Leerlingenvervoer is een subsidie van uw gemeente. Een aanvraag voor leerlingenvervoer kunt u doen bij Toegang in Middelburg (TIM).

Als ouder/verzorger bent u er verantwoordelijk voor dat uw kind dagelijks op school komt. Dat is meestal geen probleem maar voor sommige kinderen wel. Bijvoorbeeld als uw kind een lichamelijke of psychische beperking heeft en daardoor niet zelfstandig of onder uw begeleiding naar school kan. In deze situatie kan leerlingenvervoer de juiste oplossing zijn.

Leerlingenvervoer is bedoeld als uw kind:

 • Op het speciaal basisonderwijs (SBO) of speciaal onderwijs (SO) zit.
 • Vanwege zijn/haar handicap niet zelfstandig naar de basisschool of voortgezet (speciaal) onderwijs (VO en VSO) kan gaan en niet door u naar school gebracht kan worden.
 • Basisonderwijs op grond van richting (scholen met een godsdienstige of levensbeschouwelijke grondslag) volgt.
 • Leerlingen met een structurele beperking in het regulier basis- of voortgezet onderwijs

Vormen van leerlingenvervoer

Afhankelijk van de behoefte van uw kind zijn er verschillende vervoersmogelijkheden:

 • Openbaar vervoer (trein of bus met of zonder begeleiding).
 • Aangepast vervoer (taxibus, taxi of rolstoelbus).
 • Eigen vervoer (kilometervergoeding voor auto of fiets).

Wat valt niet onder het leerlingenvervoer?

 • Vervoer buiten de schooltijden die door de Inspectie van onderwijs zijn vastgesteld (bijvoorbeeld activiteiten buiten het schoolterrein zoals een schoolreisje);
 • Vervoer dat nodig is door uitval van lessen;
 • Vervoer naar medische of paramedische behandeling;
 • Vervoer naar en van BSO+, buitenschoolse opvang, kinderdagverblijven, logeeradressen.

Leerlingenvervoer aanvragen?

Denkt u dat uw kind in aanmerking komt en leerlingenvervoer nodig heeft? Download dan het aanvraagformulier. Heeft u het aanvraagformulier volledig ingevuld én ondertekend? Verstuur het formulier dan samen met alle benodigde bijlagen aan:

Gemeente Middelburg - TIM
Postbus 6000
4330 LA Middelburg
ter attentie van het leerlingenvervoer.

Formulier niet goed ingevuld?

Formulieren die onvolledig of niet correct zijn ingevuld nemen wij niet in behandeling. Het formulier sturen wij dan aan u terug. U krijgt gelegenheid de aanvraag te corrigeren of aan te vullen. Wij kunnen u hier uiteraard ook bij helpen. Gedurende het gehele schooljaar bent u verplicht om wijzigingen, die van invloed kunnen zijn op de vergoeding of op het vervoer aan TIM door te geven.

Toelichting aanvraagformulier leerlingenvervoer 2022-2023

Op grond van de onderwijswetgeving wordt het leerlingenvervoer uitgevoerd door de gemeente Middelburg, afdeling Toegang in Middelburg (hierna: TIM). Voor informatie zijn wij bereikbaar van maandag tot en met vrijdag tussen 8.30 en 13:00 uur via 0118 67 50 00 of via TIM@middelburg.nl.

Bij het indienen van uw aanvraagformulier moet u rekening houden met een afhandelingstermijn van maximaal acht weken. Deze termijn kan met vier weken verlengd worden. Dat betekent dat de afhandeling van uw aanvraag maximaal 12 weken kan duren.

Formulieren die niet correct of onvolledig zijn ingevuld worden niet in behandeling genomen. U krijgt het formulier dan terug met de vraag om de aanvraag te corrigeren of aan te vullen. De beslissingstermijn van acht weken gaat pas in als alle benodigde stukken in ons bezit zijn en het aanvraagformulier volledig en juist is ingevuld.

Bij wijzigingen, die van invloed zijn op het vervoer, zoals langdurig ziek zijn of verhuizing, schoolverlaten enzovoorts dient u ons tijdig te informeren op bovengenoemd telefoonnummer of via het e-mailadres. Wanneer wij niet (op tijd) van wijzigingen op de hoogte worden gebracht, zullen wij eventuele financiële gevolgen bij u in rekening brengen.

