Van 17 december 2020 tot en met 27 januari 2021 ligt het ontwerpbestemmingsplan, het milieueffectrapport (MER) en de mer-beoordeling Waterpark Veerse Meer ter inzage.

Ontwerpbestemmingsplan

In het kader van artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening ligt het ontwerpbestemmingsplan ‘Waterpark Veerse Meer 2020’ vanaf donderdag 17 december 2020 tot en met 27 januari 2021 voor een ieder ter inzage bij de vakbalie in het stadskantoor aan de Kanaalweg 3 in Middelburg. Door de maatregelen om de verspreiding van het coronavirus te beperken kent het stadskantoor op dit moment specifieke bezoekregels. Indien u het ontwerpbestemmingsplan fysiek wenst in zien, dient u tevoren een afspraak te maken via telefoonnummer (06) 5003 5869 (dhr. Schiettekatte) of (06) 1164 6172 (dhr. Van den Kieboom).

Het ontwerpbestemmingsplan ‘Waterpark Veerse Meer 2020’ is digitaal in te zien via de landelijke website Ruimtelijke Plannen.

Het plangebied ligt aan de Muidenweg te Arnemuiden en wordt begrensd door (noordelijk) het Veerse Meer en natuurgebieden rondom ‘De Piet’, (oostelijk en zuidelijk) de Muidenweg en (westelijk) recreatiegebied Oranjeplaat. Het bestemmingsplan biedt planologische mogelijkheden voor de herontwikkeling van het voormalige Waterpark Veerse Meer tot een kwalitatief hoogstaand en homogeen recreatiepark, met recreatiewoningen en uitgebreide centrumvoorzieningen, gericht op families.

Indienen zienswijzen

Gedurende bovengenoemde termijn kan een ieder schriftelijk of mondeling zienswijzen indienen op het ontwerpbestemmingsplan. Schriftelijke zienswijzen moeten worden ingediend bij de gemeenteraad van Middelburg, postbus 6000, 4330 LA Middelburg. Vanwege de coronamaatregelen kunnen mondelinge zienswijzen uitsluitend telefonisch worden doorgegeven. Het is noodzakelijk hiervoor vooraf een afspraak te maken via telefoonnummer (06) 5003 5869 (dhr. Schiettekatte) of (06) 1164 6172 (dhr. Van den Kieboom). U dient bij aanvang van het telefoongesprek te vermelden dat u mondelinge zienswijzen indient.

Informatiebijeenkomst

Op woensdag 20 januari 2021 wordt van 19.30 tot 20.30 uur een digitale informatiebijeenkomst georganiseerd. Deze bijeenkomst heeft de vorm van een Webinar met een chatfunctie vergelijkbaar met de informatieavond van 27 mei 2020. Om hieraan deel te nemen is het wenselijk zich tevoren op te geven op wvm@middelburg.nl. Tijdens de bijeenkomst wordt een toelichting gegeven op het bestemmingsplan voor het Waterpark Veerse Meer en de te doorlopen planologische procedure. Ook komen via de chat of eerder ingekomen vragen aan bod.

Voor mensen die niet aan de digitale inloopbijeenkomst kunnen of willen deelnemen (b.v. door het ontbreken van technische mogelijkheden) zal aanvullend de mogelijkheid worden aangeboden om op afspraak van gedachten te wisselen. Dit kan telefonisch of, binnen de grenzen van wat gezien coronamaatregelen is toegestaan, in een fysiek overleg. Ook hiervoor dient u tevoren een afspraak te maken via telefoonnummer (06) 5003 5869 (dhr. Schiettekatte) of (06) 1164 6172 (dhr. Van den Kieboom). Daarnaast wordt de mogelijkheid geboden om via e-mail (wvm@middelburg.nl) vragen te stellen aan de initiatiefnemer en aan de gemeente. Deze vragen worden zo spoedig mogelijk beantwoord. Deze e-mailberichten worden niet beschouwd als formele zienswijzen, die kunnen uitsluitend op de hiervoor aangegeven wijze schriftelijk of mondeling worden ingediend.

Milieueffectrapport (MER) en beoordeling project-mer-plicht

Het bestemmingsplan ‘Waterpark Veerse Meer 2020’ maakt activiteiten mogelijk die nadelige gevolgen kunnen hebben voor het milieu. Voor een deel van die activiteiten geldt dat een milieueffectrapport moet worden opgesteld (plan-MER). Voor een ander deel van de activiteiten geldt dat burgemeester en wethouders moeten beoordelen of een milieueffectrapport moet worden opgesteld (project-MER). Omdat al een plan-mer-plicht bestaat heeft het college van burgemeester en wethouders besloten om voor het bestemmingsplan ‘Waterpark Veerse Meer 2020’ een gecombineerd plan-/project-MER (integraal milieueffectrapport) op te stellen.

Het plan-/project-MER ligt met ingang van 17 december 2020 tot en met 27 januari 2021 voor een ieder ter inzage bij de vakbalie in het stadskantoor aan de Kanaalweg 3 in Middelburg. Indien u het plan-/project-MER fysiek wenst in zien, dient u tevoren een afspraak te maken via telefoonnummer (06) 5003 5869 (dhr. Schiettekatte) of (06) 1164 6172 (dhr. Van den Kieboom).

Het plan-/project-MER is een bijlage bij het ontwerpbestemmingsplan. U kunt het plan-/project-MER digitaal inzien via de landelijke website Ruimtelijke Plannen, als bijlage bij de toelichting.

Indienen zienswijzen

Gedurende bovengenoemde termijn kan een ieder schriftelijk of mondeling zienswijzen indienen op het plan-/project-MER. Schriftelijke zienswijzen moeten worden ingediend bij de gemeenteraad van Middelburg, postbus 6000, 4330 LA Middelburg. Vanwege de coronamaatregelen kunnen mondelinge zienswijzen uitsluitend telefonisch worden doorgegeven. Het is noodzakelijk hiervoor vooraf een afspraak te maken via telefoonnummer (06) 5003 5869 (dhr. Schiettekatte) of (06) 1164 6172 (dhr. Van den Kieboom). U dient bij aanvang van het telefoongesprek te vermelden dat u mondelinge zienswijzen indient.