Termijn voor aanvraag kiezerspas en volmacht voor de Tweede Kamerverkiezing van 15, 16 en 17 maart 2021. Ook leest u op deze pagina de officiële publicatie over het briefstemmen en een publicatie over het vaststellen van de verkiezingsuitslag.

Stemmen tellen

De stemmen die op 15 en 16 maart worden uitgebracht, worden 17 maart vanaf 8.30 uur overdag geteld op het stadskantoor. De briefstemmen die tot en met 16 maart binnen zijn gekomen, worden op 17 maart overdag geteld op het kantoor van Waterschap Scheldestromen. De briefstemmen die op 17 maart nog binnenkomen, worden die avond vanaf 21 uur geteld op het stadskantoor. De stemmen die op 17 maart zijn uitgebracht in de stembureaus, worden na sluiting om 21 uur geteld op de stembureaus zelf.

Het tellen van stemmen is openbaar. Bezoekers zijn welkom maar moeten zich op alle locaties aan de coronamaatregelen en de instructies van de medewerkers houden.

 

Zitting hoofdstembureau: vaststellen verkiezingsuitslag

Openbare bekendmaking: zitting hoofdstembureau vaststelling uitkomst Tweede Kamerverkiezingen op 15, 16 en 17 maart 2021.

De voorzitter van het hoofdstembureau, kieskring 16 (Zeeland), maakt bekend, dat er op maandag 22 maart 2021 om 10.00 uur in het Stadskantoor, Kanaalweg 3 te Middelburg een openbare zitting van het hoofdstembureau plaatsvindt, waarin de uitkomst van de Tweede Kamerverkiezingen van maandag 15, dinsdag 16 en woensdag 17 maart 2021 in kieskring 16 (Zeeland) wordt vastgesteld en bekendgemaakt.

Vanwege de coronamaatregelen is de zitting niet fysiek toegankelijk, maar live te volgen via de stream in het raadsinformatiesysteem van de gemeente Middelburg.

Er kan bezwaar worden gemaakt tegen de uitkomst van de verkiezingen. Ook dit kan alleen digitaal. Stuur uiterlijk 21 maart een mail naar griffie@middelburg.nl met een korte omschrijving van het bezwaar en uw naam. Vermeld in de onderwerpregel: t.a.v. hoofdstembureau. U kunt dan tijdens de zitting via een videoverbinding uw bezwaar kenbaar maken en toelichten. Dit gebeurt via het programma MSTeams. Als u zich heeft aangemeld, ontvangt u een link om te kunnen deelnemen en een instructie.

Middelburg, 11 maart 2021
De voorzitter,
Mr. H.M. Bergmann

Stemmen bij volmacht

De burgemeester van Middelburg maakt bekend dat het bij de verkiezing van de leden van de Tweede Kamer der Staten-Generaal op maandag 15, dinsdag 16 maart en woensdag 17 maart 2021 een kiezer is toegestaan bij volmacht te mogen stemmen.

Daarbij gelden de volgende bepalingen:

A. Machtiging door schriftelijke aanvraag

 1. Bij de afdeling Publiekszaken van de gemeente of via de gemeentelijke website is kosteloos een formulier verkrijgbaar voor het verzoekschrift om bij volmacht te mogen stemmen.
 2. Het verzoekschrift moet uiterlijk 12 maart 2021 om 17.00 u zijn ontvangen bij de burgemeester van de gemeente, waar hij/zij op 1 februari 2021 als kiezer is geregistreerd.
 3. Het verzoek kan niet worden ingediend door de kiezer aan wie al een kiezerspas is verstrekt.
 4. Degene die zich bereid heeft verklaard als gemachtigde op te treden voor die verkiezing, moet op 1 februari 2021 als kiezer zijn geregistreerd.
 5. Bij inwilliging van het verzoek ontvangt de gemachtigde een volmachtbewijs. De volmachtstem dient tegelijk met de eigen stem te worden uitgebracht.

