Een overzicht van de toegekende samenwerkingsverbanden uit het lokaal sportakkoord van gemeente Middelburg in 2021.

Goedgekeurde projecten

1. Ren je Fit: € 1.500 toegezegd
2. Heldendagen: € 6.500 toegezegd
3. Harde Leerschool: € 10.000 toegezegd
4. Sport verbindt: € 3.000 toegezegd
5. Groene ster Street League Middelburg: € 4.000 toegezegd
6. Ontdek het plezier van de watersport: € 10.000 toegezegd
7. Sint Laurens en omgeving in actie: € 2.000 toegezegd
8. Anderstalige MBO-ers aan de sport: € 3.000 toegezegd
9. Project Open Sportpark Kruitmolen: € 10.000 toegezegd
10. De Vreedzame Club: € 2.000 toegezegd

Uitgangspunten

De gemeente Middelburg is op zoek naar:

 • samenwerkingen die passend zijn bij één of meer kernopgaven en aansluiten bij de Middelburgse visie op sport en bewegen;
 • samenwerkingen die passen binnen de kaders van het Nationale, Zeeuwse en Lokale Sportakkoord.

Voorwaarden

Als voorwaarde wordt gesteld dat:

 • de financiële ondersteuning eenmalig van karakter is met een maximale hoogte per alliantie per jaar;
 • de financiële ondersteuning en/of ureninzet van de combinatiefunctionaris wordt toegekend voor zover er ruimte is in het uitvoeringsbudget en er mogelijkheden zijn vanuit de brede impuls combinatiefunctionarissen.

Vooraf gestelde criteria

 • Belangrijke vooraf vastgestelde criteria waar de samenwerkingen en projecten aan moeten voldoen zijn:
 • het moet sporten en/of bewegen stimuleren;
 • het wordt uitgevoerd door minimaal 2 lokale samenwerkingspartners;
 • het is gericht op inwoners van de gemeente Middelburg;
 • het is laagdrempelig en toegankelijk voor iedereen;
 • het is vernieuwend en toekomstbestendig;
 • het beantwoord aan behoeften van (potentiële) sporters/bewegers;
 • het moet heldere en haalbare doelstellingen hebben;
 • en de beoogde effecten moeten meetbaar zijn.

Ren je fit

Van twee keer in de week wandelen naar een rondje Middelburg rennen. De afgelopen tijd hebben we veel tijd gehad door thuis werken, de winkels die gesloten waren en restaurants, cafés en de terrassen die gesloten waren. Nu gaan we langzaam terug naar het nieuwe normaal. Daar hoort bewegen en bewust omgaan met ons lichaam bij. En weten wat je wilt en hoe je dat verstandig kan bereiken en/of volhouden.

Ren je Fit is een initiatief van Stadse LIJV en Runderground. Dit project duurt 10 weken, twee avonden in de week. Een keer per week gaan we op bezoek bij een trainingen/workshops van een Middelburgse ondernemer die alles met sport en/of gezondheid te maken heeft en ons gaan helpen de vooropgestelde doelstelling te bereiken. De doelgroep voor deze Ren je Fit is niet leeftijd geboden maar ligt in lijn met de in de geest zeer sportieve Middelburger die op zoek is naar die manier van bewegen die het beste bij hem of haar past. Zowel voor de beginnende sporter die bij de hand wordt genomen en start met stevig wandelend twee keer in de week naar een sportvereniging waar een workshop plaats vindt, als voor de al reeds actieve sportieveling die rennend/ hardlopend op bezoek gaat bij de sportvereniging waar een workshop wordt aangeboden. De workshops staan in het teken van fitter en sterker worden en zijn het hulpmiddel om de doelstelling te behalen. Op deze manier kunnen 30 Middelburgers 10 weken lang kennismaken met de verschillende sportieve activiteiten in Middelburg.

Heldendagen

IJsbaan Middelburg is een sportevenement dat al 15 jaar wil inspireren voor verschillende doelgroepen. Voor de heldendagen van dit jaar richten ze zich samen met 's Heeren Loo en het speciaal onderwijs op de verstandelijk gehandicapten in de leeftijdscategorie van 6 tot 60 jaar.

