Betoging of demonstratie houden, melden

Iedereen mag in Nederland op elke openbare plek een manifestatie houden. Het is wel noodzakelijk dat u de gemeente tijdig informeert over uw plannen.

De gemeente moet de openbare orde tijdens een betoging of demonstratie moet handhaven. Daarom is tijdig contact met de gemeente belangrijk.

Bij een manifestatie kunt u denken aan een demonstratie, betoging, vergadering of andere publieke bijeenkomst.

Grondrecht

De vrijheid van betoging en vergadering is een grondwettelijk recht in Nederland. Enige voorwaarde is dat u de openbare orde niet verstoort of de veiligheid van burgers niet in gevaar brengt. De grondwet biedt via Wet openbare manifestaties (Wom) mogelijkheid om regels vast te stellen met betrekking tot het aanmelden van een manifestatie. Die regels liggen vast in de APV Middelburg 2015 (art. 2.2).

Wat is een manifestatie?

Een manifestatie is het openlijk en in groepsverband optreden om aan gemeenschappelijk gedeelde gedachten, gevoelens of wensen op religieus, politiek of maatschappelijk gebied in het openbaar uiting te geven. Een manifestatie moet een vreedzaam karakter hebben en de meningsuiting moet voorop staan.

Voorwaarden manifestatie

Het is belangrijk dat de bijeenkomst de openbare orde niet verstoort of de veiligheid van burgers in gevaar brengt. Ter bescherming van de gezondheid, in het belang van het verkeer en ter bestrijding of voorkoming van wanordelijkheden kunnen door de gemeente voorschriften worden gesteld. Overleg daarom tijdig met de gemeente over het eventueel instellen van een ordedienst en voorzieningen zoals dranghekken, wegafsluitingen, EHBO en eventueel gemotoriseerde begeleiding.

De gemeente mag een manifestatie alleen verbieden in de volgende gevallen:

 • U meldt de manifestatie niet op tijd bij de gemeente.
 • U verstrekt de vereiste gegevens niet op tijd.
 • Ter bescherming van de gezondheid, in het belang van het verkeer en ter bestrijding of voorkoming van wanordelijkheden.

Melding manifestatie

Als u een manifestatie (betoging / demonstratie) wilt houden, dan moet u een schriftelijke melding van de voorgenomen manifestatie bij de gemeente doen. Doe dit uiterlijk 48 uur voordat u de manifestatie houdt.

Geef de gemeente de volgende gegevens:

 • uw contactgegevens (naam, adres, telefoonnummer)
 • het doel van de manifestatie
 • de datum van de manifestatie
 • hoe laat de manifestatie start en hoe laat deze eindigt
 • de plaats en, voor zover van toepassing, de route
 • schatting van aantal deelnemers aan de manifestatie
 • voor zover van toepassing, de wijze van samenstelling
 • maatregelen die u als organisator neemt om een goed verloop van de manifestatie te bevorderen

De gemeente kan aanvullende voorwaarden verbinden aan de manifestatie. De gemeente kan in uitzonderlijke gevallen uw manifestatie op grond van de drie genoemde belangen uit de Wom (bescherming gezondheid, belang verkeer of voorkomen wanordelijkheden) ook verbieden. Bent u het hier niet mee eens? U kunt dan bezwaar maken.

Contact afdeling Vergunningverlening en Handhaving

Voor meer informatie of vragen over het houden van een demonstratie kunt u contact opnemen met de afdeling Vergunningverlening en Handhaving, tel. 0118 67 50 00 of vanuit het buitenland +31 118 67 50 00.  Mailen kan ook via info@middelburg.nl.