Het voorontwerp wijzigingsplan ‘Uitbreiding Sint Laurens fase 1’ ligt van donderdag 26 november tot en met 6 januari 2021 ter inzage.

Burgemeester en wethouders van Middelburg maken bekend dat het voorontwerp wijzigingsplan ‘Uitbreiding Sint Laurens fase 1’ vanaf donderdag 26 november 2020 gedurende zes weken (tot en met 6 januari 2021) voor een ieder ter inzage ligt. Het ontwerp-wijzigingsplan is digitaal raadpleegbaar via de website ruimtelijkeplannen.nl onder identificatienummer NL.IMRO.0687.BPSTLF1-ON01. Het plan is eveneens op afspraak in te zien bij de vakbalie op het stadskantoor.

Met dit bestemmingsplan wordt een eerste fase met uitbreiding van woningen mogelijk gemaakt. Aan de noordzijde van Sint Laurens, langs de Wilgenhoekweg, zijn acht vrijstaande woningen voorzien. Aan de zuidwestzijde zijn circa 50-60 woningen in diverse woningtypen voorzien welke worden ontsloten via zowel de Leliëndaalseweg als de Noordweg. Tevens is in het plan uitbreiding van de begraafplaats voorzien en worden aan de Noordweg enkele achtertuinen passend bestemd. Ten opzichte van het voorontwerp dat eerder ter inzage heeft gelegen is het ontwerp bestemmingsplan op enkele punten aangepast. De meest in het oog springende wijziging is dat het stedenbouwkundig ontwerp aan de zuidwestzijde op een aantal punten is gewijzigd. Daar waar de nieuwe uitbreiding grenst aan bestaande bebouwing is de situering van de toekomstige nieuwe bebouwing verder van de bestaande bebouwing gelegd en de bouwhoogte van de toekomstige woningen verlaagd.

Gedurende genoemde termijn kan een ieder schriftelijk of mondeling zijn/haar zienswijze omtrent het ontwerp-wijzigingsplan kenbaar maken bij de raad van de gemeente Middelburg, Postbus 6000, 4330 LA Middelburg. Een mondelinge zienswijze kan door de coronamaatregelen uitsluitend telefonisch worden doorgegeven. U dient hierbij bij aanvang te vermelden dat u een mondelinge zienswijze indient.

Door de maatregelen om de verspreiding van het coronavirus te beperken, kent het stadskantoor op dit moment specifieke bezoekregels. Indien u toch het plan wenst in zien, moet u hiervoor een afspraak maken met de behandeld ambtenaar via (0118) 67 52 31.