Bijna 2 jaar na corona snakt iedereen weer naar een samenleving waar geen beperkingen zijn en we ons vrij kunnen en mogen bewegen. Vooral de doelgroep waar ze zich op richten heeft het de afgelopen tijd zeer moeilijk gehad. De combinatie van onbegrip en het verplicht binnen moeten blijven heeft diepe sporen getrokken in het leven van deze groep. De organisatie wil juist deze groep weer perspectief bieden, weer die glimlach terug op het gezicht maar vooral ook weer het plezier in bewegen terug geven. Dit doen ze door onze Heldendagen 4 middagen te organiseren waarbij ze op en rond het ijs tal van activiteiten aangeboden krijgen waarin het plezier van bewegen voorop staat. De activiteiten worden aangeboden met daar waar nodig aangepast materiaal. Wat deze activiteit zo uniek maar tegelijkertijd ook zo mooi maakt is dat ze voor het organiseren van deze activiteit de samenwerking aangaan met enkele basisscholen die deze activiteiten zullen begeleiden. Dit betekent niet alleen een succes volle activiteit voor de doelgroep maar tegelijkertijd bereiken ze onderling begrip, waardering en acceptatie van de doelgroep juist door de basisscholleerlingen te betrekken bij dit project.

De doelgroep waar ze zich op richten zijn de verstandelijk gehandicapten, in de leeftijd 6-60 die wonen, werken of naar school gaan in de gemeente Middelburg. De verstandelijk gehandicapten (al dan niet met lichamelijke handicap) zien we helaas weinig terug op het ijs. Door deze heldendagen willen ze verstandelijk gehandicapten hernieuwd kennis laten maken met het ijs en dat zij ondanks hun beperking welkom zijn en zich ook welkom (veilig) moeten voelen. Juist door de samenwerking aan te gaan met onze grootste doelgroep (de basisschoolleerling) willen we begrip en acceptatie kweken voor de langere termijn.

De Heldendagen zijn nu gepland op 20 en 21 december 2021 en 10 en 11 januari 2022.

De Harde Leerschool (DHL)

In de eerste plaats wil De Harde Leerschool (DHL) de aanpak van het terugdringen van de werkloosheid op eigen wijze ondersteunen.

Daarnaast trachten ze verschillende doelgroepen zo adequaat mogelijk te begeleiden om het maximaal haalbare uit de aanwezige mogelijkheden te halen.

Deze doelstelling wordt bereikt door elke doelgroep een passend, doorlopend en onderscheidend opleidingstraject en begeleidingstraject te bieden. Dit programma op maat wordt vanzelfsprekend gevolgd door een geschikt nazorg en mentoring programma.

Het programma levert ook een bijdrage aan Talentontwikkeling en zelfredzaamheid van de deelnemers. Hierdoor zijn zij in staat positieve stappen te maken op de participatieladder, richting werk, opleiding en privé.

De rode draad tijdens de programma’s van DHL is het einddoel: een zelfbewust individu met maatschappelijke betrokkenheid, een opleiding naar vermogen, diploma’s en een op zijn of haar capaciteiten afgestemde baan met toekomstperspectief. De doelgroep zijn mannen met een afstand tot de arbeidsmarkt die een nieuwe kans verdienen.

Om de juiste kandidaten te vinden wordt samengewerkt met het UWV, Orionis, Emergis en DJI.

Sport verbindt

Net zoals dat geldt voor andere sportverenigingen signaleert ook vv Arnemuiden een terugloop van het aantal jeugdleden. Hierbij vallen ons 3 dingen op:

 • De aanwas van nieuwe jeugdleden loopt terug. Voor een deel kan dit verklaard worden uit demografische ontwikkelingen, maar zeker niet volledig.
 • Meer jeugdleden, met name de tieners, haken af. Niet zozeer omdat ze het voetballen niet meer leuk vinden, maar omdat er zoveel meer dingen zijn die ze moeten of willen doen.
 • De ervaring is dat een steeds groter deel van de jeugd geen ‘vaste’ sport meer heeft. Zij sporten helemaal niet meer of beoefenen steeds voor korte tijd een andere sport.

Samen met andere verenigingen willen ze een actieplan opstellen waar ze de komende jaren mee gaan werken. En waarmee ze de dalende lijn van het aantal jeugdleden kunnen ombuigen naar een stijgende lijn.

