Het ontwerp bestemmingsplan Gerbrandylaan 22 - 180 ligt vanaf donderdag 8 oktober gedurende zes weken (tot en met 18 november 2020) ter inzage.

Burgemeester en wethouders van Middelburg maken bekend dat op grond van het bepaalde in artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening het ontwerp bestemmingsplan ‘Gerbrandylaan 22 - 180’ vanaf donderdag 8 oktober gedurende zes weken (tot en met 18 november 2020) voor een ieder ter inzage ligt. Het ontwerpbestemmingsplan is digitaal raadpleegbaar via de website ruimtelijkeplannen.nl. Het plan is eveneens op afspraak in te zien bij de vakbalie op het stadskantoor.

Aan de Gerbrandylaan 22-180 in Middelburg bevindt zich een gebouw met 80 wooneenheden. Binnen het geldende bestemmingsplan ‘Klarenbeek’ heeft deze locatie de bestemming ‘Maatschappelijk’. Door het ‘scheiden van wonen en zorg’, is de hoofdfunctie van de gebouwen een woonfunctie geworden en de zorgfunctie ondergeschikt. De bestemming ‘Maatschappelijk’ is hierdoor niet meer passend voor de locatie. Om de locatie te voorzien van een woonbestemming moet het bestemmingsplan worden herzien. De ruimtelijke gevolgen van de herziening zijn er vrijwel niet, omdat de huidige bebouwing wordt gehandhaafd en ook het aantal wooneenheden niet toeneemt.

Gedurende genoemde termijn kan een ieder schriftelijk of mondeling zijn/haar zienswijze omtrent het ontwerp-wijzigingsplan kenbaar maken bij het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Middelburg, Postbus 6000, 4330 LA Middelburg. Een mondelinge zienswijze kan door de coronamaatregelen uitsluitend telefonisch worden doorgegeven. U dient hierbij bij aanvang te vermelden dat u een mondelinge zienswijze indient.

Door de maatregelen om de verspreiding van het coronavirus te beperken, kent het stadskantoor op dit moment specifieke bezoekregels. Indien u toch het plan wenst in zien, moet u hiervoor een afspraak maken met de behandeld ambtenaar via (0118) 67 52 31.