Vanaf 24 januari ligt het voorontwerp van de Omgevingsvisie ter inzage. De inspraakperiode van 6 weken biedt inwoners, ondernemers en andere betrokkenen de gelegenheid om de gemeente te wijzen op hun opvattingen over de opgestelde visie en op eventuele onvolkomenheden.

De Omgevingsvisie is het plan hoe de gemeente Middelburg er in 2050 uit zou kunnen zien. De visie is in een proces van twee-en-een-half jaar tot stand gekomen met de inbreng van veel inwoners, ondernemers, organisaties en ambtenaren. Het tussenresultaat is het voorontwerp.

Bekijk de voorontwerpvisie op doemee.middelburgers.nl(externe link)

Uw schriftelijke inspraakreactie moet u richten aan het college van B&W van Middelburg, Postbus 6000, 4330LA Middelburg. U kunt uw reactie als bijlage ook mailen aan info@middelburg.nl of uw opmerkingen telefonisch doorgeven, via (0118) 67 52 20. Doe dit voor 8 maart 2023.

Na afloop van de inzagetermijn bespreken we alle binnengekomen reacties met het college van burgemeester en wethouders. De gemeenteraad krijgt een memo waarin de (anonieme) reacties op hoofdlijnen worden samengevat. We passen het voorontwerp eventueel aan, vervolgens is dit de zogenaamde ontwerp-omgevingsvisie. Daarna volgt de formele ter inzage legging (volgende fase).

In het voorontwerp staan nog weinig afbeeldingen, geen foto’s en voor dit document is ook nog geen layout gemaakt. Dat doen we pas als de Omgevingsvisie naar de gemeenteraad gaat.