Op 17 december 2019 is de bomenlijst monumentale en waardevolle bomen Middelburg vastgesteld. Deze lijst actualiseren we elke vijf jaar. Dat doen we omdat er bomen uit oogpunt van veiligheid zijn gekapt de afgelopen jaren en omdat andere bomen inmiddels monumentaal zijn.

Criteria

In het aanwijzingsbesluit monumentale en waardevolle bomen 2019 is een lijst opgenomen met criteria waarbij het lijkt dat een boom uitsluitend op de Bomenlijst kan komen als deze aan alle genoemde criteria voldoet. Een particuliere boom komt op de lijst monumentale en waardevolle bomen als deze ouder is dan 50 jaar, niet verkeert in een onomkeerbare slechte staat en bovendien voldoet aan minimaal één van de volgende aanvullende criteria:

  • Een voor de soort karakteristieke habitus;
  • Cultuurhistorische waarde;
  • Bijzondere groei of snoeivorm;
  • Bijzondere of zeldzame soort;
  • Zeldzaam door omvang / hoogte;
  • Wordt algemeen ervaren als bijzonder zeldzaam en mooi en/ of
  • Biedt huisvesting aan zeldzame dieren of planten.

Bescherming van deze bomen

Met de lijst monumentale en waardevolle particuliere bomen worden de beschreven individuele bomen beschermd. Wanneer het toch nodig is om een monumentale of waardevolle boom te kappen, wordt een boomadvies opgesteld door een externe partij. De noodzaak tot kappen (inclusief alternatieve maatregelen) wordt hierbij beschreven, deze documenten kunnen door alle betrokkenen worden ingezien.