Een overzicht van de toegekende samenwerkingsverbanden uit het lokaal sportakkoord van gemeente Middelburg in 2020.

Samenwerking v.v. Zeelandia Middelburg en Nehalennia SSG

Organisaties:

 • Voetbalvereniging Zeelandia Middelburg
 • Nehalennia Stedelijke Scholengemeenschap

Thema’s:

 • Positieve sportcultuur
 • Vaardig in bewegen
 • Sportevenementen die inspireren

Doelgroep:

 • Jeugd van 6 – 18 jaar in de gemeente Middelburg
 • Leerlingen Nehalennia Stedelijke Scholengemeenschap
 • Kader Voetbalvereniging Zeelandia Middelburg
 • Kader Nehalennia Stedelijke Scholengemeenschap

Doelstellingen:

 • De mogelijkheid om laagdrempelige goed georganiseerde sportactiviteiten voor de jeugd uit de gemeente Middelburg te organiseren;
 • Vastgelegd aantal (maatschappelijke) stageplaatsen voor NSSG leerlingen waarvan NSSG de inhoud mede kan bepalen;
 • Promotie voetbal in het algemeen en ZM in het bijzonder;
 • Meer contact tussen (sport)kader ZM en NSSG.

Beoogde effecten:

 • Middelburgse jeugd gaat meer bewegen en wordt enthousiast over voetbal/sport;
 • Leerlingen NSSG krijgen een passende stage en vullen deze met plezier in;
 • Groei ledenaantal ZM of andere sportvereniging;
 • Uitwisseling van kennis en inzet tussen NSSG en ZM.

Ter beschikking gestelde bedrag voor 2020: € 2.000

Korte omschrijving

VV Zeelandia Middelburg (ZM) en Nehalennia Stedelijk Scholengemeenschap (NSSG) gaan samen voetbal gerelateerde activiteiten organiseren. Deze activiteiten vinden plaats op vooraf vastgestelde momenten gedurende het schooljaar en zijn toegankelijk voor alle jeugd uit de gemeente Middelburg.

Voorbeelden hiervan zijn toernooien/voetbalmiddagen tijdens de herfst, kerst, voorjaars en meivakantie en een start dag en slot dag van het voetbalseizoen. Deze activiteiten worden, onder goede begeleiding van het technisch kader van ZM en sportkader van NSSG, voorbereid en uitgevoerd door leerlingen van NSSG. Hierbij richten we ons op alle leerlingen die een maatschappelijke stage moeten lopen en in het bijzonder op leerlingen die Lichamelijke opvoeding 2 (LO2) als examenvak hebben. De activiteiten kunnen plaatsvinden op het sportpark of in de sporthal maar ook op openbare (voetbal) veldjes in de gemeente Middelburg.

Rondom deze activiteiten wordt er gebruik gemaakt van gedeelde kennis tussen het kader van NSSG en ZM, zodat hier ook op de reguliere trainingen van ZM en de sportlesmomenten van NSSG voordeel mee kan worden behaald.

Tijdsduur

De samenwerking loopt in eerste instantie van jan-2021 t/m juni 2022. Op basis van een evaluatie in het voorjaar van 2022 zal er gekeken worden naar mogelijke verlenging.

In het eerste kwartaal van 2021 zullen de plannen verder worden uitgewerkt en zal er een concrete planning worden gemaakt.

Multisport-lidmaatschap sportcomplex De Sprong

Organisaties:

 • Tafeltennisvereniging TTC Middelburg
 • Rugbyclub EZRC Oemoemenoe
 • Korfbalvereniging KV Swift
 • Gymnastiekvereniging MTV’69
 • Handbalvereniging HV EOC

Thema’s:

 • Duurzame sportinfrastructuur
 • Vitale sport- en beweegaanbieders
 • Vaardig in bewegen

Doelgroep:

 • Kinderen van 6 tot 10 jaar uit de gemeente Middelburg

Doelstellingen:

