De coalitie in Middelburg bestaat uit de partijen LPM, CDA, VVD en SGP. Het werkprogramma 2018-2022 heet “Toekomstbestendig Middelburg”. Het programma bestaat uit twee pijlers. De eerste pijler omvat onder andere de ambities op het gebied van participatie, omgevingsvisie, sociaal domein en duurzaamheid. De tweede pijler is gericht op een structureel duurzaam financieel evenwicht. Tot slot zijn er over een aantal onderwerpen concrete afspraken gemaakt.

De onderwerpen participatie, omgevingsvisie, sociaal domein en duurzaamheid zijn ook de onderwerpen die in de formatieperiode zijn besproken met alle andere fracties in de raad. De inbreng uit deze gesprekken is meegenomen in het vaststellen van de ambities die zijn beschreven in het werkprogramma.

Financieel evenwicht

Een van de belangrijkste onderwerpen van de coalitiebesprekingen was het feit dat er op dit moment geen sluitende begroting is voor de komende vier jaar. De provincie verlangt daarom op korte termijn een financieel herstelplan van de gemeente Middelburg. De financiële uitdaging is niet gering en het noopt de nieuwe coalitie tot het nemen van maatregelen die worden gevoeld, zowel in de organisatie van de gemeente (opnieuw bezuinigen) als bij de inwoners en ondernemers van Middelburg (belastingverhoging).

Omdat het de afgelopen jaren vaker is voorgekomen dat na het opstellen van de begroting extra tegenvallers naar voren kwamen en ook omdat een bezuiniging op het sociaal domein nog niet concreet is ingevuld, worden er extra maatregelen genomen. Dit om te voorkomen dat het nieuwe college al in het najaar aanvullende bezuinigingen moet voorstellen.

Concrete afspraken

Over een aantal onderwerpen zijn heel concrete afspraken gemaakt door de coalitie, zoals over:

  • Campus Zeeland: verder doorontwikkelen en in blijven investeren;
  • Julianabad Arnemuiden: onder voorwaarden structureel financieren;
  • Trekdijk: behoedzaam proces opstarten waarbij op gelijkwaardige voet met inwoners gekeken wordt naar wat mogelijk is.