Leerlingenvervoer is een subsidie van uw gemeente. Een aanvraag voor leerlingenvervoer kunt u doen bij Toegang in Middelburg (TIM).

Als ouder/verzorger bent u er verantwoordelijk voor dat uw kind dagelijks op school komt. Dat is meestal geen probleem maar voor sommige kinderen wel. Bijvoorbeeld als uw kind een lichamelijke of psychische beperking heeft en daardoor niet zelfstandig of onder uw begeleiding naar school kan. In deze situatie kan leerlingenvervoer de juiste oplossing zijn.

Leerlingenvervoer is bedoeld als uw kind:

 • Op het speciaal basisonderwijs (SBO) of speciaal onderwijs (SO) zit.
 • Vanwege zijn/haar handicap niet zelfstandig naar de basisschool of voortgezet (speciaal) onderwijs (VO en VSO) kan gaan en niet door u naar school gebracht kan worden.
 • Basisonderwijs op grond van richting (scholen met een godsdienstige of levensbeschouwelijke grondslag) volgt.
 • Leerlingen met een structurele beperking in het regulier basis- of voortgezet onderwijs

Vormen van leerlingenvervoer

Afhankelijk van de behoefte van uw kind zijn er verschillende vervoersmogelijkheden:

 • Openbaar vervoer (trein of bus met of zonder begeleiding).
 • Aangepast vervoer (taxibus, taxi of rolstoelbus).
 • Eigen vervoer (kilometervergoeding voor auto of fiets).

Wat valt niet onder het leerlingenvervoer?

 • Vervoer buiten de schooltijden die door de Inspectie van onderwijs zijn vastgesteld (bijvoorbeeld activiteiten buiten het schoolterrein zoals een schoolreisje);
 • Vervoer dat nodig is door uitval van lessen;
 • Vervoer naar medische of paramedische behandeling;
 • Vervoer naar en van BSO+, buitenschoolse opvang, kinderdagverblijven, logeeradressen.

Leerlingenvervoer aanvragen?

Denkt u dat uw kind in aanmerking komt en leerlingenvervoer nodig heeft? Download dan het aanvraagformulier. Heeft u het aanvraagformulier volledig ingevuld én ondertekend? Verstuur het formulier dan samen met alle benodigde bijlagen aan:

Gemeente Middelburg - TIM
Postbus 6000
4330 LA Middelburg
ter attentie van het leerlingenvervoer.

Formulier niet goed ingevuld?

Formulieren die onvolledig of niet correct zijn ingevuld nemen wij niet in behandeling. Het formulier sturen wij dan aan u terug. U krijgt gelegenheid de aanvraag te corrigeren of aan te vullen. Wij kunnen u hier uiteraard ook bij helpen. Gedurende het gehele schooljaar bent u verplicht om wijzigingen, die van invloed kunnen zijn op de vergoeding of op het vervoer aan TIM door te geven.

Toelichting aanvraagformulier leerlingenvervoer 2023-2024

Bij het indienen van uw aanvraagformulier moet u rekening houden met een afhandelingstermijn van maximaal acht weken. Deze termijn kan met vier weken verlengd worden.

De beslissingstermijn van acht weken gaat pas in als alle benodigde stukken in ons bezit zijn en het aanvraagformulier volledig en juist is ingevuld.

Voor informatie zijn wij bereikbaar van maandag tot en met donderdag tussen 8.30 en 13.00 uur via 0118 67 50 00 of via TIM-leerlingenvervoer@middelburg.nl.

Vragen 1 en 2

Hier vult u de officiële gegevens in. Let u er goed op dat alle gegevens worden ingevuld. Alleen de officiële gemachtigde of gezaghebbende mag een aanvraag indienen.

Het vervoer anders dan naar het woonadres moet aan de onderstaande voorwaarden voldoen:

 • Een vast wekelijks terugkerend patroon.
 • Het gaat om structureel vervoer wat voor een minimale periode van 3 maanden vast ligt.
 • Het vervoer vindt plaats in aansluiting op de schooltijd genoemd in de schoolgids.
 • Het 2e verblijfadres ligt binnen de gemeente Middelburg.
 • Het betreft hier geen vervoer naar BSO+, zorgboerderij of sportclub.

De gemeente is niet verantwoordelijk voor onderling gemaakte afspraken tussen ouders en de chauffeurs.

Vraag 3

De kosten verbonden aan het weekeinde- en vakantievervoer worden alleen vergoed als de leerling in een internaat of bij een pleeggezin verblijft voor het volgen van onderwijs op de dichtstbijzijnde toegankelijke school voor (voortgezet) speciaal onderwijs.

Vraag 4

Hier vult u de gegevens van de school in en de ingangsdatum. Indien van toepassing voegt u het les- en vakantierooster bij.

Een vergoeding kan niet met terugwerkende kracht worden aangevraagd en gaat in op datum van binnenkomst van de volledig ingevulde aanvraag.

Vraag 5

Als u een vergoeding aanvraagt voor openbaar vervoer (op declaratiebasis) betaalt u dit altijd eerst zelf. De gemeente betaalt het bedrag, voor zover goedgekeurd, dan aan de aanvrager terug op declaratiebasis. In bepaalde gevallen is het mogelijk dat de gemeente een jaarabonnement voor de leerling betaalt. De voorwaarden hiervoor worden per leerling en per school beoordeeld.