Een aantal acties is inmiddels al in gang gezet:

 • Beeldvorming en uitstraling. Vv Arnemuiden is nu al een levendige vereniging waar ruimte is voor veel activiteiten. Maar dit stralen ze naar buiten toe niet voldoende uit. Daarom hebben ze een social media-team opgericht en hebben ze gewerkt aan een mooie brochure die aspirant-leden (hopelijk) het laatste zetje geven om lid te worden van de vereniging.
 • Samenwerking met andere partijen. We merken dat jeugdleden het leuk vinden verschillende activiteiten naast elkaar te doen. Bijvoorbeeld gedurende het seizoen voetballen en dan in het voorjaar en de zomer zwemmen of tennissen. Daarom willen ze de samenwerking zoeken met de tennisvereniging en de tafeltennisvereniging. Het gaat dan dus om sporten die je ook naast het voetballen kunt doen. Met het recent heropende zwembad in Arnemuiden zijn inmiddels ook contacten gelegd.
 • Meer gerichte activiteiten aanbieden: ze willen op meer momenten in het jaar, vooral ook aan niet-leden, laten zien hoe leuk voetballen bij de vereniging is. Denk aan speciale mini-middagen of een meidendag.
 • Behoud van leden: alle jeugdteams worden gecoacht en begeleid door enthousiaste vrijwilligers. Dit willen ze zeker zo houden, maar extra ondersteuning voor de trainers, zorgt ervoor dat de trainingen extra leuk zijn. Denk bij deze ondersteuning aan trainerscursussen en het organiseren van clinics.
 • Gestopte leden weer enthousiast maken. Met alle leden die de afgelopen jaren gestopt zijn zouden meerderde elftallen gevormd kunnen worden. Een deel van deze oud-leden heeft zeker ook wel interesse om weer te gaan voetballen, maar heeft een zetje nodig. Het vraagt organisatie om meer oud-leden enthousiast te maken.

Groene Ster Street League Middelburg

De Groene Ster Street League is een spannende wijken voetbalcompetitie voor de jeugd van 10 t/m 15 jaar. Door de huidige corona crisis waarin we ons bevinden, zitten kinderen veelal binnen en lopen zij op verschillende gebieden achterstanden op. Verder is de sociale controle en grip tijdens deze crisis op jongeren meer aan het afnemen. Nu het tijd is om voor jongeren langzaam aan de draad weer op te gaan pakken, ligt onrust in de wijken op de loer.
Tevens komt er op de gemeente een grotere druk om de openbare orde en veiligheid in de wijken te vergroten.

Het project Street League heeft een looptijd van 6 weken en start in juli 2021 en loop tot en met september 2021. De Street League is bedoeld voor de jeugd van 10 t/m 15 jaar, de leerlingen die op het voortgezet onderwijs zitten. Het is de bedoeling het laagdrempelig en toegankelijk voor iedereen te organiseren. Gratis deelname en een goede begeleiding horen daarbij.

Met het project 'Street League'' willen ze onder andere de volgende doelen bereiken:

 • Sportieve ontplooiing van de deelnemers, ongeacht leeftijd, geslacht, motivatie en spelniveau. Dit gecombineerd met het aspect plezier.
 • Door fysieke inspanningen een positieve bijdrage leveren aan de mentale gezondheid en de individuele prestaties (bijvoorbeeld op school).
 • Het gedrag van de deelnemer als individu en het wijkteam als groep meten en waar nodig bijsturen.
 • De verbindende factor van de vereniging in de verschillende wijken vergroten.

De voorbereiding van het project start in de maanden mei en juni. In deze maanden wordt de planning geconcretiseerd, het programma gemaakt en worden mensen betrokken bij het project. Daarnaast wordt eventueel een aparte website gemaakt om meer zichtbaar te zijn en als centraal punt te functioneren waar alle informatie op staat. In de maand mei start de fase van werving. In deze fase wordt contact opgenomen met verschillende scholen en worden bezoeken ingepland. Social media en de lokale omroepen worden ingezet. Vervolgens start in de maand juli de daadwerkelijke wijkencompetitie.