 • Meer kinderen in de leeftijdscategorie 6 – 10 jaar aan het sporten krijgen en daarbij deze kinderen de mogelijkheid geven en dit te stimuleren om meerdere sporten met elkaar te combineren;
 • Betere motorische ontwikkeling van kinderen in de leeftijd van 6 – 10 jaar, waardoor ze op latere leeftijd met meer plezier langer
 • zullen blijven sporten en meer mogelijkheden krijgen om sport op hoog niveau te gaan beoefenen;
 • Minder sportuitval in de leeftijd van 13 – 18 jaar, omdat de jongeren meerdere sporten kunnen en sportverenigingen kennen. Dat maakt de overstap naar een andere sport makkelijker als ze op hun huidige sport uitgekeken zijn. Tevens maken kinderen een betere keuze voor een sport als ze met verschillende sporten goed kennis hebben gemaakt;
 • Meer afstemming tussen sportverenigingen op het Middelburgse sportpark De Sprong bij planning van interne competities. Daardoor krijgen jonge kinderen die verschillende sporten naast elkaar doen de mogelijkheid om bij meerdere sporten competitie te spelen;
 • Samenwerking tussen sportverenigingen op het Middelburgse sportpark De Sprong bij het trainen van algemene coördinatie- en conditionele vaardigheden. Daardoor kan de kwaliteit en aantrekkelijkheid van deze trainingen verhoogd worden. Meer kinderen in de leeftijd 6 – 10 jaar zullen daardoor dit soort trainingen bijwonen, waardoor ze zich beter motorisch ontwikkelen en verder kijken dan hun eigen sport(en);
 • Samenwerking tussen sportverenigingen op het Middelburgse sportpark De Sprong op het gebied van “opleiden van de sportouder”. Tijdens de gezamenlijke trainingen voor de kinderen kunnen ouders geïnformeerd worden over specifieke onderwerpen, zoals voeding (door diëtist), juiste begeleiding (door sportpsycholoog), drijfveren om te sporten, etc.;
 • Samenwerking tussen sportverenigingen op sportpark De Sprong ontwikkelen die verder gaat dan alleen het project voor 6 – 10 jarigen. Dit project kan leiden tot samenwerking op het gebied van evenementen, inkoop, financiën, delen van materialen, etc. Zo kunnen de verenigingen samen nog sterker worden en een completer sportaanbod realiseren.

Beoogde effecten:

 • Meer animo voor gecombineerde ledenweving voor 6 – 10 jarigen, dan voor ledenwerving door de individuele verenigingen apart.
 • Meer jeugdspelers in de leeftijd van 6 – 10 jaar bij de deelnemers verenigingen;
 • Over 6 jaar meer jeugdspelers in de leeftijd van 12 – 16 jaar, die tevens een hoger niveau hebben, bij de deelnemende verenigingen;
 • Betere ontwikkeling van algemene motorische vaardigheden bij jeugdspelers van de deelnemende verenigingen doordat de spelers meerdere sporten beoefenen en door een overkoepelende coördinatie/conditie training (op speelse wijze) die de deelnemende verenigingen gezamenlijk uitvoeren (eventueel in samenwerking met CIOS, HZ sportkunde);
 • Betere afstemming tussen verschillende sportverenigingen voor het plannen van wedstrijden voor 6 – 10 jarigen, zodat het nog aantrekkelijker / makkelijker wordt om meerdere sporten gelijktijdig uit te oefenen;
 • Een groter kader voor het aanbieden van specifieke onderdelen, zoals coördinatie- en conditietrainingen en voorlichting aan ouders.

Ter beschikking gestelde bedrag voor 2020: € 8.000

Korte omschrijving

Sportverenigingen TTC Middelburg (tafeltennis), Oemoemenoe (rugby), KV Swift (korfbal), MTV (turnen) en HV EOC (handbal) gaan samenwerken op het gebied van ledenwerving en sportaanbod voor Middelburgse kinderen in de leeftijd van 6 – 10 jaar. Bij deze samenwerking worden ook de opleiding HZ Sportkunde en het COIS betrokken. Mogelijk worden er in de voorbereiding nog aanvullende sportverenigingen betrokken bij het project.

