Een raadscommissie adviseert de gemeenteraad over te nemen besluiten.

De raadscommissies kennen een wisselende samenstelling. Per fractie mogen maximaal drie raadsleden en fractieassistenten deelnemen aan een vergadering.

Waar en wanneer

De commissies vergaderen iedere maand om 19.30 uur in het stadskantoor.

Vergaderstukken

In ons Raadsinformatiesysteem kunt u eenvoudig de agenda's en achterliggende stukken van de gemeenteraads- en commissievergaderingen raadplegen.

Ga naar het Raadsinformatiesysteem

Verdiepende commissie

Een verdiepende commissie heeft tot doel de gemeenteraad te ondersteunen bij zijn onderzoeks- en ontwikkelingswerk voor het politieke debat en besluitvorming. Een verdiepende commissie is openbaar en dus voor iedereen bij te wonen.

Inspreken bij een commissievergadering

Het eerste deel van een commissievergadering is gereserveerd voor burgers. Insprekers kunnen op een agendapunt inspreken, maar ook zelf een onderwerp inbrengen. Inwoners die willen inspreken zijn dus niet afhankelijk van de agenda. De gemeente biedt zo een extra manier om bij de besluitvorming betrokken te zijn. Iedere inspreker krijgt daarvoor maximaal vijf minuten. Niet ieder onderwerp is geschikt voor inspraak. Bijvoorbeeld als het om een benoeming gaat of een besluit van het gemeentebestuur waartegen bezwaar of beroep openstaat.

Als u inspreekt op een onderwerp dat op de agenda staat, dan kunt u aan een deel van de discussie meedoen.

Voor het inspreken tijdens commissievergaderingen hebben we een aantal richtlijnen opgesteld.

  • Aanmelden kan tot 24 uur voor de commissievergadering via griffie@middelburg.nl. U vermeldt hierbij het onderwerp, uw naam, telefoonnummer en emailadres.
  • In principe worden de onderwerpen met insprekers eerst behandeld, maar de commissie kan besluiten om voorrang te geven aan een ander onderwerp, waarvoor veel publieke belangstelling is.
  • Iedere inspreker krijgt maximaal 5 minuten de tijd. Als er meerdere insprekers zijn, zal een evenredige verdeling van inspreektijd worden gemaakt.
  • De voorzitter zal u uitnodigen om in te spreken.
  • Nadat u heeft ingesproken kunt u plaatsnemen aan de vergadertafel en krijgen commissieleden en de portefeuillehouder de gelegenheid vragen aan u te stellen.

Wij verzoeken u om de tekst van uw inspraakreactie (bij voorkeur) digitaal naar ons toe te sturen via griffie@middelburg.nl.

Voor aanvang van de vergadering meldt u zich bij de griffiemedewerker in de raadzaal.

Vragen? Neem gerust contact met ons op. Griffiemedewerkers Kate Schaap, tel. (0118) 67 54 81 en Karin de Reuver, tel. (0118) 67 57 88, of raadsgriffier Alex Rijpert, tel. (0118) 67 55 66.