Logo Interreg 2 Seas Mers Zeeën SHIFFT European Regional Development Fund en logo European Union

Het kabinet wil de uitstoot van broeikasgassen snel omlaag brengen om klimaatverandering tegen te gaan. De CO2-uitstoot door het verwarmen van woningen moet in 2050 naar 0. Ook in de gemeente Middelburg zullen huizen, kantoren en gebouwen de komende jaren de komende jaren overgaan op een andere bron van energie voor warmte in plaats van aardgas en op een andere wijze worden verwarmd.

Het Europese project SHIFFT sluit aan bij deze nationale en gemeentelijke doelstellingen. Middelburg werkt binnen dit project:

  1. samen met kennispartners en steden zoals Brugge en Mechelen aan een eigen transitievisie ‘Warmte’;
  2. aan de renovatie van het voedselbank-gebouw in Arnestein tot een duurzaam en fossielvrij gemeenschapsgebouw.

Transitievisie ‘Warmte’ en uitvoeringsplan

In dit beleidsdocument wordt per wijk vastgelegd hoe en wanneer een wijk wordt verduurzaamd. Samen met bewoners en belanghebbenden wordt een uitvoeringsplan op wijkniveau uitgewerkt. Dit biedt een kader voor woningeigenaren, netbeheerders, warmtebedrijven en gemeenten om investeringsbeslissingen te nemen. Door het SHIFFT-project kan Middelburg dit participatieproces vorm en inhoud geven. De stad kan aan de slag met de toepassing van verschillende nieuwe technologieën voor het verwarmen van woningen en gebouwen in een pilot.

Op gemeentelijk niveau hebben we dit jaar de eerste stappen gezet om te komen tot een gemeentelijke visie met focus op alternatieven voor aardgas per wijk. We betrekken hierbij inwoners van gemeente Middelburg door in de wijken Dauwendaele en Griffioen met inwoners een co-creatieproces aan te gaan.

Op 7 december is een bijeenkomst georganiseerd met vertegenwoordigers van buurtteams (bewoners) in Middelburg. Dat ging over de energietransitie en klimaatvraagstukken en op welke manier we de bewoners het beste bij het proces kunnen betrekken, dus de communicatiestrategie. De informatie uit deze bijeenkomst wordt gebruikt om te bepalen hoe we de bewoners gaan benaderen zodat ze zo goed mogelijk kunnen bijdragen aan het co-creatieproces. We zullen onder andere bestaande netwerken in de wijken gebruiken.

Energietransitie: de renovatie van het Arnestein-gebouw als voorbeeld

In 2016 heeft de Nederlandse regering besloten dat een belangrijk deel van de energietransitie in gebouwen moet worden uitgevoerd door in huizen en gemeenschapsgebouwen een aardgas te vervangen door een duurzame energiebron in de komende dertig jaar. In een land volledig afhankelijk van deze brandstof voor verwarming betekent dit dat in hoog tempo een gigantische ombouw van onze verwarmingsinfrastructuur nodig is.

Er is geen handleiding beschikbaar hoe we dit kunnen bereiken. In Middelburg pakken we deze uitdaging praktisch aan: we gaan in de praktijk verkennen welke opties er zijn om aardgasvrij te worden. We zien het onderhoud en renovatie van onze gemeentelijke gebouwen als een kans om stappen te zetten naar een aardgasvrije toekomst. In het SHIFFT-project richten we ons op de renovatie van het Arnestein-gebouw, een industrieel gebouw uit de jaren ‘60/ ‘70. Het gebouw wordt gebruikt door de voedselbank en om gemeenschapsactiviteiten zoals Repair Cafés te organiseren. Het gebouw moet een voorbeeld worden voor toekomstige duurzame, fossielvrije gemeenschapsgebouwen. Circulair bouwen is de leidraad bij deze renovatie.

Circulair en aardgasvrij gebouw

Afgelopen jaar heeft de gemeente Middelburg een haalbaarheidsstudie laten uitvoeren naar de mogelijke manieren om de voedselbank te verwarmen. Er zijn verschillende energieconcepten in beeld gebracht. Daarnaast is onderzocht welke gebouwen of gebouwdelen we kunnen hergebruiken voor de voedselbank. Beide onderzoeken gaan we nu samenvoegen om tot een concreet plan te komen.