Een verslag van de vergadering van het Walchers Adviesteam Ruimtelijke Kwaliteit van 9 januari 2020.

Deel I: Adviezen ruimtelijke- / beeldkwaliteit

Aanwezig:
ir. A.G.M. Goemans, voorzitter
P. Mondeel, secretaris

Derde Weg 1 Nieuw- en Sint Joosland

 • Voor: het plaatsen van een windmolen
 • Advies: akkoord

Het Walcherse Adviesteam Ruimtelijke Kwaliteit beoordeelt aanvragen op basis van de “Nota Ruimtelijke Kwaliteit” gemeente Middelburg 2016”. Daarbij dient bij de beoordeling op dit bouwperceel met de volgende criteria rekening te worden gehouden: de vaste criteria en de gebiedscriteria “Buitengebied”.

Het adviesteam stelt vast dat de windmolen een as-hoogte van 15 meter verkrijgt en bedoeld is voor eigen gebruik. Verder zal de windmolen achter de schuur (geen monument) en op de hoek van het perceel worden opgericht. Er wordt geen belemmering gezien om mee te werken aan deze duurzame ontwikkeling en er wordt derhalve ingestemd met dit duurzame initiatief.

Hammarskjöldlaan 25 Middelburg

 • Voor: het toekomstbestendig maken van de woning
 • Advies: akkoord

Het Walcherse Adviesteam Ruimtelijke Kwaliteit beoordeelt aanvragen op basis van de “Nota Ruimtelijke Kwaliteit” gemeente Middelburg 2016”. Daarbij dient bij de beoordeling op dit bouwperceel met de volgende criteria rekening te worden gehouden: de vaste criteria en de gebiedscriteria gebied 3 “Uitbreidingswijken”.

Het adviesteam stelt vast dat de aanvrager zijn woning aan de achter- en linkerzijde wilt uitbreiden. Aan de achterzijde van de woning zal een serre worden aangebouwd, daarachter en aan de zijkant van de woning komt een veranda/overkapping. De voorgestane uitbouw is ondergeschikt aan het bestaande pand en is niet zichtbaar vanuit de openbare ruimte. Het adviesteam gaat akkoord met het bouwplan.

Poproute 1 – 61 Middelburg

 • Voor: het bouwen van 31 woningen
 • Advies: niet akkoord

Het Walcherse Adviesteam Ruimtelijke Kwaliteit beoordeelt aanvragen op basis van de “Nota Ruimtelijke Kwaliteit” gemeente Middelburg 2016”. Daarbij dient bij de beoordeling op dit bouwperceel met de volgende criteria rekening te worden gehouden: de vaste criteria, de gebiedscriteria “Uitbreidingswijken” en BKP Mortiere.

Het adviesteam stelt vast dat het nu voorliggende plan enkele wijzigingen kent ten aanzien van het plan dat op 31 oktober 2019 is beoordeeld. Aan de voorzijde van enkele bouwblokken zijn de topgevels veranderd in metselwerk penanten.

Met navolgende opmerkingen dient bij de einduitwerking rekening gehouden te worden:

 • Met het toevoegen van metselwerk penanten wordt ingestemd, mits bij blok A de topgevel midden in het blok vervalt en daar ook een metselwerk penant wordt toegepast. De gevel is door de combinatie van het sterke hoekaccent, de rechte penanten en de solitaire topgevel niet evenwichtig.
 • Bij alle metselwerk penanten dient de HWA niet op het metselwerk aangebracht te worden, maar naast de penant, tegen het terug liggende metselwerk.
 • Met de aangepaste kleurstelling wordt tenslotte ingestemd.

Bezaanschuit ongenummerd, Arnemuiden

 • Voor: het bouwen van negen woningen
 • Advies: niet akkoord

Het Walchers Adviesteam Ruimtelijke Kwaliteit beoordeelt aanvragen op basis van de "Nota Ruimtelijke Kwaliteit gemeente Middelburg 2016". Daarbij dient bij de beoordeling op dit bouwperceel met de volgende criteria rekening te worden gehouden: de vaste criteria en BKP Hazenburg.

Het adviesteam krijgt ter beoordeling voorgelegd een (aangepast) schetsplan van 9 januari 2020. Het voorliggende plan wordt door initiatiefnemers toegelicht, tezamen met hen doorgenomen en van navolgende opmerkingen voorzien:

Positief is het toevoegen van een kap op de woningen.