B. Machtiging door overdracht van de stempas of kiezerspas

 1. De kiezer kan een andere kiezer die in dezelfde gemeente als kiezer is geregistreerd, machtigen om voor hem/haar te stemmen. Dit gebeurt door de stempas of kiezerspas te voorzien van de benodigde handtekeningen en deze aan die kiezer over te dragen.
 2. Tevens moet de kiezer bij overdracht van de stempas een kopie van een identiteitsbewijs aan de gemachtigde meegeven dat geldig is tot 18 maart 2016 of later.
 3. De aldus gemachtigde kan de volmachtstem uitsluitend tegelijk met zijn/haar eigen stem, in de gemeente waar hij/zij staat ingeschreven, uitbrengen.

Een kiezer mag niet meer dan drie volmachten aannemen per verkiezing.

Een volmachtgever is niet bevoegd de volmacht in te trekken of zelf aan de stemming deel te nemen.

Stemmen in een stembureau naar keuze

Tevens maakt de burgemeester bekend dat het bij bovengenoemde verkiezingen op op maandag 15, dinsdag 16 maart en woensdag 17 maart 2021 een kiezer is toegestaan zijn/haar stem uit te brengen in een stembureau naar keuze in Nederland.

Daarbij gelden de volgende bepalingen:

A. Schriftelijke aanvraag

 1. Bij de afdeling Publiekszaken van de gemeente of via de gemeentelijke website is kosteloos een formulier verkrijgbaar voor het verzoekschrift om in een stembureau naar keuze aan de stemming te mogen deelnemen.
 2. Het verzoekschrift en de stempas (indien al verstrekt), moet uiterlijk 12 maart 2021 17.00 uur zijn ontvangen bij de burgemeester van de gemeente, waar hij/zij op 1 februari 2021 als kiezer voor die verkiezing is geregistreerd.
 3. Het verzoek wordt niet ingewilligd, wanneer het de verzoeker is toegestaan om bij volmacht aan de stemming te mogen deelnemen.
 4. Bij inwilliging van het verzoek wordt een kiezerspas verstrekt.

B. Mondelinge aanvraag

 1. De kiezer dient hiertoe, na ontvangst van de stempas, uiterlijk op vrijdag 12 maart 2021 om 17.00 u de stempas over te leggen bij afdeling Publiekszaken van zijn/haar woonplaats waar hij/zij op 1 februari 2021 als kiezer is geregistreerd.
 2. Het verzoek wordt niet ingewilligd, wanneer het de verzoeker is toegestaan om bij volmacht aan de stemming te mogen deelnemen.
 3. Bij inwilliging van het verzoek wordt een kiezerspas verstrekt.

Nadere inlichtingen worden verstrekt door afdeling Publiekszaken.

Briefstemmen

De burgemeester van Middelburg maakt bekend dat als afgiftepunt voor briefstemmen is aangewezen het Stadskantoor, Kanaalweg 3. Het afgiftepunt is op 10, 11, 12, 15 en 16 maart geopend van 8.30 uur tot 17.00 uur. Op 17 maart is het afgiftepunt geopend van 07.30 uur tot 21.00 uur.

De burgemeester van Middelburg maakt bekend dat op maandag 15 maart om 10.30 uur en dinsdag 16 maart om 08.30 uur het vooropenen van de ingebrachte briefstemmen zal plaatsvinden.
De hierboven geschetste activiteit zal op het Stadskantoor, Kanaalweg 3 plaatsvinden.

Op woensdag 17 maart zullen vanaf 8.30 uur de briefstemmen geteld worden in het pand van Waterschap Scheldestromen, Kanaalweg 1.

Op woensdag 17 maart vanaf 21.00 uur zullen tevens de op de 17e ingebrachte briefstemmen voorgeopend worden. Deze worden nadat het vooropenen is afgerond geteld.

Dit zal op het Stadskantoor, Kanaalweg 3 plaatsvinden.