Een verslag van de vergadering van het Walchers Adviesteam Ruimtelijke Kwaliteit van 8 april 2021.

Deel I: Adviezen ruimtelijke- /beeldkwaliteit

Aanwezig:

 • ir. L. Brink, voorzitter
 • ir. A.G.M. Goemans, lid
 • ing. P. Meulmeester, secretaris

Bachweg Middelburg

 • Voor: het bouwen van een kantoorpand
 • Architect: Fierloos Architecten
 • Advies: Aangehouden

De architect licht het plan toe en geeft daarbij aan dat het gebouw de rooilijn voor een deel volgt. Het andere deel van de “verplicht” te bebouwen rooilijn wordt ingevuld met een gemetselde tuinmuur.

Het Adviesteam merkt op dat (nog) niet duidelijk is of op voldoende wijze aan de criteria in het BKP, vooral over de bepaling dat in de rooilijn moet worden gebouwd, tegemoet wordt gekomen. Niet duidelijk is of met het bouwen van een tuinmuur op een flink deel van de rooilijn kan worden volstaan. Verzocht wordt daar eerst duidelijkheid over te verschaffen.

Daarnaast wordt opgemerkt dat het gebouw met de lange zijde aan de doorgaande weg positioneren wellicht een deel van het “probleem” oplost. Ook wordt verzocht het parkeren zo compact mogelijk te houden en onderdeel van een zo groen mogelijk terreininrichtingsplan te maken.

Duke Ellingtonstraat 20 Middelburg

 • Voor: het bouwen van een woning
 • Ontwerp: Groothuis Bouw B.V.
 • Advies: Akkoord

Het Walcherse Adviesteam Ruimtelijke Kwaliteit beoordeelt aanvragen op basis van de “Nota Ruimtelijke Kwaliteit gemeente Middelburg 2016”. Daarbij dient bij de beoordeling op dit bouwperceel met de volgende criteria rekening te worden gehouden: de vaste criteria, gebied 3 de Uitbreidingswijken en het BKP Mortiere.

Het aangepaste plan voor het bouwen van een woning op dit perceel is akkoord.

Duke Ellingtonstraat 115 Middelburg

 • Voor: het wit keimen van de woning
 • Ontwerp: Aannemingsbedrijf Fraanje B.V.
 • Advies: Niet akkoord

Het Walcherse Adviesteam Ruimtelijke Kwaliteit beoordeelt aanvragen op basis van de “Nota Ruimtelijke Kwaliteit gemeente Middelburg 2016”. Daarbij dient bij de beoordeling op dit bouwperceel met de volgende criteria rekening te worden gehouden: de vaste criteria, gebied 3 de Uitbreidingswijken en het BKP Mortiere.

Het plan voldoet niet aan de in de nota en het BKP opgenomen criteria:

 • de woning heeft geen of te weinig kenmerken van de gevraagde jaren 30 stijl;
 • de gevels zijn niet opgetrokken uit schoon metselwerk, met metselwerk verbijzonderingen;
 • indien op deze locatie gekeimde gevels zijn toegestaan dan een plint in een andere (donkere) kleur aanbrengen;
 • de entree is niet opgenomen in het hoofdgebouw en is niet nadrukkelijk genoeg vormgegeven als entree;
 • de kozijnen zijn niet uitgevoerde in een tint wit;
 • de nok van het bijgebouw is te laag ten opzichte van de nok van het hoofdgebouw;
 • de verhoudingen in onderlinge verdeling van de kozijnen kloppen niet. De hoogte van de kozijnen is te klein ten opzichte van de breedte, nog versterkt door de toegepaste bovenlichten en het toepassen van tussenstijlen ook kozijnen die daarvoor te smal zijn;
 • de hemelwaterafvoeren zijn niet aangegeven (breng deze zo veel mogelijk uit het zicht aan).

Gezien bovenstaande ziet het Adviesteam geen aanleiding van de criteria af te wijken. Het plan is niet akkoord.

Kruitmolenlaan 70 Middelburg

 • Voor: het bouwen van een voorziening - kleinschalig wonen voor ouderen met dementie
 • Aanvrager: Thuismakers B.V.
 • Architect: Kolpa Architekten B.V.
 • Advies: Akkoord mits

Het aangepaste plan wordt door de architect toegelicht.

Het plan is aangepast aan de opmerkingen van het Adviesteam van 12 november 2020. De tuin bij de woningen is nader uitgewerkt door een landschapsarchitect en er komt één gecombineerde berging/tuinkas.