Een verbijzondering door middel van horizontale verbindingen tussen de kozijnen of toevoeging van horizontale elementen, zoals bijvoorbeeld een prominentere goot, om het aanzicht van de woningen meer samenhang te geven. Door de verticale segmentering valt het blok uiteen.

Verbetering van het aanzicht zou gevonden kunnen worden het schakelen van de woningtypes in plaats van het spiegelen van de woningen. De bouwblokken in het geheel zouden gespiegeld kunnen worden ten opzichte van elkaar. De hoek/kopwoningen zijn dan identiek. Dat geeft ook weer een samenhang tussen beide bouwblokken.

Geadviseerd wordt om het schetsplan aan te passen en nogmaals ter finale beoordeling aan het adviesteam voor te leggen.

M. Smallegangehof 23 Middelburg

 • Voor: het uitbouwen van het dak
 • Advies: niet akkoord

Het Walchers Adviesteam Ruimtelijke Kwaliteit beoordeelt aanvragen op basis van de "Nota Ruimtelijke Kwaliteit gemeente Middelburg 2016". Daarbij dient bij de beoordeling op dit bouwperceel met de volgende criteria rekening te worden gehouden: de vaste criteria en Middelburgs profiel.
Het adviesteam stelt vast dat het voorliggende bouwplan een onevenwichtig beeld tot gevolg heeft ten opzichte van de bestaande architectuur. Het bouwplan heeft een grote impact doordat het een overmatige inbreuk maakt op bestaande verhoudingen, door toepassing contrasterend metselwerk en aanbrengen van kozijnen die niet passend zijn in het huidige gevelbeeld.

Etty Hillesumstraat 40 Middelburg

Voor: het bouwen van een woning

Advies: akkoord, mits

Het Walchers Adviesteam Ruimtelijke Kwaliteit beoordeelt aanvragen op basis van de "Nota Ruimtelijke Kwaliteit gemeente Middelburg 2016". Daarbij dient bij de beoordeling op dit bouwperceel met de volgende criteria rekening te worden gehouden: de vaste criteria en BKP Rittenburg.

Het adviesteam stelt vast dat haar advies van 22 augustus 20190 met voorliggend bouwplan is gevolgd en dat hiermee kan worden ingestemd, mits eveneens kan worden aangegeven dat aan de verbijzondering van het metselwerk invulling is gegeven. Betreffende detailtekening op dit onderdeel is niet duidelijk.

Van Kleffenslaan 10 Middelburg

 • Voor: het plaatsen van een opbouw op de woning
 • Advies: niet akkoord

Het Walchers Adviesteam Ruimtelijke Kwaliteit beoordeelt aanvragen op basis van de "Nota Ruimtelijke Kwaliteit gemeente Middelburg 2016". Daarbij dient bij de beoordeling op dit bouwperceel met de volgende criteria rekening te worden gehouden: de vaste criteria en uitbreidingswijken.

Het adviesteam neemt tezamen met initiatiefnemer kennis van het bouwplan. In dezelfde wijk (en identieke architectuur) zijn een drietal gerealiseerde dak-opbouwen aanwezig. Het volume van deze bestaande uitbreidingen zijn uit oogpunt van gewenste samenhang in deze wijk leidend voor nieuwe initiatieven. Het adviesteam stelt vast dat het voorliggende bouwplan hieraan wat betreft het volume hieraan voldoet, mits de navolgende aspecten bij een nadere uitwerking in acht genomen te worden:

 • Aanhouden van een afstand van 80 cm tot de dakrand.
 • Goede maatvoering van de opbouw in de tekeningen aangeven zodat goed beoordeeld kan worden of deze opbouw aansluit bij de eerder geplaatste opbouwen.
 • Aanpassen van de dakkapellen, waarbij aan de voorzijde rekening moet worden gehouden met een maximale hoogte van 1,5 meter en een maximale breedte van 50% van de gevelbreedte. Aan de achterzijde is een hoogte van 1,75 meter vergunningsvrij toegestaan.
 • Weergeven in de tekeningen welke materialen worden gebruikt. Bij toepassing van zink overwegen om de dakkapellen ook in zink uit te voeren. Tevens adviseert het Adviesteam om te kiezen voor een donkerder kleurstelling van toe te passen beplating aan de zijgevels.