Kinderen van 6 – 10 jaar kunnen een Multisport lidmaatschap nemen, waarbij ze voor een relatief laag tarief 2 sporten tegelijk kunnen beoefenen. 3 keer per jaar kunnen ze een keuze maken voor 2 sporten, zodat ze gedurende een jaar met maximaal 6 verschillende sporten in aanmerking komen (of maximaal 5, als het aantal deel verenigingen dat aan het project deelneemt bij 5 blijft).

Tijdsduur

De voorbereiding van het project start in december 2020. De uitvoering van het project start in mei 2021, met communicatie naar de doelgroep (via gemeente alle ouders van kinderen geboren tussen 1/7/11 – 1/7/15 een uitnodiging sturen).

In de 2e helft van april organiseren de deelnemende verenigingen een sportdag voor kinderen uit de doelgroep, die zo in aanraking komen met de samenwerkende verenigingen. Er wordt hierbij al reclame gemaakt voor de kennismakingsdagen.

Half juni en begin september vinden er kennismakingsdagen plaats. Daarbij worden ouders en kinderen geïnformeerd en geïnspireerd en kunnen kinderen eventueel een sportkeuze advies krijgen op basis van motorische kenmerken (in samenwerking met CIOS en HZ Sportkunde). Daarna volgen er 3 blokken waarin de deelnemers een keuze maken voor 2 verschillende sporten (sep-dec 2021, jan-mrt 2022, apr-jun 2022). Het voornemen van de verenigingen is om deze cyclus minimaal in de 2 volgende jaren te herhalen, met regelmatig evaluatiemomenten. Door de kosten voor deelname lager te maken dan voor het gemiddelde lidmaatschap van de deelnemende verenigingen is het aanbod laagdrempelig voor alle Middelburgse jeugd. Het project probeert met Sport Impuls afspraken te maken, om ook toegankelijk te zijn voor gezinnen met een laag inkomen.

De huidige aanvraag is gericht op het eerste deel van de samenwerking.

 • December 2020: Voorbereiding
 • April 2021: Kennismakingsactiviteit voor jeugd uit de doelgroep
 • Mei 2021: Communicatie naar doelgroep
 • Juni - september 2021: Startevenementen nieuwe deelnemers
 • September - december 2021: Sporten Blok 1-1
 • Januari - maart 2022: Sporten Blok 1-2
 • April - juni 2022: Sporten Blok 1-3

Het tweede deel van de samenwerking, die niet in deze aanvraag voor het Lokaal Sportakkoord is opgenomen, ken onderstaand tijdspad.

 • April 2022: Kennismakingsactiviteit voor jeugd uit de doelgroep
 • Mei 2022: Communicatie naar doelgroep
 • Juni - september 2022: Startevenementen nieuwe deelnemers
 • September - december 2022: Sporten Blok 1-1
 • Januari - maart 2023: Sporten Blok 1-2
 • April - juni 2023: Sporten Blok 1-3
 • April 2023: Kennismakingsactiviteit voor jeugd uit de doelgroep
 • Mei 2023: Communicatie naar doelgroep
 • Juni - september 2023: Startevenementen nieuwe deelnemers
 • September - december 2023: Sporten Blok 1-1
 • Januari - maart 2024: Sporten Blok 1-2
 • April - juni 2024: Sporten Blok 1-3

Cool2Bfit Middelburg

Organisaties:

 • Maatschap kinderfysiotherapie Middelburg
 • Triade
 • Zorgstroom
 • Welzijn Middelburg

Thema’s:

 • Inclusieve sport
 • Vaardig in bewegen

Doelgroep:

 • Kinderen in de leeftijd 8-13 jaar met overgewicht
 • Ouders/ begeleiders van kinderen met overgewicht in leeftijd 8-13 jaar

Doelstellingen:

 • Multidisciplinair behandelprogramma draaien voor de doelgroep kinderen met overgewicht;
 • Kinderen voldoen aan de norm gezond bewegen;
 • Kinderen kunnen op het gebied van voeding gezonde keuzes maken;
 • Kinderen hebben een positief zelfbeeld;
 • Kinderen nemen deel aan een sport of beweegactiviteit;
 • Kinderen hebben een betere conditie;
 • Kinderen hebben een beter BMI/ gezonder gewicht.

