De Omgevingswet treedt binnenkort in werking. Nieuwe wetgeving gaat gepaard met overgangsrecht voor lopende procedures.

In de ‘Invoeringswet Omgevingswet’ is dit overgangsrecht geregeld.

  • Aanvragen voor bestemmingsplanwijziging. Vanaf het moment dat de Omgevingswet in werking treedt, kennen we geen bestemmingsplannen meer, maar alleen één omgevingsplan. Bestemmingsplannen die vóór inwerkingtreding van de Omgevingswet als ontwerp ter inzage worden gelegd, vallen nog onder de huidige wet- en regelgeving. Plannen die na de inwerkingtreding van de wet ter inzage worden gelegd, moeten opgebouwd worden als een wijziging van het omgevingsplan.
  • Aanvragen omgevingsvergunning. Wanneer de aanvraag voor een omgevingsvergunning vóór de invoering van de nieuwe wet is ingediend, geldt het huidige recht. Voor aanvragen die op of na die datum worden ingediend, geldt de Omgevingswet.

Wat betekent dit voor bestemmingsplanprocedures?

Het voorbereiden en ter inzage leggen van een bestemmingsplan vraagt veel voorbereidingstijd binnen de gemeente. Wilt u een aanvraag doen voor het wijzigen van een bestemmingsplan? Dien het volledige conceptplan (concept bestemmingsplan met bijbehorende onderzoeken) vier maanden vóór de inwerkingtreding van de Omgevingswet in. Er is dan nog voldoende tijd om het bestemmingsplan op basis van het huidige recht ter inzage te kunnen leggen. Daarmee voorkomt u dat u het plan moet ‘ombouwen’ tot een wijziging omgevingsplan volgens de Omgevingswet.

Datum invoering Omgevingswet

Op dit moment is de datum van de inwerkingtreding van de Omgevingswet 1 juli 2023.

Vragen of meer informatie?

Wij kijken graag met u naar de mogelijkheden. Wilt u meer weten? Neemt u dan contact met ons op. U bereikt de afdeling Leefomgeving-ruimtelijke ordening via telefoonnummer 0118 67 50 00.