Deel II: Adviezen monumenten/beschermd stadsgezicht/beeldkwaliteit

Aanwezig:

ir. A.G.M. Goemans, voorzitter
M.L.J. Bimmel, bouwhistoricus, lid
drs. M.U. Stallenberg, architectuurhistoricus, lid
P. Mondeel, (vervangend) secretaris

Bierkaai 5 Middelburg

 • Voor: het isoleren van het kelderplafond
 • Advies: niet akkoord

Het Walcherse Adviesteam Ruimtelijke Kwaliteit beoordeelt aanvragen op basis van de “Nota Ruimtelijke Kwaliteit gemeente Middelburg 2016”. Daarbij dient bij de beoordeling op dit bouwperceel met de volgende criteria rekening te worden gehouden: de vaste criteria,gebiedscriteria 5.1 en 5.2 en de monumentencriteria 6.3.

Het Adviesteam heeft kennis genomen van de opvatting van de architect, die een reactie is op het laatste advies van 5 december 2019. Wederom ziet het Adviesteam geen aanleiding om het advies te herzien. De door architect voorgestane en op tekening aangegeven wijze van isoleren (volledig inpakken van balken) zal naar het inzicht van het Adviesteam op termijn leiden tot het rotten van balkkoppen en zij onderbouwd dit met onderzoeken door de voormalige RCE en ervaringen elders in het land. De meest effectieve manier om dit proces te voorkomen is door rondom een rand van 5 cm tot aan de muur vrij te houden van isolatie, waardoor de balk kan ademen/ventileren en houtrot wordt voorkomen.

Inmiddels is een gewijzigde tekening ingediend waarmee aan bovengenoemde opmerking tegemoet is gekomen. Dit gewijzigde voorstel is akkoord.

Herengracht 96 Middelburg

 • Voor: het vervangen van glas in de voor- en achtergevel
 • Advies: niet akkoord

Het Walcherse Adviesteam Ruimtelijke Kwaliteit beoordeelt aanvragen op basis van de “Nota Ruimtelijke Kwaliteit gemeente Middelburg 2016”. Daarbij dient bij de beoordeling op dit bouwperceel met de volgende criteria rekening te worden gehouden: de vaste criteria, de gebiedscriteria 5.1 en 5.2. en de monumentencriteria 6.3.

Het Adviesteam stelt vast dat de overgelegde inventarisatie van glas in voor- en achtergevel niet correct is. Voorts is het adviesteam van mening dat het horizontale roede hout van onvoldoende massa is om in te kunnen frasen ten behoeve van het aanbrengen van dubbele beglazing. Er blijft onvoldoende materiaal van de houten glasroeden over, waardoor de historische kwaliteit van deze glasroeden onevenredig wordt aangetast. Daarnaast worden met het infrasen de houtverbindingen tussen het glasroeden onderling en die tussen de glasroeden en het raamhout beschadigd en worden de glasroeden verdund waardoor de samenhang tussen het raam- en roedenhout en de stabiliteit van de vensters onevenredig wordt verzwakt.

Seisdam 22 Middelburg

 • Voor: het vervangen van glas in voor- en achtergevel van een gemeentelijk monument
 • Advies: niet akkoord

Het Walcherse Adviesteam Ruimtelijke Kwaliteit beoordeelt aanvragen op basis van de “Nota Ruimtelijke Kwaliteit gemeente Middelburg 2016”. Daarbij dient bij de beoordeling op dit bouwperceel met de volgende criteria rekening te worden gehouden:  de vaste criteria, de gebiedscriteria 5.1 en 5.2. en de monumentencriteria 6.3.

Het Adviesteam heeft in het advies van 17 december 2019 vastgesteld dat het horizontale roedenhout in de ramen op de bovenverdieping op zich van onvoldoende massa is om in te kunnen frasen ten behoeve van het aanbrengen van dubbele beglazing. Er blijft onvoldoende materiaal van de houten glasroeden over, waardoor de historische kwaliteit van deze glasroeden onevenredig wordt aangetast.