Het Adviesteam heeft veel waardering voor de verfijnde uitwerking van het plan en voor de mooie terrein-/tuininrichting. Het plan is akkoord mits met onderstaande punten bij de verdere uitwerking van het plan rekening wordt gehouden:

 • de glasvlakken in de dakkapellen lijken groot. Wellicht is het weglaten van de brede tussenstijl of het maken van een driedeling beter;
 • de 40 cm. hoge dakrand is aan de grove kant, terwijl de overige detaillering wel een grote mate van verfijning kent. Tracht die verfijning ook bij de dakrand aan te brengen;
 • de entree zit te veel “verstopt” onder het overstekende dak. Wellicht dat een laag muurtje als markering van de entree kan worden toegepast;
 • onderzoek of de berging/kas meer naar de watergang kan worden verplaatst en/of voer het dichte deel van de berging uit in baksteen als de woningen;
 • jammer dat de liftschachten net boven het dak uitsteken. Tracht deze, indien ze echt nodig zijn, zo veel mogelijk te combineren met nog aan te brengen dakdoorvoeren.

Kruitmolenlaan 185 Middelburg

 • Voor: het bouwen van een fysio- en lifestylecentrum
 • Ontwerp: Bogaert, Atelier voor Bouwkundig Ontwerp
 • Advies: Akkoord

Het aangepaste plan voor het aanbrengen van reclame op dit fysio- en lifestylecentrum is akkoord.

Langstraat 49 Arnemuiden

 • Voor: het bouwen van een bedrijfspand met bovenwoning
 • Aanvrager: Bouwkundig Ontwerp- & Adviesburo Hans Kasse
 • Advies: Aangehouden

Het Walcherse Adviesteam Ruimtelijke Kwaliteit beoordeelt aanvragen op basis van de “Nota Ruimtelijke Kwaliteit gemeente Middelburg 2016”. Daarbij dient bij de beoordeling op dit bouwperceel met de volgende criteria rekening te worden gehouden: de vaste criteria en gebied 1 het Middelburgs profiel.

Het plan voor het verbouwen van dit winkelpand met bovenwoning is op hoofdlijnen akkoord.

Verzocht wordt bij de verdere uitwerking van het plan rekening te houden met onderstaande opmerkingen:

 • pas in de zijgevel in de ramen op de begane grond ook een verticale verdeling toe (zonder borstwering);
 • breng in de “glasplaat” op de verdieping in de voorgevel een onderverdeling aan;
 • pas een rode gevelsteen toe als bestaand of zoals bij andere (historische) panden in de directe omgeving. De voorgestelde baksteen Agora titaangrijs is niet akkoord.

Nieuwe Vlissingseweg 158 Middelburg

 • Voor: het uitbreiden van de eerste verdieping aan de achterzijde van de woning
 • Ontwerp: Breed Ondernemingen B.V.
 • Advies: Akkoord

Het Walcherse Adviesteam Ruimtelijke Kwaliteit beoordeelt aanvragen op basis van de “Nota Ruimtelijke Kwaliteit gemeente Middelburg 2016”. Daarbij dient bij de beoordeling op dit bouwperceel met de volgende criteria rekening te worden gehouden: de vaste criteria en gebied 3 de Uitbreidingswijken.

Het aangepaste plan voor het uitbreiden van de verdieping van deze woning voldoet aan de in de nota opgenomen criteria. Het aangepaste plan is akkoord.

Deel II: Adviezen monumenten/beschermd stadsgezicht/beeldkwaliteit

Aanwezig:

 • ir. L. Brink, architect, voorzitter
 • ir. A.G.M. Goemans, architect, lid
 • drs. P.W. Sijnke, historicus, lid
 • M.L.J. Bimmel, bouwhistoricus, lid
 • ing. P. Meulmeester, secretaris

Achter de Houttuinen 8 Middelburg

 • Voor: het aanbrengen van reclame-uitingen
 • Advies: Aangehouden

Het Walcherse Adviesteam Ruimtelijke Kwaliteit beoordeelt aanvragen op basis van de “Nota Ruimtelijke Kwaliteit gemeente Middelburg 2016”. Daarbij dient bij de beoordeling op dit bouwperceel met de volgende criteria rekening te worden gehouden: de vaste criteria en gebied 1 het Middelburgs profiel.

De hotelmanager licht toe hoe de aangebrachte reclame-uitingen op het pand tot stand zijn gekomen en geeft daarbij aan nadere uitleg van het Adviesteam te willen over het negatieve advies. Volgens haar is de directe omgeving minder historisch dan de rest van de binnenstad en dragen de aangebrachte teksten wel bij aan de gewenste hoogwaardige uitstraling van de omgeving.