Beoogde effecten:

 • Bevorderen van een gezonde leefstijl met blijvend karakter van kind en gezin

Ter beschikking gestelde bedrag voor 2020: € 4.500 (2 groepen)

Korte omschrijving

Cool2Bfit Middelburg is een project voor (gezinnen met) kinderen met overgewicht. Het project stimuleert een gezonde leefstijl bij ouders en kinderen in de leeftijd van 8-13 jaar. Het doel is om samen te werken aan een gezonde leefstijl.

Gedurende 1,5 jaar wordt iedere groep begeleid middels verschillende fases. In de eerste 3 maanden zijn we intensief bezig met bewegen en ouder- en kind bijeenkomsten. Op de gebieden van beweging, voeding en gedrag helpen we ouders en kinderen stappen te zetten naar een gezonde leefstijl. Daarna volgt de sportfase en follow up fase waarin we ouders en kinderen volgen en coachen. Dit om de aangeleerde gezonde leefstijl vol te blijven houden. Het programma stopt na 1,5 jaar. Alle resultaten worden via een online omgeving bijgehouden zodat ouders dit altijd ook thuis kunnen opzoeken.

Er is sinds 2018 een nauwe samenwerking opgezet met veel partners, Dit zijn o.a. basisscholen in de wijk Dauwendaele, maar ook sportverenigingen, ADRZ, GGD, gemeente Middelburg, kinderfysiotherapie, diëtiste, psycholoog, sportinstructeur, etc. Dit is nodig omdat de problematiek in deze gezinnen breed is en er veel expertise nodig is vanuit verschillende partners om een gezonde leefstijl te bereiken (en ook vol te houden). Samen met de partners is het plan om dit project te continueren na de subsidieperiode. Hierbij kunnen we alle steun en hulp goed gebruiken. De noodzaak om deze gezinnen te helpen is groot en de problematiek van overgewicht blijft stijgen in onze samenleving.

De aanpak binnen Cool2Bfit heeft de status ‘bewezen effectief’ en is daarom uitermate geschikt voor deze doelgroep.

Tijdsduur

Iedere groep doorloopt 18 maanden het programma. De eerste 6 maanden is de intensieve fase waarbij alle inhoudelijke thema’s worden behandeld en er intensief wordt gesport. De tweede 6 maanden is de sportfase waarbij er gezamenlijk en zelfstandig gesport wordt. De derde zes maanden is de follow up fase waarbij het gezin de gezonde leefstijl zelf voortzet maar nog wel gevolgd en gecoacht wordt.

Ieder jaar start er minimaal 1 groep, maar idealiter 2 groepen. Dit hangt af van de hoeveelheid aanmeldingen en planning gedurende het jaar.

Op dit moment zijn er 2 groepen bezig. Deze groepen kunnen volledig gefinancierd worden vanuit de lopende subsidie van ZonMw. Vanaf 2021 is deze subsidie niet meer actief en moet er een nieuwe groep opgestart worden. De ambitie is om ieder jaar 1 of 2 groepen te starten.

Zeeuwse Leefstijl route

Organisaties:

 • Zeeland in Beweging
 • SportZeeland (Elke stap telt)

Thema:

 • Inclusieve sport

Doelgroep:

Met de combinatie Zeeland in Beweging en Elke stap Telt leefstijlprogramma wordt ingezet op het verhogen van de beweegparticipatie van:

 • inactieve volwassenen met (of zonder) een chronische beperking, zoals hart- en vaatziekten, diabetes mellitus type 2 en astma/COPD
 • volwassen met een verhoogd risico op chronische aandoeningen
 • volwassen met andere chronische aandoeningen waarbij een gezonde leefstijl van belang is
 • volwassenen die onvoldoende bewegen en/of niet tot nauwelijks participeren in de samenleving

Doelstelling:

Na afloop van het leefstijlprogramma hebben de deelnemers een actievere leefstijl, hebben meer inzicht in gezonde leefstijl en wat dat met de persoonlijke gezondheid kan doen. Deelnemers zijn na het leefstijlprogramma actiever, bewegen meer of zijn doorgestroomd naar een wekelijks regulier aanbod in de buurt, waardoor zij een actieve leefstijl behouden.