Daarnaast worden met het infrasen de houtverbindingen tussen het glasroeden onderling en die tussen de glasroeden en het raamhout beschadigd en worden de glasroeden verdund waardoor de samenhang tussen het raam- en roedenhout en de stabiliteit van de vensters onevenredig wordt verzwakt.De architect geeft aan dat deze kwestie kan worden opgelost door verlijming van het glas met het kozijn waardoor het geheel sterker wordt. Dit is bij een pand in de Spanjaardstraat op grote schaal en succesvol gebeurd. Afgesproken wordt dat het voltallige WARK een bezoek zal brengen aan het pand in de Spanjaardstraat om te beoordelen of hier van een vergelijkbare situatie sprake is en er aanleiding bestaat om op basis daarvan het vorenstaande advies te herzien.

Herenstraat 10 Middelburg

 • Voor: het vervangen van glas in de voorgevel van het pand
 • Advies: niet akkoord

Het Walcherse Adviesteam Ruimtelijke Kwaliteit beoordeelt aanvragen op basis van de “Nota Ruimtelijke Kwaliteit gemeente Middelburg 2016”. Daarbij dient bij de beoordeling op dit bouwperceel met de volgende criteria rekening te worden gehouden: de vaste criteria, de gebiedscriteria 5.1 en 5.2. en de monumentencriteria 6.3.

Het plan is nogmaals, mede aan de hand van het mailbericht van 7 januari 2020 van de architect, in het adviesteam besproken in bijzijn van de architect en de eigenaresse. De door de architect aangedragen argumenten geven het adviesteam geen aanleiding om de voorgaande adviezen te herzien. Het adviesteam is akkoord met het vervangen van het glas in de voorgevel met uitzondering van de aanwezige glas in lood ramen.

Het is voor het straatbeeld van belang om de details die gevels bevatten te behouden en zo beleefbaar te houden voor volgende generaties. In dit geval gaat het om de bovenlichten die verschillende glazen delen bevatten. De glas-in-lood ramen zijn speciaal vervaardigd voor  de vensters van het rijksmonument en daarmee onderdeel van gelaagde historische kwaliteit van het beschermde monument. De glas-in-lood ramen dienen daarom in situ gehandhaafd te blijven en kunnen niet door middel van een museale opstelling worden verplaatst, dan wel elders in het gebouw worden opgeslagen.

Er komen in de museale opstelling spiegelende ruitvlakken die afbreuk van de historische kwaliteit opleveren.

De commissie geeft aan dat andere oplossingen om de isolatiewaarde te verhogen mogelijk zijn. Dit kan bijvoorbeeld door middel van achterzetbeglazing. Hiermee worden, mede met het oog op toekomstige verdergaande isolatiemaatregelen, bouwfysische problemen (condensvorming) in het kozijn- en raamhout vermeden. Ook zonder verdergaande isolatiemaatregelen voorkomt achterzetbeglazing op langere termijn bouwfysische problemen.

Het Adviesteam handhaaft derhalve haar standpunt en gaat dus niet akkoord met het ingediende plan.

Hof Van Sint Jan 1 Middelburg

 • Voor: het uitvoeren van onderhoudswerkzaamheden
 • Advies: niet akkoord

Het Walcherse Adviesteam Ruimtelijke Kwaliteit beoordeelt aanvragen op basis van de “Nota Ruimtelijke Kwaliteit gemeente Middelburg 2016”. Daarbij dient bij de beoordeling op dit bouwperceel met de volgende criteria rekening te worden gehouden:  de vaste criteria, de gebiedscriteria 5.1 en 5.2. en de monumentencriteria 6.3.

Het Adviesteam is akkoord met het aanbrengen van zonnepanelen op de platte daken en het zijdakvlak dat is aangeduid op bestektekening 3525 blad B7, omdat deze panelen zodanig worden aangebracht dat deze onzichtbaar zijn vanuit de openbare ruimte. Het Adviesteam stemt echter niet in met de voorziene zonnepanelen op de schuine daken (complex D en E). Dit vanwege de prominente zichtbaarheid vanuit diezelfde openbare ruimte. Deze panelen doen afbreuk aan de beeldkwaliteiten van de panden op zich en de beeldkwaliteit in het beschermde stadsgezicht.
Het aanbrengen van isolerende beglazingen in de voorgevels van de panden aan de Sint Janstraat is akkoord omdat de vensters geen historische kwaliteiten hebben en de beeldkwaliteit gezien vanuit de openbare ruimte gehandhaafd blijft.

