De gemeente Middelburg is per 1 april 2022 op zoek naar:

  • een voorzitter en twee leden voor de commissie bezwaarschriften
  • een voorzitter en één lid voor de klachtencommissie

Algemene informatie

Zowel de Commissie bezwaarschriften als de Klachtencommissie is een onafhankelijke en extern samengestelde commissie. De zittingsperiode van de voorzitters en de leden bedraagt vier jaar met de mogelijkheid tot verlenging met nog eens vier jaar.

De commissies hebben tot taak het behandelen van bezwaarschriften respectievelijk klachten. Deze behandeling bestaat onder meer uit het voorbereiden en houden van hoorzittingen en het uitbrengen van advies over het besluit dat het bestuursorgaan op het bezwaarschrift of de klacht dient te nemen.

De commissie bezwaarschriften vergadert één maal per maand op donderdagmiddag vanaf 16.00 uur en behandelt bezwaarschriften op het gebied van onder meer de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, Algemene plaatselijke verordening, Wet maatschappelijke ondersteuning, Verkeerswetgeving en de Wet basisregistratie personen. Uitgezonderd zijn bezwaarschriften betrekking hebbende op gemeentelijke belastingen en Wet werk en bijstand c.a.

De voorzitter en leden van de commissie bezwaarschriften ontvangen de stukken voor de hoorzitting digitaal.

De klachtencommissie vergadert op ad-hoc basis en adviseert de gemeenteraad, het college van burgemeester en wethouders of de burgemeester over de bij hen ingediende klachten.

Wij zoeken kandidaten:

  • die in staat zijn tot het vormen van een onafhankelijk oordeel.
  • die met een informele aanpak belangentegenstellingen kunnen overbruggen en conflicten kunnen oplossen.
  • die gevoel hebben voor het functioneren van een commissie in een politiek-bestuurlijke context.
  • die niet werkzaam zijn onder verantwoordelijkheid van één van de bestuursorganen van de gemeente Middelburg.
  • digitaal kunnen werken en beschikken over een tablet of laptop
  • plaatselijke bekendheid strekt tot aanbeveling.
  • Woonachtig op Walcheren respectievelijk in de provincie Zeeland

Kandidaten voor de commissie bezwaarschriften dienen tevens grondige kennis te hebben van het bestuursrecht.

Vergoeding

Per bijgewoonde vergadering wordt een vergoeding toegekend van € 275,- voor de voorzitter en € 230,- voor een lid. Daarnaast worden reiskosten vergoed.

Inlichtingen

Voor meer informatie kun je contact opnemen met Mark de Waal en Adrie Beije, secretarissen van de commissies en te bereiken op telefoonnummer (0118) 67 54 34 of (0118) 67 54 36.

Sollicitatie

Wil je een bijdrage leveren aan de behandeling van bezwaarschriften of klachten? Stuur dan uiterlijk 30 januari 2022 je sollicitatie met CV naar info@middelburg.nl of stuur deze naar het college van B en W, ter attentie van het secretariaat van de commissie bezwaarschriften, Postbus 6000, 4330 LA Middelburg.

Vermeld duidelijk op welke vacature(s) je solliciteert.