Leerlingenvervoer is een subsidie van uw gemeente. In welke gemeente woont u? Leerlingenvervoer past bij de gedachte van vrijheid van onderwijs en bezoek van de meest passende school voor iedere leerling. Een aanvraag voor leerlingenvervoer doet u bij TIM.

Wat is leerlingenvervoer?

Leerlingenvervoer is bedoeld als uw kind:

 • Op het speciaal basisonderwijs (SBO) of speciaal onderwijs (SO) zit.
 • Vanwege zijn/haar handicap niet zelfstandig naar de basisschool of voortgezet (speciaal) onderwijs (VO en VSO) kan gaan en niet door u naar school gebracht kan worden.
 • Basisonderwijs op grond van richting (scholen met een door ouders speciaal gekozen richting) volgt.

Voorwaarden

TIM beslist op basis van onderstaande voorwaarden of u in aanmerking komt voor een vergoeding via het leerlingenvervoer. In sommige gevallen betaalt u een eigen bijdrage. Deze bijdrage is afhankelijk van uw gezinsinkomen. Daarnaast is het afstandscriterium bepalend of u een aanspraak kunt maken op een vergoeding.

Wat is het afstandscriterium?

U komt in aanmerking voor een vergoeding als de afstand tussen uw woning en de school meer is dan de door het College van B&W van betreffende gemeente vastgestelde afstandsgrens (afstandscriterium). De afstand wordt consequent gemeten via de kortste route volgens de ANWB-routeplanner per fiets. Welk afstandscriterium voor u geldt, staat in de Verordening leerlingenvervoer van de gemeente Middelburg.
De voorwaarden:

 • De leeftijd van het kind.
 • Er is sprake van een (structurele lichamelijke, verstandelijke, zintuiglijke of sociale) handicap bij uw kind, waardoor aangepast vervoer de enige mogelijkheid is. Hiervoor geldt geen afstandscriterium.
 • Uw kind niet zelfstandig of onder begeleiding naar onderstaand onderwijs kan binnen het gestelde afstandscriterium.

Onderwijs

Leerlingenvervoer past bij de gedachte van vrijheid van onderwijs en bezoek van de meest passende school voor iedere leerling. Daarom is dit type vervoer bedoeld voor de volgende mogelijke scholen:

 • Speciale scholen voor Basisonderwijs (voorheen scholen voor kinderen met leer- en opvoedingsmoeilijkheden [LOM], moeilijk lerende kinderen [MLK].
 • Speciaal Onderwijs (scholen voor zeer moeilijk lerende kinderen [ZMLK], zeer moeilijk opvoedbare kinderen [ZMOK], en scholen voor leerlingen met een handicap).
 • Voortgezet Speciaal Onderwijs (zie Speciaal Onderwijs maar dan voor voortgezet onderwijs.
 • Basisonderwijs op grond van richting (met een door de ouders gewenste godsdienstige of levensbeschouwelijke richting).
 • Reguliere scholen voor Basisonderwijs of Voortgezet onderwijs (voor leerlingen met een structurele lichamelijke handicap).

Vormen van leerlingenvervoer

Al naar gelang de behoefte van de leerling gaat het om de volgende soorten vervoer:

 • Openbaar vervoer (trein of bus met of zonder begeleiding).
 • Aangepast vervoer (taxibus, taxi of rolstoelbus).
 • Eigen vervoer (kilometervergoeding voor auto of fiets).

Niet onder leerlingenvervoer valt

 •  Vervoer buiten de schooltijden die de Inspectie van het onderwijs heeft vastgesteld (zoals sportdagen, in geval van stakingen of werkonderbrekingen van scholen, schoolreisjes en andere uitstapjes.
 • Vervoer dat nodig is door uitval van lessen.
 • Vervoer naar medische of paramedische behandeling. Hiervoor kan Jeugdvervoer via de Jeugdwet een oplossing zijn.
 •  Vervoer van en naar logeeradressen, kinderdagverblijven en buitenschoolse opvang. (In uitzonderlijke gevallen wordt dit via Jeugdvervoer via de Jeugdwet toegekend.)

U kunt het formulier ook opvragen bij de school van uw kind of bij TIM, telefoonnummer 0118 67 50 00.

Formulier niet goed ingevuld?