Lange Delft 64 Middelburg

 • Voor: het verbouwen van zes appartementen
 • Advies: niet akkoord

Het Walcherse Adviesteam Ruimtelijke Kwaliteit beoordeelt aanvragen op basis van de “Nota Ruimtelijke Kwaliteit gemeente Middelburg 2016”. Daarbij dient bij de beoordeling op dit bouwperceel met de volgende criteria rekening te worden gehouden:  de vaste criteria, de gebiedscriteria 5.1 en 5.2. en de monumentencriteria 6.3.

Het Adviesteam ondersteunt het realiseren van woonruimte boven winkel- en kantoorpanden. Met het voorliggende bouwplan wordt niet ingestemd, vanwege de aanzienlijke ingrepen in het dak en het dominante/verstorende trappenhuis met balkons aan de achterzijde. Gezocht zou moeten worden naar het realiseren van een volwaardige en mogelijkerwijs inpandige entree. Beter zou in dat verband ook zijn om minder en in de breedte gerichte appartementen te realiseren. De meeste knelpunten ontstaan door de wens in de kap zelfstandige appartementen te realiseren. Derhalve is het adviesteam hier dan ook geen voorstander van. Gezocht zou moeten worden naar aansluiting op de onderliggende bouwlaag.

Noordweg 145 Middelburg

 • het aanbrengen van dakisolatie volgens de richtlijnen van SEEH
 • Advies: niet akkoord

Het Walcherse Adviesteam Ruimtelijke Kwaliteit beoordeelt aanvragen op basis van de “Nota Ruimtelijke Kwaliteit gemeente Middelburg 2016”. Daarbij dient bij de beoordeling op dit bouwperceel met de volgende criteria rekening te worden gehouden: de vaste criteria, de gebiedscriteria 5.1 en 5.2. en de monumentencriteria 6.3.

Beschermd stadsgezicht

Het Adviesteam stelt vast dat de voorgestane dakisolatie leidt tot doorbreking van de onderlinge symmetrie in dakafwerking van de voorgevel van dit spiegelbeeldige dubbelpand en doorbreking van de maat- en schaalverhouding van de dakafwerking van de voorgevel van het pand op zich. Er kan daarom niet worden ingestemd met het voorliggende plan, omdat de onderhavige panden wat betreft aanzicht dan niet meer in verhouding ten opzichte van elkaar zouden staan. Verder zou medewerking aan dit plan tot een ongewenste precedentwerking kunnen leiden. Als suggestie wordt meegegeven om te zoeken naar een manier van isoleren waarbij het dak niet significant omhoog komt.

Stationsstraat 10 Middelburg

 • Voor: het verbouwen van het kantoorpand tot zeven appartementen
 • Advies: aanhouden

Het Walcherse Adviesteam Ruimtelijke Kwaliteit beoordeelt aanvragen op basis van de “Nota Ruimtelijke Kwaliteit gemeente Middelburg 2016”. Daarbij dient bij de beoordeling op dit bouwperceel met de volgende criteria rekening te worden gehouden:  de vaste criteria, de gebiedscriteria 5.1 en 5.2. en de monumentencriteria 6.3.

Het Adviesteam stelt vast dat er een aangepast plan komt en houdt dit dossier vooralsnog aan.

Dam 6 Middelburg

 • Voor: het opdelen van het pand in appartementen
 • Advies: niet akkoord

Het Walcherse Adviesteam Ruimtelijke Kwaliteit beoordeelt aanvragen op basis van de “Nota Ruimtelijke Kwaliteit gemeente Middelburg 2016”. Daarbij dient bij de beoordeling op dit bouwperceel met de volgende criteria rekening te worden gehouden:  de vaste criteria, de gebiedscriteria 5.1 en 5.2. en de monumentencriteria 6.3.

Het Adviesteam stelt vast dat de trap op een andere locatie is gesitueerd, maar ook daar is een samengestelde balklaag aanwezig. Hiermee kan niet akkoord worden gegaan. Gevraagd wordt om nader te laten onderzoeken (bouwhistorisch) waar er zich wel of niet historisch belangrijke elementen bevinden (bijvoorbeeld muren en balklagen en de samenstelling daarvan).

