Inkoop en aanbesteding

Het inkoop- en aanbestedingsbeleid van gemeente Middelburg, met algemene inkoopvoorwaarden en contractbepalingen voor de wet Basisregistratie Ondergrond (BRO).

Het huidige inkoopbeleid is op basis van het geactualiseerd VNG-model aangepast. De aanpassing van het inkoopbeleid draagt bij aan een verdere harmonisering van de inkoopnetwerksamenwerking bestaande uit de gemeenten Schouwen-Duiveland, Goes, Veere, Vlissingen, de provincie Zeeland en de gemeente Middelburg.

Een belangrijke wijziging betreft de aanpassing van de tabel op bladzijde 9 van het inkoop- en aanbestedingsbeleid voor het bepalen van de te volgen inkoopprocedure.

Voor leveringen en diensten is het drempelbedrag voor enkelvoudig onderhands verhoogd van €50.000 naar € 65.000 en is voor meervoudig onderhands aanbesteden het plafond verlaagd naar € 190.000 in plaats van de Europese drempel.

Derhalve dienen Leveringen en diensten nationaal openbaar te worden aanbesteed tussen € 190.000 en de Europese drempelwaarde.

Voor Sociale en specifieke diensten is het drempelbedrag voor enkelvoudig onderhands inkopen verhoogd van €50.000 naar € 150.000 en meervoudig onderhands aanbesteden van €150.000 tot de Europese drempelwaarde.

Het drempelbedrag voor enkelvoudig onderhands bij Werken is verhoogd van €50.000 naar € 150.000.

Nieuw is de mogelijkheid om bij een Enkelvoudig onderhandse Offerteaanvraag met een opdrachtsom < € 2.500,- in een voorkomend geval zonder schriftelijke Offerte (mondeling) tot opdrachtverlening over te gaan, waarna kan worden volstaan met toezending van een bestelbon en factuur.

De paragrafen Duurzaam inkopen en Innovatie zijn vervangen door een nieuwe paragraaf, getiteld 'Maatschappelijk Verantwoord Inkopen'.

De overige teksten zijn in lijn gebracht met gewijzigde weten regelgeving en jurisprudentie.

Bovenstaande wijzigingen zijn in overeenstemming met de Gids Proportionaliteit, beperken de administratieve lasten en voldoen aan de Europese en Nederlandse wetgeving op het gebied van inkoop.

Omdat wij onze inkopen en aanbestedingen volledig via Tenderned uitzetten, is het belangrijk om uw onderneming te registreren op Tenderned.

Als u vragen heeft kunt u contact opnemen met Harm ten Klooster (senior inkoopadviseur), tel. 06 22 80 05 59.

Contractbepalingen voor de wet Basisregistratie Ondergrond (BRO)

Sinds 1 januari 2018 zijn gemeenten als bronhouder verplicht om in het kader van de BRO de gegevens van de registratieobjecten:

 • geotechnische sondering
 • bodemkundige boormonsterbeschrijving, en
 • grondwatermonitoringput

in de Landelijke Voorziening (LV BRO) te registreren. De gemeente is bronhouder en daarmee eindverantwoordelijk. Maar omdat in bijna alle gevallen de gemeente deze onderzoeken niet zelf uitvoert, maar door externen laat uitvoeren, kan de gemeente externe partijen opdracht geven om de BRO-gegevens namens de gemeente aan te leveren voor registratie in de LV BRO.

2e en 3e tranche BRO

Per 1 januari 2020 treedt de 2e BRO-tranche in werking en per 1 januari 2021 de 3e tranche. Per die data moeten ook de in die tranches opgenomen registratieobjecten  in de LV BRO worden geregistreerd. Gezien de impact van de invoering van die tranches is er voor gekozen om ook de implementatie van de 3e tranche gelijk op te laten lopen met de invoering van de 2e tranche en dus in te laten gaan op 1 januari 2020.

Als gevolg van de invoering van de 2e en 3e tranche BRO is de gemeente bronhouder voor de volgende registratieobjecten:

2e tranche:

 • geotechnische boormonsterbeschrijving
 • geotechnische boormonsteranalyse
 • bodemkundige wandbeschrijving

3e tranche:

 • grondwatermonitoringnet
 • grondwatersamenstellingsonderzoek
 • grondwaterstandonderzoek
 • geologische boormonsterbeschrijving
 • bodemkundige wandmonsteranalyse
 • bodemkundige boormonsteranalyse

Ook voor deze onderzoeken geldt dat de gemeente deze onderzoeken gebruikelijk niet zelf uitvoert en het dus raadzaam is om de externe (onderzoeks)partijen opdracht te geven de BRO-gegevens aan te leveren voor registratie in de LV BRO.

Modelbepalingen opnemen in opdrachten

Op basis van het via www.basisregistratieondergrond.nl verstrekte modeldocument zijn onderstaande modelbepalingen opgesteld. Deze bepalingen zijn bedoeld om de BRO-verplichtingen contractueel door de opdrachtnemers te laten uitvoeren. In die gevallen dat de gemeente dus opdracht geeft om een

 1. geotechnische sondering
 2. bodemkundige boormonsterbeschrijving
 3. grondwatermonitoringput
 4. geotechnische boormonsterbeschrijving
 5. geotechnische boormonsteranalyse
 6. bodemkundige wandbeschrijving
 7. grondwatermonitoringnet
 8. grondwatersamenstellingsonderzoek
 9. grondwaterstandonderzoek
 10. geologische boormonsterbeschrijving
 11. bodemkundige wandmonsteranalyse
 12. bodemkundige boormonsteranalyse

uit te voeren of in te richten, dienen in de opdracht (programma van eisen, bestek, overeenkomst, etc.) onderstaande bepalingen te worden opgenomen.

Voor de registratieobjecten 1 t/m 3 geldt dit al sinds 1 januari 2019, voor de overige registratieobjecten geldt dit sowieso per 1 januari 2020. Al is het raadzaam om de modelbepalingen al vooruitlopend op die datum in voorkomende opdrachten op te nemen.

Op te nemen bepalingen

 1. De Opdrachtnemer dient zijn werkzaamheden zodanig te verrichten dat wordt voldaan aan de verplichtingen die voor de gemeente Middelburg voortvloeien uit de Wet basisregistratie ondergrond (BRO), waaronder het namens de gemeente Middelburg uitvoering geven aan de gebruiksplicht, de aanleverplicht, de meldplicht en de onderzoeksplicht met betrekking tot de Landelijke Voorziening BRO (LV BRO).
 2. De Opdrachtnemer dient de LV BRO te gebruiken en de raadplegen op aanwezigheid van voor de opdracht relevante gegevens.
 3. Indien de Opdrachtnemer gerede twijfel heeft over de juistheid van gegevens in de LV BRO, dient de Opdrachtnemer inzake artikel 30 van de Wet basisregistratie ondergrond daarvan namens de Opdrachtgever, onder opgaaf van redenen, melding te doen bij de LV BRO volgens de daarvoor geldende procedure.
 4. Indien de Opdrachtnemer in het kader van de werkzaamheden ondergrondgegevens inwint, dienen deze te voldoen aan de eisen en het format van de LV BRO.
 5. De Opdrachtnemer dient de ingewonnen ondergrondgegevens binnen 20 werkdagen na datum van inwinning te leveren aan het Bronhouderportaal BRO.
 6. Indien de door de Opdrachtnemer geleverde gegevens aan het Bronhouderportaal BRO onjuist blijken te zijn, dient de Opdrachtnemer kosteloos zijn medewerking te verlenen om deze onjuistheid te corrigeren.