Om beweegactiviteiten na het leefstijlprogramma vol te kunnen houden, wordt ingezet op doorstroom naar regulier beweegaanbod. Daarbij is het belangrijk dat zowel professionals in de zorg als deelnemers het geschikte lokale beweegaanbod kennen, waar een stevig netwerk eerstelijns- zorgverleners en lokale sport- en beweegaanbieders met elkaar samenwerken. Dit leefstijlprogramma stimuleert bewegen, verhoogt de sociale verbondenheid en bevordert intrinsieke motivatie.

Beoogde effecten:

Het leefstijlprogramma speelt in op:

 • Gedragsverandering bij de doelgroep. Door middel van voorlichting en uitvoering programma;
 • Beweegstimulering;
 • Stimulering van een gezond leefpatroon;
 • Door middel van een begin- en eindmeting worden de effecten van het leefstijlprogramma gemeten;
 • Participatie met gelijkgestemden. Wandelen met andere deelnemers die ook een chronische aandoening hebben werkt motiverend;
 • Multidisciplinaire samenwerking tussen verschillende instanties, waardoor het leefstijlprogramma vanuit verschillende invalshoeken wordt belicht;
 • Doorstroom naar regulier beweegaanbod.

Ter beschikking gestelde bedrag voor 2020: € 6.050

Korte omschrijving

De combinatie Zeeland in Beweging en Elke stap telt is een laagdrempelig leefstijlprogramma waar elke deelnemer de begeleiding krijgt die hij of zij nodig heeft. Mensen met chronische aandoeningen en/of een verhoogd risico op co-morbiditeit bij hart- en vaatziekten. Daarnaast zijn ook deelnemers welkom die geen chronische aandoening hebben. Ouderen die onvoldoende bewegen en/of niet tot nauwelijks participeren in de samenleving kunnen ook meewandelen. Uit ervaring blijkt dat beide projecten effectief zijn in het benaderen van hun doelgroepen. Toch blijkt uit de praktijk dat er soms individuen beter kunnen deelnemen aan Zeeland in Beweging dan wanneer ze zich hebben opgegeven voor Elke stap Telt en andersom. Daarom is deze samenwerking ontstaan.

Uniek aan het programma is dat het is georganiseerd vanuit de eerstelijnszorg in samenwerking met de gemeente sport en welzijn, Zeeland in Beweging, SportZeeland met de interventie Elke stap Telt en lokale sport en beweegaanbieders vanuit deze instellingen. Met deze personen wordt een kernteam samengesteld. Dit team gaat het programma gezamenlijk organiseren en uitvoeren . Deelnemers aan dit programma zijn vaak onder behandeling van een praktijkondersteuner somatiek en/of huisarts, diëtist of fysiotherapeut. Zij worden geïndiceerd, vanwege een verhoogde kans op verergering van de aandoeningen of het ontstaan van co-morbiditeit.

 • Samenwerking met de eerstelijns gezondheidszorg (huisartsen, praktijkondersteuners, diëtisten, fysiotherapeut etc.);
 • Samenwerking met Buurtsportcoach;
 • Samenwerking met initiatieven in de wijk;
 • Samenwerking met beweegaanbod in de gemeente Middelburg;
 • Samenwerking met bestaande initiatieven op gebied van gezondheid en bewegen in de gemeente Middelburg;
 • Samenwerking tussen Zeeland in Beweging en SportZeeland – Elke stap Telt.

Tijdsduur

Tijdsduur bedraagt 1 jaar:

 • 12 weken voorbereiding van het leefstijlprogramma;
 • 20 weken wandelen;

Na de slotbijeenkomst zal er na 2 á 3 maanden contact opgenomen worden met de deelnemers om te monitoren of ze nog in beweging zijn, zo ja waar. Dit wordt nogmaals gedaan na 2 á 3 maanden.

