Het Palet is een van de vijf demonstratie projecten binnen het TERTS-project. Het wijkontmoetingscentrum omvat ruimten voor maatschappelijke, culturele, creatieve en sportieve activiteiten.

Het wijkontmoetingscentrum omvat ruimten voor maatschappelijke, culturele, creatieve en sportieve activiteiten. Centraal gelegen in het gebouw is een foyer met café- en restaurantvoorzieningen. De netto oppervlakte voor al de gebruiksfuncties van het Palet is ca. 1750 m2 . Het Palet is een relatief jong gebouw: het bouwjaar is 2002.

Het Palet is een van de vijf demonstratie projecten binnen het TERTS-project. Het gebouw wordt momenteel verwarmd met behulp van radiatoren, convectoren, stralingspanelen en warmtelevering aan twee luchtbehandelingskasten. De warmte wordt opgewekt met een cascade van 3 HR gasketels en een losse ketel; de ketels leveren elk een vermogen van 61,5 kW.

De ambitie van Middelburg is om in 2050 energieneutraal te zijn. Daarnaast staat Middelburg voor de uitdaging en opgave om voor 2030 van het gas af te zijn. Het Palet dient als voorbeeld van een ontmoetingscentrum dat volledig gasvrij wordt.

De beschouwing van de innovatieve technieken richtte zich op de installatie met de grootste warmtevraag die levert aan het gedeelte van het gebouw met de café- en restaurantvoorzieningen.

In 2020 is een haalbaarheidsstudie uitgevoerd om de diverse opties voor energiebesparing en duurzame energieopwekking voor het wijkontmoetingscentrum in kaart te brengen en te beoordelen. Daartoe zijn gebouw en installatie in detail opgenomen en is het energiegebruik geanalyseerd. Als innovatieve maatregelen zijn biobased dakisolatie, een warmtebatterij (thermochemische energieopslag) in combinatie met vacuümbuiscollectoren, een intelligente dampkap met warmteterugwinning, een systeem met hoge temperatuur warmtepompen en zonnepanelen en tenslotte een warmtepompsysteem met PVT-panelen als bron voor warmte èn elektriciteit beschouwd. Deze maatregelen zijn beoordeeld op volwassenheid van de innovatie, de investeringskosten ten opzichte van de te verwachten besparing, de mogelijke investering veroorzaakt door de techniek, de praktische inpasbaarheid in gebouw en installatie en eventuele lock-in effecten van de techniek. De uitvoering van het finale gekozen totaalconcept hangt ook af van leveranciers, uiteindelijke kostenplaatje en levertijden.

Het systeem met hoge temperatuur warmtepompen en zonnepanelen en het PVT-warmtepompsysteem blijken de meest interessante opties te zijn voor verdere uitwerking richting realisatie. In beide systemen leveren de zonnepanelen (of PVT-panelen) een groot deel of de volledige elektriciteit voor de warmtepompen. De hoge temperatuur warmtepomp kan 70°C leveren, waardoor ca. 98% van de verwarmingsvraag wordt gedekt. Voor het PVT-warmtepompsysteem dat 55°C levert, is de dekkingsgraad 75 tot 90%. De resterende warmtevraag wordt geleverd door gas, wanneer gekoppeld aan de huidige installatie, of door elektriciteit in de toekomstige gasvrije, all-electric variant. In de uitwerking naar definitief ontwerp is de afstemming van de warmtedistributie op de eigenschappen van de warmtepompen en vice versa een belangrijk aandachtspunt.

Vooruitlopend op de installatie van de zonnepanelen en mogelijk ook warmtepompen op het dak van het Palet wordt de dakbedekking aangepast als uitwerking van de biobased isolatie. Een belangrijk uitgangspunt hierbij is het toepassen van ecologische dakbanen waarin enkel hernieuwbare grondstoffen zijn verwerkt.