Het voorontwerpplan ligt met de bijbehorende stukken met ingang van donderdag 18 maart 2021 tot en met woensdag 28 april 2021 ter inzage.

Burgemeester en wethouders van Middelburg maken bekend dat inspraak wordt verleend op het voorontwerpbestemmingsplan ‘Bedrijventerrein Trekdijk’.

Het voorontwerpbestemmingsplan wordt tevens voor vooroverleg aangeboden aan de daarvoor in aanmerking komende instanties (overleg als bedoeld in artikel 3.1.1 Besluit ruimtelijke ordening).

Ligging plangebied

Het plangebied is gelegen in de driehoek Weizichtweg / A58, de N254 en de Trekdijk.

Inhoud

Het bestemmingsplan maakt een bedrijventerrein planologisch mogelijk. In het bestemmingsplan wordt de bouw van met name logistieke bedrijven mogelijk gemaakt. Het plangebied heeft een bruto totaaloppervlakte van circa 21 hectare, maar zal gefaseerd tot ontwikkeling worden gebracht.

De eerste fase is rechtstreeks toelaatbaar en heeft een oppervlakte van ca. 5 hectare uitgeefbaar bedrijventerrein en de realisering van een zonnepark ter grootte van ca. 2,9 hectare. De overige ca. 9 hectare uitgeefbaar bedrijventerrein kan enkel via een wijzigingsbevoegdheid, met daarin opgenomen voorwaarden, in een eventuele vervolgfase mogelijk worden gemaakt.

Inspraak

Wij nodigen u uit kennis te nemen van het voorontwerpbestemmingsplan. De inspraakperiode biedt u de gelegenheid om ons te wijzen op uw opvatting over het voorontwerpbestemmingsplan en op eventuele onvolkomenheden voordat het bestemmingsplan formeel ter inzage wordt gelegd.

Inzage van de stukken

U kunt het voorontwerpplan met de bijbehorende stukken in elektronische vorm raadplegen op de website www.ruimtelijkeplannen.nl onder plancode NL.IMRO.0687.BPBGMTREKDIJK-VO01.

Het voorontwerpplan ligt met de bijbehorende stukken met ingang van donderdag 18 maart 2021 tot en met woensdag 28 april 2021 ook ter inzage bij de vakbalie in het stadskantoor te Middelburg. Echter door de maatregelen om de verspreiding van het coronavirus te beperken, kent het stadskantoor op dit moment specifieke bezoekregels. Indien u het plan fysiek wenst in te zien, dient u hiervoor eerst een afspraak te maken met de behandelend ambtenaar via telefoonnummer (0118) 67 53 95.

Inspraakreactie

Van donderdag 18 maart 2021 tot en met woensdag 28 april 2021 kunnen schriftelijk (geen e-mail) inspraakreacties ingediend worden. Een schriftelijke reactie moet gericht worden aan het college van burgemeester en wethouders van Middelburg, Postbus 6000, 4330 LA Middelburg.

Ook bestaat de mogelijkheid om binnen dezelfde termijn mondeling een inspraakreactie te geven. Hiervoor is het noodzakelijk tijdig vooraf een afspraak te maken via telefoonnummer (0118) 67 53 95.

Het al dan niet indienen van een inspraakreactie heeft geen invloed op de mogelijkheid om later zienswijzen in te brengen bij de gemeenteraad dan wel op de mogelijkheid later in beroep te gaan bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.

Vervolg procedure

De inspraakreacties (en de reacties van de overleginstanties) op het voorontwerpbestemmingsplan worden van commentaar voorzien door burgemeester en wethouders. Hierdoor krijgt het (al dan niet aangepaste) voorontwerpbestemmingsplan de status van ontwerpbestemmingsplan.

Dat wordt opnieuw gepubliceerd in de Faam en de Staatscourant. Tegen het ontwerpbestemmingsplan kunnen zienswijzen worden ingediend bij de gemeenteraad. Daarna kan door degenen die tijdig een zienswijze hebben ingediend nog beroep worden ingesteld bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.