Formulieren die onvolledig of niet correct zijn ingevuld worden niet in behandeling genomen. Het formulier wordt dan aan u teruggestuurd. U wordt dan in de gelegenheid gesteld de aanvraag te corrigeren of aan te vullen. Wij kunnen u hier uiteraard ook bij helpen. Gedurende het gehele schooljaar bent u verplicht om wijzigingen, die van invloed kunnen zijn op de vergoeding of op het vervoer aan TIM door te geven.
Heeft u het aanvraagformulier volledig ingevuld én ondertekend? Verstuur het formulier dan samen met alle benodigde bijlagen aan:

Gemeente Middelburg - TIM
Postbus 6000
4330 LA Middelburg 
t.a.v. het leerlingenvervoer.

Toelichting aanvraagformulier leerlingenvervoer

Een toelichting bij het aanvraagformulier leerlingenvervoer.

Algemeen

Op grond van de onderwijswet wordt het leerlingenvervoer uitgevoerd door de gemeente Middelburg, afdeling Toegang in Middelburg (hierna: TIM). Voor informatie over het leerlingenvervoer kan u contact opnemen met de klantondersteuner van het leerlingenvervoer, telefoonnummer 0118-675000.

Bij het indienen van uw aanvraag moet u rekening houden met een afhandelingstermijn van maximaal acht weken. Deze termijn kan met vier weken verlengd worden. Dat betekent dat de afhandeling van uw aanvraag maximaal 12 weken kan duren.

Formulieren die niet correct of onvolledig zijn ingevuld worden niet in behandeling genomen. U krijgt het formulier dan terug met de vraag om de aanvraag te corrigeren of aan te vullen. De beslissingstermijn van acht weken gaat in als alle benodigde stukken in ons bezit zijn.

Bij wijzigingen, die van invloed zijn op het vervoer, zoals langdurig ziek zijn of verhuizing, schoolverlaten enzovoorts dient u de klantondersteuners van TIM tijdig te informeren.

Voor leerlingenvervoer in welke vorm dan ook, wordt uitgegaan van het vervoer van het woonadres of opstapplaats naar de dichtstbijzijnde toegankelijke school en terug.

Vragen 1 en 2

Hier vult u de officiële gegevens van uw kind/pupil en uzelf als ouder(s)/verzorger(s) in. Let u er goed op dat alle gegevens worden ingevuld. Ook kunt u hier een tweede woonadres van het kind invullen. Het gaat hier om een adres bij co-ouderschap of een adres waar het kind/pupil structureel en op vaste dagen verblijft. Het betreft hier geen BSO+, logeerhuis, MKD of zorgboerderij. Het tweede adres moet wel in de gemeente Middelburg zijn.

Vraag 3

Hier vult u de gegevens van de school en de afstand enkele reis van het woonadres  naar de school in (de berekening van de kilometerafstand wordt uitgerekend met de ANWB-routeplanner, kortste route per fiets). Indien uw kind/pupil naar een school in Goes gaat, dient u de kortste route per auto te berekenen.

Vraag 4

Waar bij een vraag meerdere keuzes mogelijk zijn, geeft u met een kruisje in het vakje welke optie(s) in uw situatie van toepassing is (zijn). De kosten verbonden aan het weekeinde- en vakantievervoer worden alleen vergoed als uw kind/pupil in een internaat of bij een pleeggezin verblijft met het oog op het volgen van onderwijs op de dichtstbijzijnde toegankelijke school voor (voortgezet) speciaal onderwijs.  Een vergoeding kan niet met terugwerkende kracht worden aangevraagd en de doorlooptijd van de aanvraag bedraagt maximaal 12 weken. Vraag dus tijdig aan.

Vraag 5

Als u een vergoeding aanvraagt voor openbaar vervoer (op declaratiebasis) betaalt u dit altijd eerst zelf. De gemeente betaalt het bedrag dan aan de aanvrager terug op declaratiebasis. In bepaalde gevallen is het mogelijk dat de gemeente een jaarabonnement voor uw kind/pupil betaalt. De voorwaarden hiervoor worden per kind en per school bekeken.

Als u een vergoeding voor eigen vervoer aanvraagt, zal de gemeente de best passende vorm van vervoer vergoeden. Als u een vergoeding voor eigen vervoer aanvraagt om medische redenen (fysiek en/of psychisch), is een verklaring van een arts nodig om de aanvraag te kunnen beoordelen.

