelijk het huidige AZC verlengen.