Elke gemeente in Nederland beheert voor de eigen inwoners de persoonsgegevens in de Basisregistratie Personen (BRP). In de Wet BRP zijn voor de burger een aantal rechten opgenomen.

Recht op geheimhouding persoonsgegevens (verstrekkingsbeperking)

U kunt de gemeente vragen om geheimhouding van uw persoonsgegevens. U hoeft geen reden op te geven. Het recht op geheimhouding is echter beperkt. De gemeente is verplicht om uw persoonsgegevens aan verschillende instanties te verstrekken. Op de website van de Rijksoverheid vindt u welke organisaties dit zijn. Voorbeelden zijn: Belastingdienst, Sociale Verzekeringsbank, Ministerie van Justitie, pensioenfondsen en zorgverzekeraars.

Als u om geheimhouding vraagt geldt dit uitsluitend voor:

  1. particulieren en commerciële bedrijven;
  2. derden die door de gemeente zijn aangewezen, omdat zij een gemeentelijk belang dienen. Voorbeelden zijn: culturele organisaties, instellingen op het terrein van maatschappelijke dienstverlening en gezondheidszorg;
  3. de Stichting Interkerkelijke Ledenadministratie (SILA), die de ledenadministratie bijhoudt voor kerkgenootschappen.

Aan sommige derden, zoals advocaten of gerechtsdeurwaarders, worden geen gegevens verstrekt zonder dat eerst om uw zienswijze is gevraagd. De gemeente moet een afweging maken tussen uw (privacy)belang en het belang van de derde die uw gegevens vraagt. Gaat de gemeente over tot verstrekking van uw gegevens dan kunt u tegen dit besluit bij het college van burgemeester en wethouders een bezwaar indienen.

Correctierecht

Als u van mening bent dat uw gegevens fout zijn geregistreerd in de BRP dan kunt u de gemeente vragen deze te corrigeren. U moet daarbij bewijsstukken aanleveren die de fout(en) aantonen.

Inzagerecht

U kunt gebruik maken van het inzagerecht door een volledig overzicht van de over u opgenomen gegevens in de BRP op te vragen. Dit kost € 17,90 (2021). U kunt ook vragen om een overzicht waaruit blijkt welke verstrekkingen over u zijn gedaan.

Aanvraag

Wilt u gebruik maken van één van bovengenoemde rechten dan stuurt u een ondertekende brief en een kopie van uw identiteitsbewijs naar: Gemeente Middelburg, afdeling Publiekszaken, Postbus 6000, 4330 LA Middelburg. U krijgt binnen vier weken antwoord.

Voor een verzoek tot geheimhouding kunt u ook gebruik maken van het formulier op onze website. Dit kunt u met uw DigiD direct invullen. U kunt het formulier ook printen en opsturen.