Ontdek het plezier van de watersport

Al vele jaren geeft Watersportvereniging Arne op een leuke en laagdrempelige manier de mogelijkheid om de watersport te ontdekken. Vanaf 8 jaar en in het bezit van een zwemdiploma kan deze ontdekking al beginnen. Als vereniging bemerken ze een terugloop van jonge ontdekkers en zien ze dat watersport niet meteen als eerste op het lijstje staat van mogelijke vrijetijdsbestedingen. Dat kan en moet anders, zeker in Zeeland en Middelburg bij uitstek waar het water ons verbindt.

Daarom stellen ze voor om samen met het watersportverbond alle basisscholen in Middelburg de mogelijkheid te bieden om de watersport als vrijetijdsbesteding te ontdekken. Hiervoor heeft het watersportverbond een formule ontwikkeld genaamd OPTIMIST ON TOUR. Kijkende naar de het overzicht van andere gemeentes die meedoen ontbreekt Zeeland in zijn geheel en dat is niet optimistisch. Ze projecteren september als de maand waarin ze dit willen opzetten en samen met het Watersportverbond, gemeenten Middelburg en de basisscholen, het watersport op de kaart zetten.

Alle trainers, begeleiders, locatie en materialen zijn in dit meerdaags evenement opgenomen.

Sint Laurens en omgeving in actie!

Het doel van het project is om iedere leeftijd in Sint Laurens in actie te krijgen, en wel op zaterdagochtend van 10 tot 11 uur:

 • Peutergroepje: spelletjes, verschillende materialen, klimmen, klauteren, zandbak onder leiding van en in samenwerking met Speelzaal ’t Groentje;
 • Kleuters: ministars, spelletjes, bewegen, begin van korfbalspel;
 • Kinderen en jeugd: korfballen;
 • Bootcamp groep in samenwerking met de Driehoek;
 • Wandelgroep en tourfietsgroep onder leiding van fysiotherapeute en beweegtherapeute;
 • Mountainbike en wielrengroep;
 • Jeu de boules groep met jeu de boules baan op de Brigge in samenwerking met Jeu de Boules vereniging Sint Laurens.

De insteek is om dit in het najaar zes keer om de week te organiseren, of in het najaar drie keer om de week en dan in het voorjaar ook nog drie keer om de week.

Anderstalige MBO-ers aan de sport!

Als sportdocent bij het MBO voor anderstalige studenten, ondervinden ze vaak dat deze doelgroep niet bij een sportvereniging aangesloten is omdat zij vaak niet weten dat het er is, of omdat de drempel om aan te sluiten voor hen soms te groot is vanwege de taalbarrière. Voordat de COVID-crisis begon hadden ze in samenwerking met enkele sportverenigingen binnen Middelburg een pilot opgezet waarin ze de studenten kennis konden laten maken met de aangeboden sporten. De verenigingen zouden dan 1 of 2 keer langskomen of ze zouden dan naar hen toe gaan voor een gastles. Met deze opzet konden de studenten kennis maken met de aangeboden sporten en probeerden ze de drempel om aan te melden bij de vereniging of sportinstantie te verlagen omdat ze een contactpersoon van de vereniging al hadden ontmoet.

Helaas hebben ze niet kunnen starten met de deze pilot. Ze geloven echter dat het een hele waardevolle toevoeging kan zijn voor zowel de student en de verenigingen. De verenigingen kunnen daardoor meer bekendheid ontwikkelen bij een doelgroep die graag wil sporten en de doelgroep brengt weer meer diversiteit in de vereniging met zich mee. Studenten uit deze doelgroep kunnen dan weer vrienden/familieleden introduceren bij de vereniging. Wanneer er structureel aanbod is om een doelgroep binnen het MBO aan het sporten te krijgen, volgen er wellicht meerdere doelgroepen. Studenten die bijvoorbeeld gestopt waren met hun sport maar toch graag weer bezig willen gaan. Als ze een structureel aanbod kunnen creëren waarbij sportverenigingen en de lokale MBO-instelling samenwerken, zal de motivatie om naar een sportvereniging (terug) te gaan vergroot worden.

Het plan is om anderstalige studenten op het MBO in Middelburg enthousiast maken voor sporten buiten schooltijd. Dit willen ze doen door clinics te organiseren in de eigen sportzaal van Scalda of bij verenigingen zelf.