Het Adviesteam waardeert dat het pand is opgeknapt en geeft aan dat de aangebrachte reclame-uitingen op zichzelf wel van voldoende kwaliteit zijn, maar dat ze in deze omgeving, aan de rand van het beschermde stadsgezicht, niet voldoen aan het vastgestelde beleid. Dat beleid heeft als uitgangspunt dat reclame-uitingen in het beschermde stadsgezicht zo terughoudend mogelijk moeten zijn, omdat de gevels van de panden de meeste aandacht verdienen.

Er wordt in dit specifieke geval geen aanleiding gezien volledig aan het beleid voorbij te gaan.

Geadviseerd wordt:

 • de letters “WOOD” op het hekwerk van de trap aan de voorzijde van het pand te handhaven. Die tekst kan gezien worden als onderdeel van, verwerkt in het hekwerk;
 • de tekst “The Green Room” op de voorgevel van het pand te vervangen door een kleinere tekst/kleinere letters. Analoog aan reclame-uitingen/teksten op andere, relatief grote panden aan de rand van het beschermde stadsgezicht kan in afwijking van het beleid uitgegaan worden van een maximale hoogte van de totale tekst van 10% van de hoogte van de gevel (en een maximale oppervlakte van de tekst van 2% van de oppervlakte van de gevel);
 • de geschilderde tekst op de achter-/zijgevel te verwijderen (het schilderen van schoon metselwerk is niet toegestaan; het Adviesteam ziet geen mogelijkheid van deze beleidsregel af te wijken). Een tekst met losse letters (als de tekst “The Green Room” op de voorgevel) behoort wel tot de mogelijkheden, waarbij ook voor deze tekst de maximum maten van 10% van de hoogte van de gevel en 2% van de oppervlakte van de gevel gelden

Branderijmolengang 12 Middelburg

 • Voor: het plaatsen van een dakkapel
 • Ontwerp: Y. Yüksel
 • Advies: Niet akkoord

Het Walcherse Adviesteam Ruimtelijke Kwaliteit beoordeelt aanvragen op basis van de “Nota Ruimtelijke Kwaliteit gemeente Middelburg 2016”. Daarbij dient bij de beoordeling op dit bouwperceel met de volgende criteria rekening te worden gehouden: de vaste criteria en gebied 1 het Middelburgs profiel.

Het plan voor het plaatsen van een dakkapel op het linker dakvlak van deze woning voldoet niet aan de in de nota opgenomen criteria:

 • er bevindt zich minder dan 0,5 m dakvlak rondom de dakkapel;
 • de dakkapel is breder dan 50% van de breedte van het dakvlak;
 • het toepassen van kunststof kozijnen en trespa gevelbekleding is niet toegestaan.

Gezien bovenstaande ziet het Adviesteam in dit specifieke geval geen reden van de criteria af te wijken. Het voorstel is niet akkoord.

Dam 8 Middelburg

 • Voor: het verbouwen van een appartement en vervangen dakkapel door venster
 • Aanvrager: BWZ Adviseurs en Architecten
 • Advies: Akkoord

Het Walcherse Adviesteam Ruimtelijke Kwaliteit beoordeelt aanvragen op basis van de “Nota Ruimtelijke Kwaliteit gemeente Middelburg 2016”. Daarbij dient bij de beoordeling op dit bouwperceel met de volgende criteria rekening te worden gehouden: de vaste criteria en gebied 1 het Middelburgs profiel.

Het plan voor het vervangen van een dakkapel door een dakraam bij dit rijksmonument voldoet aan de in de nota opgenomen criteria. Het voorstel is akkoord.

Herengracht 98 Middelburg

 • Voor: het vervangen van glas
 • Ontwerp: Black Box Operations
 • Advies: Akkoord

Het Walcherse Adviesteam Ruimtelijke Kwaliteit beoordeelt aanvragen op basis van de “Nota Ruimtelijke Kwaliteit gemeente Middelburg 2016”. Daarbij dient bij de beoordeling op dit bouwperceel met de volgende criteria rekening te worden gehouden: de vaste criteria en gebied 1 het Middelburgs profiel.

Het plan voor het vervangen van de beglazing in dit rijksmonument voldoet in voldoende mate aan de in de nota opgenomen criteria. Het voorstel is akkoord.

Noordweg 160 Middelburg

 • Voor: het uitbreiden van de woning
 • Ontwerp: Contek
 • Serooskerke V.O.F.
 • Advies: Niet akkoord

Het Walcherse Adviesteam Ruimtelijke Kwaliteit beoordeelt aanvragen op basis van de “Nota Ruimtelijke Kwaliteit gemeente Middelburg 2016”. Daarbij dient bij de beoordeling op dit bouwperceel met de volgende criteria rekening te worden gehouden: de vaste criteria en gebied 1 het Middelburgs profiel.