MQ-Scan

Organisaties:

 • SportZeeland
 • De Regenboogschool
 • De Wilgenhof
 • De ABS
 • De Cypressenhof
 • De Springtij
 • De Franciscusschool
 • De Leeuwenburch

Thema: vaardig in bewegen

Doelgroep: kinderen in het basisonderwijs van 4 tot 12 jaar in Middelburg.

Doelstellingen:

 • Het stimuleren van een gezonde leefstijl
 • Beweegvaardigheid bij de jeugd vergroten
 • Beweegplezier bij de jeugd vergroten
 • Ieder kind beweegt minimaal één uur per dag, voor, tijdens of na school

Tijdsduur: schooljaar 2020 – 2021.

Ter beschikking gestelde bedrag voor 2020: € 2.400

Beoogde effecten

Ieder kind heeft recht op een goede motorische ontwikkeling in een veelzijdige beweegcontext. Hiermee wordt bedoeld dat de beweegvaardigheid en het beweegplezier bij de jeugd vergroot moet worden en dat ieder kind minimaal één uur per dag beweegt voor, tijdens of na school. Om kinderen met motorische of beweegachterstanden te signaleren en ondersteunen, zijn meerdere partijen in een regio nodig die hieraan een bijdrage kunnen leveren. Denk bijvoorbeeld aan de sport- en beweegaanbieder, de school (vak-/ leerkracht), JGZ-professional en de gemeente (Buurtsportcoach). De gedachte bestaat dat wanneer deze partijen goed op elkaar aangesloten zijn en van hun data inzichten gebruik kunnen maken, er hierdoor meer impact gerealiseerd wordt: meer kinderen die vaardig bewegen. In overeenstemming met partners als de Provincie Zeeland, gemeenten en de GGD Zeeland is consensus bereikt over een Zeeuws brede monitoring van motorische vaardigheden bij kinderen. Om dit mogelijk te maken, zal een pilot opgestart worden en zullen we werken met de MQ Scan en het Beweeg ABC. De motorische screening richt zich vooral op kinderen in de leeftijd van 4 tot 12 jaar (primair onderwijs), met als idee: leren spelen, leren bewegen, leren sporten.

Korte omschrijving

De MQ Scan is een gedigitaliseerde tool waarmee het motorisch niveau en de ontwikkeling van de motoriek in kaart wordt gebracht. De wetenschappelijk onderbouwde MQ track wordt met standaard gymmateriaal uitgezet. De rapportages zijn na het scannen direct te vinden op kind-, klas-en schoolniveau in jouw digitale omgeving. Uit onderzoek blijkt dat de MQ Scan een betrouwbare en valide bekwaamheidstest is voor motorische vaardigheden die kan worden gebruikt om de competentie van de motoriek van 4- tot 12 jarige kinderen in een primair onderwijs omgeving te beoordelen. Via het Beweeg ABC inventariseren we het sport- en beweeggedrag, de BMI en de zwemvaardigheid onder basisschoolleerlingen. Daarbij is er altijd sprake van een individuele aanpak en staat het kind centraal, met als doel het stimuleren van een gezonde leefstijl.

Skills4Life

Organisaties:

 • Het Element
 • De Stroming
 • De Leeuwenburch
 • Skills4Life

Thema’s:

Inclusieve sport
Vitale sport- en beweegaanbieders
Positieve sportcultuur
Vaardig in bewegen
Sportevenementen die inspireren

Doelgroep:

 • Kwetsbare kinderen uit lage sociaaleconomische statusgezinnen
 • Leerkrachten in de middenbouw van deelnemende basisscholen

Doelstellingen

 • Het aanbieden van sport- en beweegactiviteiten die zich richten op de sociaal-emotionele methoden van de basisschool en de Positieve Gedragskaart;
 • Het aanbieden van sport- en beweegaanbod met een innovatief, vernieuwend en inspirerend karakter dat aansluit op de doelgroep en het huidige sport- en beweegaanbod door (vak)leerkrachten/buurtsportcoaches);
 • Het aanbieden van praktische handvaten voor leerkrachten rondom bewegend leren en positieve gedragsverandering bij kinderen in het basisonderwijs;
 • De Skills4Life pilot positief onder de aandacht brengen binnen schoolbesturen, overheid, zorg, onderwijs, bedrijven en media.