Voor leerlingenvervoer in welke vorm dan ook, wordt uitgegaan van het vervoer van het woonadres (bij openbaar  vervoer of eigen vervoer) of opstapplaats (bij schoolbus met halteplaatsen) naar de dichtstbijzijnde toegankelijke school en terug.

Vragen 1 en 2

Hier vult u de officiële gegevens van uw kind/pupil en uzelf als ouder(s)/voogd/verzorger(s) in. Let u er goed op dat alle gegevens worden ingevuld. Ook kunt u hier een tweede woonadres van het kind/pupil invullen.

De gemeente en de vervoerder zijn bereid om leerlingen af te zetten op een 2e verblijfadres. Een 2e verblijfadres wordt gezien als een naschoolse opvang (bijvoorbeeld regulier opvangcentra, grootouders, vrienden en of kennissen).

Het 2e adres moet aan de onderstaande voorwaarden voldoen

 • Een vast wekelijks terugkerend patroon.
 • Het gaat om structureel vervoer wat voor een minimale periode van 3 maanden vast ligt.
 • Het vervoer vindt plaats in aansluiting op de schooltijd genoemd in de schoolgids.
 • Het vervoer mag niet leiden tot een langere reistijd voor de overige kinderen in het vervoer.
 • Het 2e verblijfadres ligt binnen de gemeente Middelburg.
 • Het vervoer mag niet leiden tot meerkosten voor de gemeente Middelburg.
 • Het betreft hier geen vervoer naar BSO+ of zorgboerderij.

De gemeente is niet verantwoordelijk voor onderling gemaakte afspraken tussen ouders en de chauffeurs.

Vraag 3

De kosten verbonden aan het weekeindevervoer en vakantievervoer worden alleen vergoed als uw kind/pupil in een internaat of bij een pleeggezin verblijft met het oog op het volgen van onderwijs op de dichtstbijzijnde toegankelijke school voor (voortgezet) speciaal onderwijs.

Vraag 4

Hier vult u de gegevens van de school in en wanneer van toepassing voegt u het lesrooster en vakantierooster bij.

Een vergoeding kan niet met terugwerkende kracht worden aangevraagd en de doorlooptijd van de aanvraag bedraagt maximaal 12 weken. Vraag dus tijdig aan.

Vraag 5

Als u een vergoeding aanvraagt voor openbaar vervoer (op declaratiebasis) betaalt u dit altijd eerst zelf. De gemeente betaalt het bedrag, voor zover goedgekeurd, dan aan de aanvrager terug op declaratiebasis. In bepaalde gevallen is het mogelijk dat de gemeente een jaarabonnement voor uw kind/pupil betaalt. De voorwaarden hiervoor worden per kind en per school bekeken.

Als u een vergoeding voor eigen vervoer aanvraagt, zal de gemeente de best passende vorm van vervoer vergoeden. Als u een vergoeding voor eigen vervoer aanvraagt om medische redenen (fysiek en/of psychisch), is een verklaring van een arts nodig om de aanvraag te kunnen beoordelen.

De reisafstand enkele reis van het woonadres naar de school wordt berekend met gebruikmaking van de ANWB-routeplanner (kortste route per fiets). Wanneer uw kind/pupil naar een school buiten de regio Walcheren gaat, dient u de kortste route per auto te berekenen.

Onder een fiets kan tevens een driewieler of tandem worden verstaan. Een fietsvergoeding is enkel van toepassing indien de afstand van de woning naar de school meer dan 4 kilometer bedraagt voor SBO en SO en 5 kilometer voor basisonderwijs (met godsdienstige of levensbeschouwelijke richting) en VSO. De fietsvergoeding omvat € 0,09 per kilometer. De vergoeding is voor het aantal kilometers dat uw kind/pupil naar en van school fietst op basis van de kortste route van de ANWB-routeplanner per fiets.

Vraag 6

Als u schoolbusvervoer of (rolstoel)taxibusvervoer aanvraagt, geldt het volgende:

 • Voor leerlingen die een reguliere basisschool bezoeken geldt een afstandscriterium van 5 kilometer of meer.
 • Voor leerlingen die SBO volgen (bijvoorbeeld SBO Samuel of SBO Het Springtij) geldt er een afstandscriterium van 4 kilometer of meer.
 • Voor leerlingen die naar het speciaal onderwijs gaan en de basisschoolleeftijd hebben, geldt een afstandscriterium van 4 kilometer of meer.
 • Voor leerlingen die naar het VSO gaan geldt een afstandscriterium van 5 kilometer of meer.