Project Open Sportpark Kruitmolen

FC Dauwendaele wil graag een cultuur creëren van een open sportpark, waar jong en oud vrij kunnen sporten/spelen/bewegen en altijd gebruik kunnen maken van de accommodatie op het moment dat hurende partijen hier geen gebruik van maken. Op dit moment is dat niet mogelijk. Enerzijds door het fysieke afsluiten van het sportpark door de gemeente, anderzijds vanwege een gebrek aan menskracht met voldoende kennis, die de aansluiting kunnen vinden bij deze doelgroepen en die toezicht kunnen houden.

Het hoofddoel van de kernpartners is dat meer mensen in staat zijn om te sporten en/of om te bewegen, waarbij er ruimte is voor ontmoeting en waarmee preventief gewerkt wordt aan een gezond en veilig toekomstperspectief voor jongeren, middels het aanbieden van activiteiten binnen een veilige structuur.

Subdoelen:

 1. Minder schade door vernielingen aan eigendommen van de gemeente en FCD.
 2. Toezicht op het opruimen van (zwerf)vuil.
 3. Verbinden van jongeren (en ouderen) aan vrijwilligerstrajecten, maatschappelijke stages en het project Young Leaders.

In deze fase zijn de kernpartners Welzijn Middelburg (WM), Skills4Life (S4L) en FC Dauwendaele (FCD).

Meetbare doelen:

 1. Er zijn in 1 jaar tijd 1.000 deelnemers aan (voetbal- en) bewegingsactiviteiten binnen het project Open Sportpark.
 2. Van deze deelnemers wordt vastgelegd of zij op dat moment al voldoen aan de beweegrichtlijn 2017 (percentage nulmeting).
 3. Na 1 jaar is het aantal deelnemers dat voldoet aan de beweegrichtlijn 2017 met 25% gestegen ten opzichte van de nulmeting.

Kwalitatieve doelen:

 1. Er is sprake van minder overlast (vernieling, zwerfvuil, ongewenst gedrag).
 2. Er is sprake van een toename van het aantal sociale contacten onder deelnemers. Het initiatief sluit aan op alle onderwerpen uit het lokale sportakkoord.

De Vreedzame Club

Sportvereniging Jong Ambon en Samenwerkingsschool De Stroming willen komend seizoen 2021/22 samenwerken aan De Vreedzame Club. De Stroming is een aantal jaren geleden begonnen met het project De Vreedzame School. Daarin wordt gewerkt aan respect, samenwerken, samen leren en samen leven. Dat project is uitgebreid naar De Vreedzame Wijk. Jong Ambon wil nu samen met De Stroming nu een derde stap zetten: De Vreedzame Club. Binnen een multiculturele school/wijk/vereniging vormen respect voor elkaar en de mogelijkheid om onderlinge meningsverschillen en problemen op te lossen door goed met elkaar te praten, belangrijke uitgangspunten.

De Stroming leert trainers, begeleiders en bestuursleden van Jong Ambon in twee sessies hoe zij kunnen werken aan het vergroten van onderling respect binnen teams en tussen teams en tegenstanders, en aan het vermogen van kinderen om bij conflicten zelf de juiste oplossing te vinden. Jong Ambon stelt met hulp van De Stroming huisregels op waaraan iedereen die bij de club komt spelen -als lid en als bezoekend team -en op bezoek komt als ouder/toeschouwer zich dient te houden. Die regels komen op een groot bord op een prominente plaats en worden door de trainers toegepast bij trainingen en wedstrijden. Daarnaast organiseert Jong Ambon in het komende seizoen drie clinics voor kinderen in de basisschoolleeftijd uit heel Middelburg en de Stromenwijk/'t Zand/Rittenburg en Griffioen in het bijzonder. Daarbij is met name aandacht voor kinderen van het asielzoekerscentrum om de brug te slaan tussen samen bewegen en samen leven.

Het effect moet zijn dat Jong Ambon een club is waar het fijn voetballen is, met respect voor elkaar en de tegenstander, waar discriminatie geen kans krijgt, waar trainers en begeleiders daar alert op kunnen reageren en waar jongeren van alle culturen dus graag komen spelen. Ook moet het ertoe leiden dat leden en trainers van Jong Ambon beter kunnen reageren op discriminatie die zij bij wedstrijden soms ervaren. Zo draagt ons initiatief bij aan zowel een duurzame als een positieve sportinfrastructuur.