Gemeente Middelburg verleent subsidies aan instellingen die in het gemeentelijk belang activiteiten uitvoeren op het gebied van stedelijk sociaal beleid.

Jaarlijks kunnen instellingen op het gebied van lokaal sociaal beleid een subsidieaanvraag indienen voor het daaropvolgende kalenderjaar. Wanneer gemeente en instellingen tot overeenstemming over het subsidievoorstel zijn gekomen, wordt de subsidieaanvraag formeel afgerond en wordt het subsidievoorstel in de subsidiebundel voor het komende jaar opgenomen. Elke instelling ontvangt daarna een subsidiebeschikking, waarin specifieke afspraken (prestaties, kengetallen, voorwaarden e.d.) in verband met de besteding van de subsidie staan vermeld.

In het beleid van de gemeente staan niet de instellingen centraal, maar de activiteiten die zij uitvoeren. De voorwaarden voor subsidieverlening zijn vastgelegd in de Algemene Subsidieverordening Middelburg 2022(externe link).

Verantwoording/Aanvraag tot subsidievaststelling (op basis van de Algemene Subsidieverordening Middelburg 2007)

Op grond van artikel 39 (waarderingssubsidie) van de Algemene Subsidieverordening Middelburg is iedere subsidieontvanger verplicht een jaarverslag in te dienen waaruit blijkt dat de activiteiten zijn uitgevoerd. U kunt hiervoor Rapportage welzijnsactiviteiten gebruiken.

Op grond van artikel 17 (budgetsubsidie) en artikel 29 (prestatiesubsidie) van de Algemene Subsidieverordening Middelburg is iedere subsidieontvanger verplicht een aanvraag tot subsidievaststelling in te dienen.

Deze aanvraag moet vergezeld gaan van:

  1. een verslag over het afgelopen subsidiejaar. Dit verslag bevat in ieder geval een vergelijking tussen de nagestreefde en de gerealiseerde doelstellingen en activiteiten en een toelichting op de verschillen;
  2. een overzicht van de aan de activiteiten verbonden uitgaven en inkomsten;
  3. een verklaring van een accountant inzake de rekening en verantwoording omtrent de verrichte activiteiten en de daaraan verbonden uitgaven en inkomsten. (alleen bij subsidies hoger dan € 50.000,-) zie ook controleprotocol
  4. een balans naar de toestand aan het einde van het afgelopen jaar met een toelichting daarop.

Subsidievoorstellen 2022

Jaarlijks publiceert de gemeente Middelburg de subsidiebundel. Deze subsidiebundel bevat structurele subsidies die in het betreffende jaar zijn verleend op grond van de Algemene Subsidieverordening.

In de subsidievoorstellen hebben wij onder andere de volgende gegevens opgenomen:

  • de namen van de organisaties die subsidie hebben ontvangen,
  • de hoogte van de subsidiebedragen die zijn verleend,
  • een beknopte omschrijving,
  • en de soort subsidie die aan de organisaties is verleend.