Het raadsbesluit en het vastgestelde bestemmingsplan liggen van 8 oktober tot en met 18 november 2020 ter inzage.

Burgemeester en wethouders van de gemeente Middelburg maken bekend dat de gemeenteraad op 17 september 2020 met toepassing van artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening (Wro) het bestemmingsplan ‘Joint Research Centre Zeeland’ ongewijzigd heeft vastgesteld en besloten heeft geen exploitatieplan vast te stellen.

Het plan maakt de uitbreiding van het gebouw van de Hogeschool Zeeland aan het Groene Woud in Middelburg mogelijk met een gezamenlijk onderzoeksinstituut voor studenten, onderzoekers, bedrijven en de overheid. Dit gebouw wordt het Joint Research Center genoemd en is onderdeel van Campus Zeeland.

Het raadsbesluit en het vastgestelde bestemmingsplan liggen met ingang van 8 oktober tot en met 18 november 2020 voor een ieder ter inzage aan de vakbalie van het stadskantoor aan de Kanaalweg 3 te Middelburg.

Het raadsbesluit en het vastgestelde bestemmingsplan zijn ook digitaal te raadplegen via de website www.middelburg.nl onder wonen en (ver)bouwen / bestemmingsplannen / plannen in procedure. Daarnaast is het bestemmingsplan raadpleegbaar via de landelijke website www.ruimtelijkeplannen.nl onder plancode NL.IMRO.0687.BPBNSJRC-VG01.

Gedurende de genoemde termijn kan een belanghebbende beroep instellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA ’s-Gravenhage. Beroep kan alleen worden ingesteld door de belanghebbende die omtrent het ontwerpbestemmingsplan tijdig zijn zienswijze bij de gemeenteraad kenbaar heeft gemaakt, alsmede de belanghebbende die aantoont dat hij redelijkerwijs niet in staat is geweest om zijn zienswijze bij de gemeenteraad kenbaar te maken.

Het bestemmingsplan treedt in werking daags na afloop van de hiervoor genoemde beroepstermijn, tenzij bij de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State een verzoek om voorlopige voorziening, zoals bedoeld in artikel 8.4 van de Wet ruimtelijke ordening, is gedaan. Als een verzoek om voorlopige voorziening is ingediend, treedt het bestemmingsplan pas in werking nadat op het verzoek is beslist.