Een verslag van de vergadering van het Walchers Adviesteam Ruimtelijke Kwaliteit van 7 mei 2020.

Deel I: Adviezen ruimtelijke- / beeldkwaliteit

Aanwezig:

 • ir. L. Brink, voorzitter
 • ir. A.G.M. Goemans, lid
 • P. Mondeel, secretaris

Hoge Stelle 41 Nieuw- en Sint Joosland

 • Voor: het bouwen van een woning
 • Advies: akkoord, mits

Het Walcherse Adviesteam Ruimtelijke Kwaliteit beoordeelt aanvragen op basis van de “Nota Ruimtelijke Kwaliteit gemeente Middelburg 2016”. Daarbij dient bij de beoordeling op dit bouwperceel met de volgende criteria rekening te worden gehouden: de vaste criteria en Uitbreidingswijken.

Het Adviesteam is akkoord met het voorliggende bouwplan, maar oordeelt wel dat de verhouding enigszins onevenwichtig oogt en adviseert om de ramen in de voorgevel hoger te plaatsen en de plint tot de onderkant van het kozijn op te trekken.

Poelendaelesingel 10 gebouw B Middelburg

 • Voor: het verbouwen van het bestaande gebouw tot 81 wooneenheden voor studenten
 • Advies: niet akkoord

Het Walcherse Adviesteam Ruimtelijke Kwaliteit beoordeelt aanvragen op basis van de “Nota Ruimtelijke Kwaliteit gemeente Middelburg 2016”. Daarbij dient bij de beoordeling op dit bouwperceel met de volgende criteria rekening te worden gehouden: de vaste criteria en Handel en kantoren.

Het Adviesteam neemt uitgebreid kennis van voorliggende documentatie en stelt vast dat deze onvolledig, niet inzichtelijk en in zijn algemeenheid onvoldoende is. Tevens is het Adviesteam van oordeel dat het bouwplan in een veel eerder stadium ter beoordeling aan haar voorgelegd had moeten worden, omdat het een zeer prominent en een nadrukkelijk vanuit het openbaar gebied zichtbaar gebouw betreft. Verwacht wordt dat initiatiefnemer met een betere presentatie komt, waarbij in ieder geval met navolgende punten rekening wordt gehouden:

 • Betrekken originele architect (of architectenbureau) van het gebouw.
 • Andere oplossing voor dichtzetten deuren (begane grond); suggestie gebruik panelen of glas en andere (lage) radiatoren.
 • Onduidelijk is de detaillering met paneelvulling van de vluchtdeuren op de verdiepingen.
 • Andere oplossing voor dichtzetten entrees.
 • Ramen en kozijnen terugbrengen in oude staat; verwijderen van roosters.
 • Afzuigroosters (rond) in kleur van het metselwerk in metallic structuur coating.
 • Hoge vluchttrap naar binnenkant gebouw brengen vanwege de prominente zichtbare positie.
 • Professionaliseren tekenwerk.
 • Toevoegen beter fotomateriaal.

Noordweg 505 Middelburg

 • Voor: het vervangen van het dak en na-isoleren van de woning
 • Advies: niet akkoord

Het Walcherse Adviesteam Ruimtelijke Kwaliteit beoordeelt aanvragen op basis van de “Nota Ruimtelijke Kwaliteit gemeente Middelburg 2016”. Daarbij dient bij de beoordeling op dit bouwperceel met de volgende criteria rekening te worden gehouden: de vaste criteria en Uitbreidingswijken.

Het Adviesteam is van oordeel dat twee aparte volumes zichtbaar moeten blijven en daarom wordt niet ingestemd met (wit) stukwerk op de gemetselde gevel. Dit past niet in het straatbeeld met gemetselde bakstenen bouwwerken. Als suggestie wordt meegegeven om steenstrips toe te passen op de gevel. Voorts dienen de kozijnen (geen roedes) en rode dakpannen gehandhaafd te worden.

Albert Aylerstraat 16 Middelburg

 • Voor: het bouwen van een woning
 • Advies: akkoord

Het Walcherse Adviesteam Ruimtelijke Kwaliteit beoordeelt aanvragen op basis van de “Nota Ruimtelijke Kwaliteit gemeente Middelburg 2016”. Daarbij dient bij de beoordeling op dit bouwperceel met de volgende criteria rekening te worden gehouden: de vaste criteria, Uitbreidingswijken en BKP.

Het Adviesteam is akkoord met het voorliggende bouwplan.