Deel III: Overig

Aanwezig:
ir. A.G.M. Goemans, voorzitter
M.L.J. Bimmel, bouwhistoricus, lid (bij punt 3, 4, 5 en 6)
drs. M.U. Stallenberg, architectuurhistoricus, lid (bij punt 3, 4, 5 en 6)
P. Mondeel, (vervangend) secretaris

Beeldkwaliteitsplan Landgoed Oude Veerse Weg

Met de “Landgoedregeling” zullen 3 woningen aan de Oude Veerse Weg worden gerealiseerd. Deze woningen komen in de plaats van bestaande agrarische bebouwing. Hiertoe is een bestemmingsplan in voorbereiding, dat tezamen met een beeldkwaliteitsplan wordt vastgesteld. Ter beoordeling ligt nu voor het concept-beeldkwaliteitsplan van april 2019 waarin landschappelijke inpassing, openbaar wandelpad, landschappelijke elementen (brug rijplaten en uitzichtpunt), locatie en positionering woningen, referentiebeelden woningen en toepassing kleuren en materialen beschreven is.

Het Adviesteam neemt kennis van het beeldkwaliteitsplan en oordeelt positief over deze ontwikkeling. Geadviseerd wordt om bij de verdere uitwerking de navolgende punten mee te nemen:

 • Woningen zijn nu allemaal parallel langs de weg gesitueerd, raadzaam is om ook één of meer woningen haaks te positioneren. Hierdoor ontstaat vanaf de weg meer doorzicht naar het achterliggende gebied.
 • Gebruik van de term “zoveel mogelijk” bij kleuren en materialisering vermijden, om onduidelijkheden en belemmeringen in de uitvoering te voorkomen.
 • Aandacht voor gekozen/te kiezen erfafscheiding.
 • Aandacht voor bruggen, voorliggende uitvoering is erg minimaal.

Vogelstraat

De geschetste stedenbouwkundige/ruimtelijke uitgangspunten zijn helder. De bouwmogelijkheden begrenzen op de zichtlijn naar de molen en de naastgelegen bebouwing is een prima uitgangspunt. Hierdoor blijft het oorspronkelijke voorerfgebied grotendeels behouden, wat in de directe omgeving zeker een grote kwaliteit is/kan zijn.

 1. Aanvrager wordt geadviseerd om een architect in te schakelen. De complexiteit van de locatie vraagt hier om. De locatie biedt overigens zeer zeker kansen voor een goed ontworpen woning met schuur/garage.
 2. Volume doet geen recht aan de situatie. De charme en kwaliteit zit in de vorm van de kavel. Het volume zou hier aansluiting bij moeten zoeken.
 3. Het ontwerp hoeft niet historiserend te zijn.
 4. De functies achter de gevel dienen afleesbaar te zijn. (Onderscheid tussen garage en woning.)
 5. Deze overhoekse serre is niet akkoord. De hoeken van het hoofdvolume moeten op de grond staan. Met een erker bijvoorbeeld, blijft rondom metselwerk/gevel aanwezig.
 6. Zeker geen ontoegankelijke restruimtes in het plan opnemen.
 7. Detail; kleurgebruik. Onder andere garagedeuren niet uitvoeren in wit maar in een donkere kleur.
 8. Erfafscheidingen aan de voorzijde ‘’groen’’ in de vorm van beplanting en laag (max 1m).

Durin Beeldenboek Schouwburg

Het Adviesteam neemt kennis van het Beeldenboek “Zonnepanelen op de Gevel van Schouwburg Middelburg” van 28 oktober 2019. Van gemeentezijde wordt gewezen op financiële mogelijkheden, beoogde locatie van de panelen en de wens om de zonnepanelen ook te gebruiken voor informatievoorziening.

Het Adviesteam ondersteunt het aanbrengen van zonnepanelen op de gevel van het hoofdgebouw aan weerszijden van de entree in het kader van een gemeentelijk project, waarbij de mogelijkheden van verduurzaming in de historische binnenstad worden verkend. Wat betreft informatievoorziening moet gestreefd worden naar eenheid en rust in de vlakken. Een meer abstracter beeld heeft de voorkeur.

Zonnepanelen Stadhuisstraat 2

Het Adviesteam krijgt een drietal monsters van zonnepanelen ter beoordeling voorgelegd waarmee het dak van het pand aan Stadhuisstraat 2 kan worden bekleed in het kader van een gemeentelijk project, waarbij de mogelijkheden van verduurzaming in de historische binnenstad worden verkend. Aangegeven wordt dat alleen de dakpan variant met geïntegreerd zonnepaneel aanvaardbaar is.