Als u aangepast vervoer aanvraagt (taxibus/rolstoeltaxibus/schoolbus) vanwege een beperking van uw kind/pupil, kunnen wij, om de aanvraag beter te beoordelen, een verklaring van een arts opvragen bij u.

Als u schoolbus- of (rolstoel)taxibusvervoer aanvraagt, geldt het volgende:

 • Voor leerlingen die een reguliere basisschool bezoeken geldt een afstandscriterium van 5 kilometer of meer.
 • Voor leerlingen die SBO volgen (bijvoorbeeld SBO Samuel of Het Springtij) geldt er een afstandscriterium van 4 kilometer of meer.
 • Voor leerlingen die naar het speciaal onderwijs gaan en de basisschoolleeftijd hebben, geldt een afstandscriterium van 4 kilometer of meer.
 • Voor leerlingen die door een structurele lichamelijke, verstandelijke, zintuiglijke of psychische handicap niet zelfstandig of onder begeleiding van ouders/verzorgers van het openbaar vervoer of de fiets gebruik kunnen maken, geldt geen afstandscriterium.

Als u een aanvraag indient voor kostenvergoeding voor begeleiding dient u aan te tonen dat uw kind/pupil niet zelfstandig per fiets of per openbaar vervoer kan reizen. U dient uw aanvraag zoveel mogelijk te ondersteunen met bewijsstukken, zoals medische verklaringen en dergelijke. Als de situatie niet voldoet aan het afstandscriterium en/of leeftijdscriterium dan verzoeken wij u om schriftelijk bewijsstukken aan te leveren waaruit blijkt waarom en welke vorm van vervoer uw kind/pupil nodig heeft. Wij raden u aan om vooraf contact met de klantondersteuners van TIM op te nemen om af te stemmen hoe het aanvraagformulier het beste kan worden ingevuld en welke bewijsstukken er meegestuurd moeten worden.

Vul vraag 6 in als u bij vraag 5 taxibus- of rolstoeltaxibusvervoer aanvraagt.

Vraag 6

De vragen bij dit onderdeel vult u alleen in wanneer u bij vraag 5 aangegeven heeft dat het gaat om taxibus- of rolstoeltaxibusvervoer. Als u deze vraag niet volledig beantwoordt, kunnen wij de aanvraag niet in behandeling nemen en zullen wij de aanvraag naar u terugzenden.

Vraag 7

U hoeft deze vraag alleen in te vullen indien uw kind/pupil gebruik maakt van taxibus- of rolstoeltaxibusvervoer. Dit omdat TIM bij een noodsituatie eventueel iemand anders kan waarschuwen als u zelf niet bereikbaar bent.

Vraag 8

De vraag bij dit onderdeel hoeft alleen ingevuld te worden als het gaat om vervoer van en naar een SBO-school of een basisschool met een godsdienstige of levensbeschouwelijke richting (zoals Petrus Immensschool of de Vrije School).

Of er een eigen bijdrage van u wordt gevraagd, hangt af van het (gezamenlijk) verzamelinkomen.

Wanneer het definitief vastgestelde verzamelinkomen over 2018 meer dan  € 27.000 bedraagt, is een eigen bijdrage van toepassing. De eigen bijdrage voor het schooljaar 2020-2021 moet nog worden vastgesteld en wordt in de beschikking vermeld indien dit voor u van toepassing is.

Wanneer het definitief vastgestelde verzamelinkomen minder dan € 27.000 bedraagt, is de eigen bijdrage niet van toepassing. U dient een inkomensverklaring van 2018 bij te voegen (van beide ouders) waaruit dit blijkt. Deze verklaring kan worden aangevraagd bij de Belastingdienst (gratis telefoonnummer: 0800–0543). Een jaaropgave 2018 van beide ouders is ook mogelijk.

Vraag 9

Als u nog aanvullingen of opmerkingen heeft die van invloed kunnen zijn op de beoordeling van de aanvraag of van invloed zijn op het vervoer, kunt u deze  onderaan het formulier schrijven.

Vergeet u niet de datum in te vullen en uw handtekening op het aanvraagformulier te zetten.