De omgevingsvergunning Hoge Stelle 41 in Nieuw- en Sint Joosland en kennisgeving besluit hogere grenswaarde Wet geluidhinder liggen vanaf donderdag 22 oktober 2020 tot en met 2 december 2020 ter inzage.

Burgemeester en wethouders van de gemeente Middelburg maken bekend dat zij op grond van artikel 2.12, lid 1, sub a, onder 3 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, op 12 oktober 2020 de omgevingsvergunning met de activiteit bouwen hebben verleend voor het realiseren van een woning op het perceel plaatselijk bekend als Hoge Stelle 41 te Nieuw- en Sint Joosland.

Vaststelling hogere grenswaarde

Burgemeester en wethouders van de gemeente Middelburg hebben tevens op 9 oktober 2020 het besluit genomen tot vaststelling van een hogere grenswaarde van 53 dB ten gevolge van wegverkeerslawaai ten behoeve van bovengenoemde omgevingsvergunning voor het realiseren van een nieuwe woning, onder de voorwaarde dat wordt voldaan aan de geluidseisen uit het Bouwbesluit.

Inzage

De omgevingsvergunning met bijbehorende stukken ligt vanaf donderdag 22 oktober 2020 tot en met 2 december 2020 ter inzage bij de vakbalie van het Stadskantoor aan de Kanaalweg 3 te Middelburg. De stukken zijn tevens digitaal in te zien via de landelijke website ruimtelijkeplannen.nl.

Beroep omgevingsvergunning

Gedurende de genoemde termijn kan een belanghebbende beroep instellen bij de Rechtbank Zeeland-West-Brabant, Team Bestuursrecht, Postbus 90006, 4800 PA Breda. Beroep kan alleen worden ingesteld door de belanghebbende die omtrent de ontwerp-omgevingsvergunning tijdig zijn / haar zienswijze kenbaar heeft gemaakt, alsmede de belanghebbende die aantoont dat hij / zij redelijkerwijs niet in staat is geweest om zijn / haar zienswijze kenbaar te maken. Het instellen van beroep heeft geen schorsende werking op het besluit. Hiervoor kunnen belanghebbenden die beroep hebben aangetekend een voorlopige voorziening vragen. Het verzoek om een voorlopige voorziening kan worden gericht aan de Voorzieningenrechter van de Rechtbank Zeeland-West-Brabant. Indien het verzoek tijdens de beroepstermijn wordt ingediend, treden de besluiten die het betreft niet in werking totdat op het verzoek is beslist.

Beroep besluit hogere grenswaarde

Gedurende de genoemde termijn kan een belanghebbende beroep instellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA ‘s- Gravenhage. Beroep kan alleen worden ingesteld door de belanghebbende die omtrent het ontwerpbesluit hogere grenswaarde tijdig zijn / haar zienswijze kenbaar heeft gemaakt, alsmede de belanghebbende die aantoont dat hij / zij redelijkerwijs niet in staat is geweest om zijn / haar zienswijze kenbaar te maken. Het instellen van beroep heeft geen schorsende werking op het besluit. Hiervoor kunnen belanghebbenden die beroep hebben aangetekend een voorlopige voorziening vragen. Het verzoek om een voorlopige voorziening kan worden gericht aan de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA ‘s- Gravenhage. Indien het verzoek tijdens de beroepstermijn wordt ingediend, treden de besluiten die het betreft niet in werking totdat op het verzoek is beslist.

Door de maatregelen om de verspreiding van het Coronavirus te beperken, kent het Stadskantoor op dit moment specifieke bezoekregels. Indien u het plan toch wenst in zien, dient u hiervoor een afspraak te maken via telefoonnummer (0118) 67 52 45.