Bent u een oudere werkloze werknemer en heeft u geen recht meer op een WW-uitkering? Dan komt u mogelijk in aanmerking voor een uitkering op grond van de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werknemers: de IOAW-uitkering.

Direct naar het UWV Werkbedrijf(externe link)

Deze uitkering sluit - behalve voor jonggehandicapten - aan op de WW-uitkering. U doet uw aanvraag niet bij de gemeente,  maar bij het UWV Werkbedrijf in uw regio.

Inkomenstoets IOAW-uitkering

Bij de IOAW kijkt de gemeente niet naar uw eigen vermogen maar wel naar het totale gezinsinkomen. Inkomsten uit alimentatie, onderhuur, verhuur en vermogen blijven bij de inkomenstoets buiten beschouwing.

De IOAW biedt een inkomensgarantie wanneer u werkloos bent. Daarom worden al uw inkomsten uit arbeid volledig in mindering gebracht op de IOAW-uitkering. Ook inkomsten uit pensioen-, VUT-, WAO- en 55+-uitkeringen zijn in principe uitkeringen in verband met arbeid.

Bedragen IOAW-uitkering

De bruto IOAW- bedragen per maand (inclusief 8% vakantietoeslag) leest u op de website van de Rijksoverheid(externe link).

Beoordeling IOAW-uitkering

De beoordeling van het UWV Werkbedrijf bestaat uit onderzoek en advies. De gemeente bekijkt:

 1. Of u behoort tot de rechthebbenden;
 2. Of u en uw eventuele partner beschikken over inkomensbronnen;
 3. Of u terecht kunt bij de bedrijfsvereniging (UWV);
 4. Of er werk voor u en/of uw partner te vinden is;
 5. Hoe hoog de financiële ondersteuning wordt. Bij de berekening spelen de noodzaak van uw kosten en uw eigen inkomen een rol.

Besluitvorming IOAW-uitkering

De hele procedure mag maximaal acht weken duren, gerekend vanaf de datum van aanvraag en ontvangst van alle gevraagde gegevens. U kunt bezwaar maken tegen het besluit op uw aanvraag.

Aanvragen IOAW-uitkering

Het aanvragen van de IOAW-uitkering doet u bij het UWV Werkbedrijf.

Het UWV Werkbedrijf geeft uw aanvraag door aan de gemeente. Die beoordeelt of u recht heeft op een IOAW-uitkering.

Neemt u voor een aanvraag de volgende documenten mee:

 1. Legitimatiebewijs (geldig paspoort, identiteitskaart, rijbewijs of vreemdelingendocument) van u en eventueel uw partner; 
 2. Bewijs burgerservicenummers (voorheen: sofinummers) van u en eventueel uw partner;
 3. Een volledig ingevuld en ondertekend aanvraagformulier;
 4. Een volledig ingevuld en ondertekend inlichtingenformulier, voorzien van de benodigde originele bewijsstukken;
 5. Bewijzen van uw inkomen, ook van uw eventuele partner en kinderen;
 6. Bankafschriften van uw lopende rekeningen over de laatste drie maanden, ook van uw eventuele partner;
 7. Bewijzen van uw arbeidsverleden; 
 8. Eventuele ontslagbewijzen;
 9. Eventuele bewijzen van de beëindiging van vorige uitkeringen;
 10. Eventueel een echtscheidingsvonnis.

Vragen

Voor meer informatie over de IOAW-uitkering kunt u contact opnemen met de gemeente of kijk op de website van het UWV Werkbedrijf(externe link).

Voorwaarden IOAW-uitkering

Om in aanmerking te komen voor de IOAW-uitkering, moet u aan een of meer van de onderstaande voorwaarden voldoen:

 • U bent op of na uw 50e verjaardag werkloos geworden en u heeft een WW-uitkering ontvangen;
 • U bent werkloos geworden op of na uw 57,5e jaar en u heeft maar een halfjaar een WW-uitkering gekregen omdat u een te kort arbeidsverleden heeft;
 • U bent gedeeltelijk arbeidsongeschikt en u ontving op 28 december 2005 al een IOAW-uitkering. Daarnaast komt u niet in aanmerking voor een toeslag, omdat u een partner heeft die na 31 december 1971 is geboren en u geen kind heeft dat jonger is dan 12 jaar;
 • Als u een IOAW-uitkering ontvangt, blijft u verplicht om te zoeken naar een betaalde baan. De IOAW-uitkering is immers een werkloosheidsuitkering.

De sollicitatieplicht blijft voor u en uw eventuele partner (indien deze niet ouder is dan 65 jaar) gelden, net als de inschrijving bij het UWV Werkbedrijf (voorheen het CWI).