Het plan voor het uitbreiden van deze woning voldoet niet aan de in de nota opgenomen criteria:

 • het bestaande bebouwingsbeeld wordt niet gehandhaafd dan wel verbetert;
 • de uitbreiding maakt dat de aanbouw niet langer ondergeschikt is aan het hoofdgebouw. Dit wordt nog versterkt door het in metselwerk uitvoeren van de rechter zijgevel;
 • de architectonische eenheid wordt niet in stand gehouden.

Gezien bovenstaande ziet het Adviesteam geen aanleiding van de in de nota opgenomen criteria af te wijken. Het voorstel is niet akkoord.

Geadviseerd wordt:

 • de uitbouw in de rechter zijgevel te voorzien van een hellend dak met een steile Dakhelling (geen afgeknotte kap) en voorzien van dakpannen als op de woning;
 • het boeiboord van de aanbouw aan de achterzijde slanker uit te voeren, zoals de goten en de boeiboorden van de dakkapellen van de bestaande woning.

Noordweg 247 Middelburg

 • Voor: het uitbreiden en verbouwen van de woning
 • Ontwerp: Contek
 • Serooskerke V.O.F.
 • Advies: Akkoord

Het aangepaste plan voor het uitbreiden en verbouwen van deze woning is akkoord.

Rotterdamsekaai 15 -57 Middelburg

 • Voor: het wijzigen van kozijnen
 • Ontwerp: BWZ Adviseurs en Architecten
 • Advies: Niet akkoord

Het Walcherse Adviesteam Ruimtelijke Kwaliteit beoordeelt aanvragen op basis van de “Nota Ruimtelijke Kwaliteit gemeente Middelburg 2016”. Daarbij dient bij de beoordeling op dit bouwperceel met de volgende criteria rekening te worden gehouden: de vaste criteria en gebied 1 het Middelburgs profiel.

Het Adviesteam ziet ook met dit gewijzigde voorstel geen aanleiding van haar advies van 17 december 2020 af te wijken. Het aangepaste voorstel is niet akkoord.

Het vervangen van houten door aluminium kozijnen levert, voor wat betreft detaillering en uitstraling, een totaal ander, en niet bij de architectuur van het pand passend, gevelbeeld op.

Schouwburg Molenwater 99 Middelburg

 • Voor: het aanbrengen van een (tijdelijke) muurschildering
 • Ontwerp: Studio Giftig
 • Advies: Niet akkoord

Het Walcherse Adviesteam Ruimtelijke Kwaliteit beoordeelt aanvragen op basis van de “Nota Ruimtelijke Kwaliteit gemeente Middelburg 2016”. Daarbij dient bij de beoordeling op dit bouwperceel met de volgende criteria rekening te worden gehouden: de vaste criteria en gebied 1 het Middelburgs profiel.

Het voorstel voor het aanbrengen van een muurschildering op de voor- en/of rechterzijgevel van de schouwburg voldoet op geen enkele manier aan de in de nota opgenomen criteria, is te nadrukkelijk aanwezig, heeft geen enkele relatie met de architectuur van het pand en doet afbreuk aan de karakteristiek van het beschermde stadsgezicht. Het voorstel is niet akkoord.

Een dergelijke kunstuiting past beter op een meer industrieel gebouw in een industriële omgeving. Niet in de historische omgeving van de binnenstad van Middelburg.

Vlasmarkt 30 Middelburg

 • Voor: het intern verbouwen van het pand en het plaatsen van een overkapping op het balkon
 • Ontwerp: Bouw Adviesburo Vlissingen
 • Advies: Niet akkoord

Het Walcherse Adviesteam Ruimtelijke Kwaliteit beoordeelt aanvragen op basis van de “Nota Ruimtelijke Kwaliteit gemeente Middelburg 2016”. Daarbij dient bij de beoordeling op dit bouwperceel met de volgende criteria rekening te worden gehouden: de vaste criteria en gebied 1 het Middelburgs profiel.

Het aangepaste plan voor het verbouwen en uitbreiden van dit pand met hoge bouwhistorische waarde voldoet niet aan de criteria:

 • kunststof geveldelen zijn niet toegestaan;
 • de glazen balkonafscheiding past niet bij de architectuur van het pand.

Het Adviesteam ziet geen aanleiding van de in de nota opgenomen criteria af te wijken. Het voorstel is niet akkoord.

Geadviseerd wordt de glazen balkonafscheidingen achterwege te laten en de gevels van de uitbreiding op de verdieping uit te voeren als de achtergevel van het pand.

Tevens wordt verzocht de aanvraag beter te documenteren onder andere door middel van foto’s van de bestaande situatie (achterzijde) en duidelijk op tekening aan te geven welke materialen en kleuren waar worden toegepast (niet duidelijk is waarom een deel van de bestaande zijgevel een rozerode kleur en een verticale belijning heeft).