Wat gaat er de komende 4 jaar in Middelburg gebeuren? Werkprogramma van het nieuwe college van burgemeester en wethouders 2018-2022.

Inleiding

Middelburg is een hele mooie gemeente met mooie oude panden. Een stad waar veel toeristen komen en waar veel studenten zijn. Samen met de gemeenteraad zullen de partijen LPM, CDA, VVD en SGP zich inzetten voor Middelburg.

Wat vinden wij belangrijk?

 • Inwoners moeten meer te zeggen krijgen.
 • Als inwoners plannen hebben moet ernaar geluisterd worden.
 • Onze leefomgeving wordt steeds belangrijker.
 • Iedereen die zorg nodig heeft moet dit kunnen krijgen.
 • Extra aandacht voor milieu en duurzaamheid.
 • Verbeteren van de financiën.

Hoe willen we inwoners meer invloed geven?

Door inwoners veel meer mee te laten praten en door naar ze te luisteren. En als er een plan wordt uitgevoerd moeten inwoners hier ook bij betrokken worden. Dat het voor iedereen duidelijk is wat wel en niet kan. Hier worden regels voor gemaakt. En hier moet ook geld voor worden vrijgemaakt.

Onze leefomgeving

Er is een nieuwe wet aangenomen in de Tweede Kamer, de Omgevingswet. Hierin staat wat de gemeente allemaal moet regelen als het gaat om:

 • Wonen
 • Verkeer en vervoer
 • Economie
 • Milieu
 • Natuur en landschap
 • Gezondheid
 • Welzijn  
 • Onze culturele geschiedenis

Inwoners, bedrijven en instellingen kunnen bij de gemeente aangeven wat zij belangrijk vinden en kunnen ook hierover meepraten. Samen gaan we opschrijven hoe we Middelburg over 10 jaar willen zien.

Zorg

Iemand die zorg nodig heeft moet geholpen worden. Er wordt samen gekeken wat iemand zelf kan.

Belangrijk is dat mensen zelf eigen baas blijven. Mensen moeten zelf keuzes kunnen maken. Ze worden daarbij geholpen door vrijwilligers, mantelzorgers en Porthos. Geprobeerd wordt om problemen te voorkomen, dan is er minder zorg nodig. Ook moeten er veel minder regeltjes komen.

Bij Orionis kun je terecht voor hulp bij schulden, werk, inkomen, zorg en ondersteuning. Vaak komen problemen niet alleen. Deze moeten dan ook tegelijk worden aangepakt.

Er wordt vooral geprobeerd om mensen aan het werk te helpen zodat ze geen uitkering meer nodig hebben. Kwetsbare jongeren krijgen extra aandacht maar ook jongeren tot 27 jaar die nog geen werk hebben.

Misbruik van de hulp gaan we goed in de gaten houden.

Duurzaamheid

We moeten extra aandacht geven aan energiebesparing en het schoon opwekken van energie. Bijvoorbeeld door zonnepanelen. Dit geldt voor inwoners, instellingen en bedrijven. Wat kunnen zij zelf doen. Voor bewoners in oude huizen is dat lastig want oudere huizen zijn vaak niet goed geïsoleerd. Eigenaren van monumentenpanden moeten worden geholpen. Om energie te besparen en duurzame energie op te wekken werken we samen met woningverhuurders, andere gemeenten, provincie en het Waterschap.

In 2050 willen we als Middelburg energieneutraal zijn, dat wil zeggen dat we alle energie die we in Middelburg verbruiken ook zelf opwekken.

Economie, binnenstad en bedrijventerreinen

We willen de economie versterken. Samen met onze ondernemers. Onderwijs is hierbij ook belangrijk. Ook evenementen moeten aandacht krijgen.

Middelburg heeft een hele mooie binnenstad. Aantrekkelijk voor inwoners, ondernemers, bezoekers, en studenten. Het is wel onze taak, samen met inwoners en ondernemers van de binnenstad, om dat zo te houden. We willen een gastvrije en aantrekkelijke binnenstad blijven. Leegstand van winkels en verwaarlozing van panden moet worden tegengegaan.