Overleg met DUMO coach

Voorafgaand aan de inhoudelijke behandeling van vier dossiers onder deel II (Bierkaai 5, Herengracht 96, Seisdam 22 en Herenstraat 10), worden met DUMO coach de heer B. Vercouteren enkele algemene onderwerpen en aandachtspunten behandeld. Het betreft de taak van het WARK  en de mogelijkheden voor glas- en vloerisolatie.

Zoals opgenomen in de nota Ruimtelijk Kwaliteit uit 2016 kan het WARK gevraagd en ongevraagd -en in zelf gekozen samenstelling- advies geven met betrekking tot zaken die gaan over de ruimtelijke kwaliteit binnen de gemeente. Dit kan gaan over plannen, maar ook over beleid, omgevingsvisie etc. In eerste instantie bestaat de taak van het WARK uit het beoordelen van en adviseren op voorliggende stukken en niet uit het aandragen van oplossingen. Daar waar mogelijk en gewenst wordt overigens wel meegedacht in een oplossingsrichting. Verantwoordelijkheid voor de procedurele gang van zaken en de interne organisatie daarvan ligt bij de gemeente en niet bij het WARK.

Vervolgens wordt gesproken over glasisolatie en isolatie van begane grondvloeren, waarover bij herhaling verschil van inzicht bestaat tussen de DUMO coach en het WARK.

Het Adviesteam geeft aan dat door het infrasen van roedes veelal te weinig hout resteert om het dikkere glas te kunnen dragen. Hiervoor bestaan geen rekenmodellen, maar wordt geoordeeld op basis van ervaring en inzicht. Bij glasisolatie is dus in hoofdzaak aan de orde of raamroedes voldoende draagkracht hebben en behouden na frasen om vervangend (dikker) glas te kunnen dragen. De DUMO coach geeft aan dat deze kwestie kan worden opgelost door verlijming van het glas met het kozijn waardoor het geheel sterker wordt. Dit is bij een pand in de Spanjaardstraat op grote schaal en succesvol gebeurd. Het WARK zegt toe de situatie ter plekke te gaan bekijken.

Wat betreft vloerisolatie gaat het over de balkkoppen, die naar het inzicht van het Adviesteam gaan rotten in het geval deze volledig worden ingepakt. Zij onderbouwd dit met onderzoeken door de voormalige RCE en ervaringen elders in het land. Door rondom het balken einde dat in de muur steekt een rand van 5 cm tot aan de muur vrij te houden kan de balk ademen/ventileren en wordt houtrot voorkomen. Uit de voorliggende tekeningen blijkt dat hiermee geen rekening wordt gehouden. Mogelijk staat dit in een begeleidend schrijven, maar voor toetsing zijn de tekeningen leidend. Overigens zou het aanbrengen van (flexibele) verwarmingsbuizen langs de balkuiteinden een goed initiatief kunnen zijn om vocht in de balkkoppen te weren, ware het niet dat deze  slechts een deel van het jaar gebruikt worden.

De DUMO coach kan zich vinden in de aangedragen oplossing, maar blijft wel zijn twijfels uiten of er sprake is van een noodzakelijke c.q. doeltreffende oplossing.

Het Adviesteam stelt tenslotte vast dat monumentale- en duurzaamheidsbelangen met elkaar in strijd kunnen zijn/komen en dat een vervolggesprek tussen WARK en DUMO coach gewenst is om hier een begaanbare weg in te vinden. Een uitnodiging voor een vervolggesprek volgt.

Actielijst

Naar aanleiding van overleg met beleidsambtenaar Annet Hannewijk (gemeente) wordt een actielijst opgesteld.

 1. Jaarverslag 2019, maart 2020
 2. Haalbaarheid inventarisatie glas beschermd stadsgezicht, maart 2020
 3. Onderzoek Briëtwoningen (opdracht/uitvoering), januari/februari/maart 2020
 4. Bezichtiging Spanjaardstraat (door voltallige WARK), februari 2020
 5. Gesprek DUMO coach, februari/maart 2020
 6. Inventarisatie Binnenstad, z.s.m.

Tijdens een volgend overleg met Annet zal zij aangeven hoe ver ze met enkele acties is en wat haar prognose is qua planning en budget.

De actielijst zal periodiek besproken worden in het WARK.