Als u schoolbusvervoer of (rolstoel-)taxibusvervoer aanvraagt dan zullen wij de persoonsgegevens en de informatie, welke nodig is om het vervoer van uw kind goed te laten verlopen, doorgeven aan de Gemeentelijke Vervoercentrale Zeeland (GVZ). Met de ondertekening van het formulier geeft u daarvoor toestemming.

Als u een aanvraag indient voor kostenvergoeding voor begeleiding dient u aan te tonen dat uw kind/pupil niet zelfstandig of onder begeleiding per fiets of met het openbaar vervoer kan reizen. U dient uw aanvraag zoveel mogelijk te ondersteunen met bewijsstukken, zoals medische verklaringen en dergelijke. Als de situatie niet voldoet aan het afstandscriterium en/of leeftijdscriterium dan verzoeken wij u om schriftelijk bewijsstukken aan te leveren waaruit blijkt welke vorm van vervoer uw kind/pupil nodig heeft en waarom. Bij twijfel raden wij u aan om vooraf contact met ons op te nemen om af te stemmen hoe het aanvraagformulier het beste kan worden ingevuld en welke bewijsstukken er meegestuurd moeten worden.

Vragen 7 en 8

Vul vraag 7 en 8 in als u bij vraag 6 taxibusvervoer of rolstoeltaxibusvervoer aanvraagt.

De vragen bij dit onderdeel vult u alleen in wanneer u bij vraag 6 aangegeven heeft dat het gaat om taxibusvervoer of rolstoeltaxibusvervoer. Meerdere antwoorden bij deze vraag zijn mogelijk.

Als u deze vraag niet volledig beantwoordt, kunnen wij de aanvraag niet in behandeling nemen en zullen wij de aanvraag naar u terugzenden.

Als u aangepast vervoer aanvraagt (taxibus, rolstoeltaxibus of schoolbus) vanwege een beperking van uw kind/pupil, kunnen wij, om de aanvraag beter te kunnen beoordelen, een verklaring van een arts opvragen bij u.

Vraag 8

U hoeft deze vraag alleen in te vullen wanneer uw kind of pupil gebruik maakt van taxibusvervoer of rolstoeltaxibusvervoer. TIM kan dan bij een noodsituatie eventueel iemand anders waarschuwen als u zelf niet bereikbaar bent.  Als u deze vraag niet volledig beantwoordt, kunnen wij de aanvraag niet in behandeling nemen en zullen wij de aanvraag naar u terugzenden.

Vraag 9

De vraag bij dit onderdeel hoeft alleen ingevuld te worden als het gaat om vervoer van en naar een SBO-school of een basisschool met een godsdienstige of levensbeschouwelijke richting (zoals Petrus Immensschool of de Vrije School Zeeland).

Of er een eigen bijdrage van u wordt gevraagd, hangt af van het (gezamenlijk) verzamelinkomen.

Wanneer het definitief vastgestelde verzamelinkomen over 2020 meer dan € 27.900 bedraagt, is een eigen bijdrage van toepassing. De eigen bijdrage voor het schooljaar 2022-2023 moet nog worden vastgesteld en wordt in de beschikking vermeld indien dit voor u van toepassing is.

Wanneer het definitief vastgestelde verzamelinkomen minder dan € 27.900 bedraagt, is de eigen bijdrage niet van toepassing. U dient altijd een inkomensverklaring van 2020 bij te voegen (van beide ouders, óók als één van beiden geen inkomen heeft) waaruit dit blijkt. Deze verklaring kan worden aangevraagd bij de Belastingdienst (gratis telefoonnummer: 0800–0543). De verklaring kunt u ook downloaden op Mijn Belastingdienst.

Vraag 10

Als u nog aanvullingen of opmerkingen heeft die van invloed kunnen zijn op de beoordeling van de aanvraag of op het vervoer, kunt u dit bij deze vraag schrijven. Denk hierbij aan medische, fysieke of psychische aandoeningen, allergieën etc. die relevant kunnen zijn tijdens de reis naar en van school.

Indien het formulier niet ondertekend is door de aanvrager, kan de aanvraag niet in behandeling worden genomen en wordt het formulier geretourneerd.