We moeten goed omgaan met onze ruimte. We leggen alleen nieuwe bedrijventerreinen aan als dit nodig is. Eerst kijken we of we ruimte kunnen maken op bestaande bedrijventerreinen.

Wonen

Mensen willen graag in Middelburg wonen. Ook komen er nieuwe onderwijsinstellingen bij waardoor er meer studenten komen. Middelburg zal dus meer inwoners krijgen. Die moeten wel allemaal kunnen wonen dus we moeten goed kijken wat hiervoor nodig is. Waar kunnen huizen gebouwd worden en wat voor soort huizen. Hierover moeten we ook in gesprek met Veere en Vlissingen.

Financiën

Middelburg heeft veel schulden en veel bezittingen. We betalen over de schuld veel rente. Er moeten maatregelen genomen worden om de schulden terug te dringen. Dat betekent dat we bezittingen moeten verkopen.

De spaarpot van de gemeente is bijna leeg. Om die weer wat te kunnen vullen maken we financieel herstelplan. Mogelijkheden om minder uit te geven of meer binnen te krijgen zijn:

 • Niet toepassen van automatische verhoging van de budgetten. Hierdoor wordt bezuinigd op o.a. subsidies.
 • Minder uitgeven aan de organisatie van de gemeente. Bijvoorbeeld het niet invullen van vacatures.
 • Minder uitgeven aan het sociaal domein zoals Jeugdzorg, Wmo.
 • Meer inkomsten zien te krijgen door bijvoorbeeld meer grond te verkopen om huizen te bouwen.
 • Belastingverhoging bijvoorbeeld de onroerendezaakbelasting (OZB)

Afspraken

Als het gaat om meer inkomsten te krijgen zijn er al een paar afspraken gemaakt:

Cleene Hooge

Er wordt op dit moment een rapport (MaGRID) opgesteld wat er mogelijk is om de grond bij Cleene Hooge te ontwikkelen. Bewoners en organisaties worden hierbij betrokken.

Trekdijk

Samen met alle betrokken wordt gekeken naar de mogelijkheden om de grond bij de Trekdijk te ontwikkelen. Iedereen heeft evenveel te zeggen. Alternatieven moeten besproken worden. Gezamenlijk wordt er dan een voorstel voor de gemeenteraad gemaakt.

Campus Zeeland

Middelburg wil een onderwijsstad worden. Dit is ook belangrijk voor de werkgelegenheid. Zo komen onderdelen van de Hogeschool Zeeland en een onderzoekslaboratorium naar Middelburg. Ook de UCR (University College Roosevelt) wil uitbreiden. Studentenhuisvesting en voorzieningen zijn dus belangrijk. Middelburg wil vooral werken vanuit het campus-model. Daarbij wonen studenten in centrale studentencomplexen vlakbij hun studie-plek. Zo komen er studentenwoningen aan de Kanaalweg.

Julianabad Arnemuiden

Onder voorwaarden willen we geld vrijmaken om het Julianabad open te houden.

Coffeeshop

Zolang softdrugs verboden zijn komt er geen coffeeshop in Middelburg.

Zondagsrust

Er komen niet meer mogelijkheden om winkels op zondag open te laten gaan. Ook wordt er zorgvuldig gekeken naar evenementen op zondag.

Dauwendaele

Voor deze wijk is een 10-jarenplan opgesteld. Hierin krijgen aandacht:

 • Nieuwbouw/opknapbeurt winkelcentrum
 • Veiligheid
 • Vitale revolutie
 • Preventie
 • Openbaar groen

Veerse Poort fase 5

Inwoners, projectontwikkelaar en gemeente gaan opnieuw met elkaar in gesprek over de ontwikkeling van het laatste plan van de projectontwikkelaar.

Afsluiting

Bovengenoemde afspraken zijn op 14 mei 2018 gemaakt door: LPM (Piet Kraan), CDA (Wim Kant), VVD (Wilfried Boonman), SGP (Paul Moens). Deze versie voor laaggeletterden is gemaakt door Carla Doorn-Roosenburg, raadslid Lokale Partij Middelburg.