Het belang van een groene voortuin bij de afvoer van regenwater.

Door klimaatverandering zullen zeer zware regenbuien vaker en heftiger optreden. In alle KNMI-scenario’s nemen de buien toe. Het traditionele rioolstelsel kan deze grote hoeveelheden neerslag niet meteen op alle plaatsen verwerken. Daarvoor is het niet ontworpen. De riolering is bedoeld om bij normale regen het water van wegen en daken af te voeren. Om bij grote hoosbuien schade te voorkomen, zijn daarom aanvullende maatregelen nodig.

De gemeente Middelburg is, net als alle andere Nederlandse gemeenten, bezig om het regenwater van de riolering af te koppelen. Er worden regenwaterrioleringen aangelegd die ervoor zorgen dat regenwater dat op straat valt afgevoerd wordt naar oppervlaktewater. Door de aanleg van regenwaterriolen wordt wateroverlast voorkomen. De aanleg van een regenwaterriolering is echter een kostbare zaak.

Om de regenwaterriolering zo goed mogelijk te benutten worden particulieren gevraagd het regenwater van hun dakoppervlak hierop aansluiten. Deze maatregelen zorgen ervoor dat wateroverlast wordt beperkt.

Aan de andere kant zijn er de laatste decennia veel voor- en achtertuinen bestraat. Dit leidt tot een versnelde afvoer van regenwater. Waar vroeger het regenwater via de tuin het grondwater bereikte wordt het regenwater nu versneld afgevoerd. Dit heeft echter een nadelige invloed op de capaciteit van de riolering.

Ons rioolstelsel is berekend op het afvoeren van neerslag van wegen en daken en niet op de extra toevoer vanuit versteende voortuinen. De trend van verstening van voor- en achtertuinen zal dus doorbroken moeten worden om wateroverlast in de toekomst te voorkomen.

Een groene, beplante tuin vervult een functie als waterberging omdat het schone regenwater gelijkmatig in de grond kan verdwijnen. Bij een versteende tuin daarentegen stroomt het water direct naar het riool. Elke 10 m2 meer verhard oppervlakte betekent per jaar 8.000 liter regenwater in het riool. Dit schone regenwater moet naar de rioolzuivering worden getransporteerd en doet daar onnodig een beroep op de zuiveringscapaciteit.

Een groene tuin dient niet alleen tot waterberging. Er zijn ook een aantal andere factoren die een rol spelen bij het belang van een groene voortuin.

  • Een groene tuin is ook een plek waar vogels beschutting en voedsel zoeken, waar insecten en vlinders - anders dan plavuizen - bijdragen aan de broodnodige biodiversiteit.
  • Het staat buiten kijf dat het opgroeien in een groene omgeving voor de ontwikkeling van kinderen van belang is.
  • Als het regenwater steeds sneller wordt afgevoerd wordt het grondwater minder en droogt de bodem sneller uit.

Al met al veel redenen om uw tuin niet helemaal te verstenen.

Meer informatie

Tuinbranche Nederland: Handboek voor de watervriendelijke tuin