Als u een vergoeding voor eigen vervoer aanvraagt, zal de gemeente de best passende vorm van vervoer vergoeden. Als u een vergoeding voor eigen vervoer aanvraagt om medische redenen (fysiek en/of psychisch), is een verklaring van een arts nodig om de aanvraag te kunnen beoordelen.

De reisafstand enkele reis van het woonadres naar de school wordt berekend met gebruikmaking van de ANWB-routeplanner (kortste route per fiets). Wanneer de leerling naar een school buiten de regio Walcheren gaat, wordt de kortste route per auto berekend. De vergoeding voor de auto is met ingang van 1 augustus 2023 € 0,21 per kilometer.

Onder een fiets kan tevens een driewieler of tandem worden verstaan. De fietsvergoeding is met ingang van 1 augustus 2023 € 0,10 per kilometer. De vergoeding is voor het aantal kilometers dat de leerling naar en van school fietst op basis van de kortste route van de ANWB-routeplanner per fiets.

Vraag 6

Als u schoolbusvervoer of (rolstoel)taxibusvervoer aanvraagt, geldt het volgende:

 • Voor leerlingen die de dichtstbijzijnde toegankelijke basisschool bezoeken (met godsdienstige of levensbeschouwelijke richting) geldt een afstandscriterium van 5 kilometer of meer.
 • Voor leerlingen die SBO (Speciaal Basisonderwijs) volgen geldt er een afstandscriterium van 4 kilometer of meer.
 • Voor leerlingen die naar het speciaal onderwijs gaan en de basisschoolleeftijd hebben, geldt een afstandscriterium van 4 kilometer of meer.
 • Voor leerlingen die naar het VSO (Voortgezet Speciaal Onderwijs) gaan geldt een afstandscriterium van 5 kilometer of meer.

Als u schoolbusvervoer of (rolstoel)taxibusvervoer aanvraagt dan zullen wij de persoonsgegevens en de informatie, welke nodig is om het vervoer van de leerling goed te laten verlopen, doorgeven aan de Gemeentelijke Vervoercentrale Zeeland (GVZ). Met de ondertekening van het formulier geeft u daarvoor toestemming.

Als u een aanvraag indient voor kostenvergoeding voor begeleiding dient u aan te tonen dat de leerling niet zelfstandig of onder begeleiding van de ouder, pleegouder of verzorger per fiets of met het openbaar vervoer kan reizen. Als de situatie niet voldoet aan het afstandscriterium en/of leeftijdscriterium dan verzoeken wij u om schriftelijk bewijsstukken aan te leveren waaruit blijkt welke vorm van vervoer de leerling nodig heeft en waarom.

Vul vraag 7, 8 en 9 in als u bij vraag 6 taxibusvervoer of rolstoeltaxibusvervoer aanvraagt.

De vragen bij dit onderdeel vult u alleen in wanneer u bij vraag 6 aangegeven heeft dat het gaat om taxibus- of rolstoeltaxibusvervoer. Meerdere antwoorden bij vraag 7 zijn mogelijk.

Als u aangepast vervoer aanvraagt (taxibus/rolstoeltaxibus) vanwege een beperking van de leerling, kunnen wij, om de aanvraag beter te kunnen beoordelen, een verklaring van een arts opvragen bij u.

Vraag 8 en 9

U hoeft deze vragen alleen in te vullen wanneer de leerling gebruik maakt van taxibusvervoer of rolstoeltaxibusvervoer.

Met het noodadres kan TIM bij een noodsituatie eventueel iemand anders waarschuwen als u zelf niet bereikbaar bent.

Als u vraag 7, 8 en 9 niet volledig beantwoordt, kunnen wij de aanvraag niet in behandeling nemen en zullen wij de aanvraag naar u terugzenden.

Vraag 10

De vraag bij dit onderdeel hoeft alleen ingevuld te worden als het gaat om vervoer van en naar een SBO-school of een basisschool met een godsdienstige of levensbeschouwelijke richting.

Wanneer het definitief vastgestelde verzamelinkomen over 2021 meer dan € 28.800 bedraagt, is een eigen bijdrage van toepassing. De eigen bijdrage voor het schooljaar 2023-2024 moet nog worden vastgesteld en wordt in de beschikking vermeld indien dit voor u van toepassing is.

Wanneer het definitief vastgestelde verzamelinkomen minder dan € 28.800 bedraagt, is de eigen bijdrage niet van toepassing. U dient altijd een inkomensverklaring van 2021 bij te voegen (van beide ouders, óók als één van beiden geen inkomen heeft) waaruit dit blijkt. Deze verklaring kan worden aangevraagd bij de Belastingdienst (gratis telefoonnummer: 0800–0543). De verklaring kunt u ook downloaden op Mijn Belastingdienst.

Vraag 11

Als u nog aanvullingen of opmerkingen heeft die van invloed kunnen zijn op de beoordeling van de aanvraag of op het vervoer, kunt u dit bij deze vraag vermelden. Denk hierbij aan medische, fysieke of psychische aandoeningen, allergieën etc. die relevant kunnen zijn tijdens de reis naar en van school.

Indien het formulier niet ondertekend is door de aanvrager, kan de aanvraag niet in behandeling worden genomen en wordt het formulier geretourneerd.

Let op! Alleen de aanvrager van vraag 2 is gemachtigd de aanvraag te ondertekenen.