Beoogde effecten:

 • Groei in sociaal-emotionele ontwikkeling bij kinderen door inspirerende sport- en beweegactiviteiten die aansluiten op de sociaal-emotionele methoden van de basisschool en de Positieve Gedragskaart;
 • Groei in leeropbrengst en leerontwikkeling door het inzetten van activiteiten rondom bewegend leren en leermotivatie;
 • Groei in doorstroom naar lokale sport- en beweegaanbieders.
 • Aansluiting op Skills4Life van meerdere lokale sport- en beweegaanbieders/partners/bedrijven voor een duurzame en toekomstbestendige voorzetting van het project.

Ter beschikking gestelde bedrag voor 2020: € 7.000

Korte omschrijving

Skills4Life maakt jaarlijks impact op mensen d.m.v. sport & bewegen door te inspireren, verbinden en ontwikkelen op het fysieke, mentale en sociale domein. Hierbij wordt er beoogd een duurzame, positieve gedrags- & levensstijlverandering teweeg te brengen, richting een gezonde en vitale toekomst; Het realiseren van de zogenaamde Skills4Life.

Skills4Life werkt in een pilotfase in het kalenderjaar 2021 samen met drie Archipelscholen in de Gemeente Middelburg, namelijk: De Stroming, Het Element en de Leeuwenburch. Deze scholen kenmerken zich door een groot percentage aan kwetsbare kinderen uit lage sociaaleconomische gezinnen en sociaal-emotionele problematieken.

Skills4Life werkt samen met een aantal regionale partners uit: de zorg, het onderwijs, de overheid en ondernemers. Hierdoor vergroten en verduurzamen wij de impact op fysieke, sociale en mentale domein. Met elke deelnemende partij worden afspraken gemaakt om het project te verduurzamen en te continueren. Dit betekent dat er meerdere (evaluatie)gesprekken worden gevoerd voor, tijdens en na het project.

Het Skills4Life sport- en beweegaanbod wordt toegankelijk gemaakt en beschikbaar gesteld voor kwetsbare doelgroepen met een lage sociaaleconomische status (SES). Van kansarm naar kansrijk, iedereen doet en telt mee!

Het Skills4Life sport- en beweegaanbod sluit aan op de belevingswereld van de leerlingen en behoeftes van deelnemende basisscholen. Dit blijkt uit een onderzoek dat is gedaan op de basisscholen waar gesprekken zijn gevoerd met leerlingen, leerkrachten en directie.

Skills4Life biedt enerzijds meer en kwalitatief bewegingsonderwijs en anderzijds meer bewegend leren door inzet van gespecialiseerde partners en studenten in opleiding. Hierbij wordt een variatie aangeboden tussen fysieke en digitale activiteiten om kinderen te stimuleren tot sport en bewegen.

Skills4Life organiseert diverse inspirerende evenementen met rolmodellen uit de (top)sportwereld en partners die een sociaal-emotionele en sociaal-maatschappelijke impact realiseren.

Skills4Life levert een belangrijke bijdrage aan een positieve sportcultuur, waarbij positief gedrag, binding en een veilig klimaat centraal staan. Deze kernwaarden zijn als belangrijke speerpunten naar voren gekomen bij het onderzoek (2020, Skills4Life & HZ) op de basisscholen. Hierbij wordt er een koppeling gemaakt naar de Positieve Gedragskaart van Skills4Life, zodat het sport- en beweegaanbod een directe koppeling krijgt met de sociaal-emotionele methoden (Vreedzame School/Kwink) op de basisschool.

Tijdsduur

De tijdsduur van de samenwerking betreft 12 maanden in kalenderjaar 2021. Elke basisschool ontvangt in het kalenderjaar 2021 wekelijks structurele activiteiten van (lokale) partners die innovatief en vernieuwend zijn en aansluiten op het huidige sport- en beweegaanbod binnen de Gemeente Middelburg. Per school worden er in het kalenderjaar 2021 33 activiteiten georganiseerd, waarvan 20 activiteiten in de periode januari-juni en 20 activiteiten in de periode september-december.