Iedereen die in gemeente Middelburg woont of werkt kan tot 1 december 2022 subsidie aanvragen voor activiteiten die bijdragen aan ontmoeting en verbinding.

Van een lampionnenoptocht, een disco tot een activiteit voor ouderen: al deze initiatieven maken onze gemeente mooier en fijner. Initiatieven tot 1.500 euro kunt u nog indienen tot 1 december 2022.

Wie kan het corona initiatievenbudget aanvragen?

Iedereen die in de gemeente Middelburg woont of werkt. Naast inwoners en ondernemers, ook ZZP’ers, culturele en maatschappelijke organisaties en (sport)verenigingen.

Beschikbaar bedrag corona initiatievenbudget

De gemeente heeft € 24.000 beschikbaar. Een initiatief kan maximaal € 1.500 aan subsidie krijgen.

Voorwaarden corona initiatievenbudget

 • De activiteit draagt bij aan minstens één van de vier beschreven doelen
 • De activiteit moet binnen 6 maanden na toekenning zijn uitgevoerd
 • De aanvrager is zelf verantwoordelijk voor uitvoering van de activiteit

De subsidieregeling is bedoeld voor plannen die helpen bij het herstellen van de verbinding na de coronacrisis. Het gaat vooral om:

 1. Het stimuleren van ontmoeting en het opnieuw verbinden na een fase waarin ontmoeting beperkt werd door de coronacrisis. Dit in het bijzonder voor kwetsbare groepen zoals lager opgeleide mensen, jongeren, ouderen en mensen met onderliggende gezondheidsproblemen;
 2. Bijdragen aan het herstel en heropenen van de lokale samenleving en economie na de coronacrisis in de gemeente Middelburg;
 3. Bijdragen aan het behouden van het goede uit de coronatijd, bijvoorbeeld door aan te sluiten bij ideeën en initiatieven die tijdens en vanwege de coronacrisis zijn ontstaan, of deze versterken door een extra impuls;
 4. Actieve cultuurbeoefening gericht op educatie of talentontwikkeling van inwoners.

U kunt geen subsidie aanvragen voor activiteiten:

 • Met uitsluitend winstoogmerk
 • Met een religieus karakter
 • Die structurele aanpassingen aan de openbare ruimte voorstellen
 • Die al in uitvoering zijn
 • Waar het college al op een andere wijze een bijdrage aan levert of kan leveren.

Bij activiteiten in de openbare ruimte kan een vergunning of toestemming van de eigenaar vereist zijn. Een vergunning moet de aanvrager zelf indienen, zie Vergunningen en ontheffingen. De kosten voor de aanvraag kunnen meegenomen worden in de begroting.

Initiatief indienen

Beschrijf het plan én hoe het bijdraagt aan de bovenstaande doelstelling(en). Maximaal 1.000 woorden.

Geef hier bij in ieder geval aan:

 1. Door wie het plan wordt uitgevoerd
 2. Wanneer het plan wordt uitgevoerd
 3. Waar het plan wordt uitgevoerd
 4. Voor wie wordt het plan georganiseerd (omschrijf de doelgroep(en))
 5. Namens wie vraagt u de subsidie aan?
 6. Uw contactgegevens
 7. Welk bedrag vraagt u aan in euro’s? Met een financiële onderbouwing.

Indienen kan via de mail j.bax@middelburg.nl.

Hulp nodig? Jurian Bax van de gemeente staat voor u klaar. Bel voor meer informatie of een afspraak:  06 29 63 51 34.

Het college neemt binnen zes weken na ontvangst van de volledige aanvraag een besluit op de aanvraag.

Eindverantwoording corona initiatievenbudget

De gemeente Middelburg subsidieert alleen daadwerkelijk uitgevoerde activiteiten. Nadat de activiteiten afgerond zijn dient u een eindverantwoording in met de volgende documenten:

 • Een activiteitenverslag waaruit blijkt dat de activiteiten waarvoor de subsidie is verleend zijn uitgevoerd.
 • Financieel verslag met een overzicht van de activiteiten en de uitgaven voor en inkomsten uit de activiteiten.