Zuidwal 55 Arnemuiden

 • Voor: het bouwen van een garage
 • Advies: akkoord

Het Walcherse Adviesteam Ruimtelijke Kwaliteit beoordeelt aanvragen op basis van de “Nota Ruimtelijke Kwaliteit gemeente Middelburg 2016”. Daarbij dient bij de beoordeling op dit bouwperceel met de volgende criteria rekening te worden gehouden: de vaste criteria en Middelburgs profiel.

Het Adviesteam is akkoord met het voorliggende bouwplan. Als suggestie wordt meegegeven om rode dakpannen toe te passen en de deur in een gedekte kleur te schilderen.

Kriekenhof 52 Middelburg

 • Voor: het verplaatsen van de voordeur
 • Advies: niet akkoord

Het Walcherse Adviesteam Ruimtelijke Kwaliteit beoordeelt aanvragen op basis van de “Nota Ruimtelijke Kwaliteit gemeente Middelburg 2016”. Daarbij dient bij de beoordeling op dit bouwperceel met de volgende criteria rekening te worden gehouden: de vaste criteria en Uitbreidingswijken.

Het Adviesteam is niet akkoord met het voorliggende bouwplan, omdat het de ritmiek in de woningrij aantast en daarmee afbreuk doet aan het straatbeeld.

Statenlaan 133 Middelburg

 • Voor: het renoveren en verbouwen van de woning
 • Advies: akkoord, mits

Het Walcherse Adviesteam Ruimtelijke Kwaliteit beoordeelt aanvragen op basis van de “Nota Ruimtelijke Kwaliteit gemeente Middelburg 2016”. Daarbij dient bij de beoordeling op dit bouwperceel met de volgende criteria rekening te worden gehouden: de vaste criteria en Uitbreidingswijken.

Het Adviesteam is akkoord met de voorliggende uitbreiding van de woning, maar oordeelt dat de kleurstelling aanpassing behoeft aan de overwegende lichte tint van het metselwerk in de omgeving. De voorliggende overwegend zwarte kleur zou te zwaar aanzetten op deze locatie. Het adviesteam adviseert om het bestaande metselwerk niet te schilderen. Overigens wordt met het materiaalgebruik ingestemd.

‘t Zanddorp 99 Middelburg

 • Voor: het plaatsen van een dakkapel
 • Advies: akkoord, mits

Het Walcherse Adviesteam Ruimtelijke Kwaliteit beoordeelt aanvragen op basis van de “Nota Ruimtelijke Kwaliteit gemeente Middelburg 2016”. Daarbij dient bij de beoordeling op dit bouwperceel met de volgende criteria rekening te worden gehouden: de vaste criteria en Uitbreidingswijken.

Het Adviesteam stemt in met het voorliggend bouwplan voor het plaatsen van een dakkapel met aangegeven maatvoering. Vastgesteld wordt verder dat dit de eerste dakkapel is die in deze wijk op het voordakvlak wordt gerealiseerd en daarmee een zogenaamde “trendsetter” kan worden voor opvolgende initiatieven. Daarom is gemeend om navolgende (richtinggevende) punten mee te geven voor de feitelijke uitvoering van het initiatief:

 • De dakkapel dient een strakke uitvoering te krijgen, die in overeenstemming is met architectuur van de woning. Als suggestie wordt meegegeven om hiervoor een architect in te schakelen.
 • De dakkapel dient in lijn komen te liggen met de gevelopeningen op de eerste verdieping en dat wil zeggen dat hij iets meer naar links zou moeten opschuiven.
 • In de dakkapel zou één vast deel en één draaiend deel moeten komen (zoals op eerste verdieping), geen dichte delen en geen overstek.
 • De dakkapel zou bij voorkeur in zink uitgevoerd moeten worden.

Kruitmolenlaan 185 Middelburg

 • Voor: het bouwen van een fysio- en lifestylecentrum
 • Advies: aanhouden

Het Walcherse Adviesteam Ruimtelijke Kwaliteit beoordeelt aanvragen op basis van de “Nota Ruimtelijke Kwaliteit gemeente Middelburg 2016”. Daarbij dient bij de beoordeling op dit bouwperceel met de volgende criteria rekening te worden gehouden: de vaste criteria en Uitbreidingswijken.

Het Adviesteam heeft een uitgebreid overleg met initiatiefnemer en architect gehad over het voorliggende bouwplan. Het eerdere advies en de reactie daarop van de architect zijn daarbij besproken, waarbij gemaakte aanleiding tot het initiatief en nadere keuzes worden beargumenteerd. Daarbij wordt met name gewezen op de wens tot het realiseren van een veilige en geborgen plaats op het buitenterrein. Met navolgende punten zal bij de nadere uitwerking van het plan rekening worden gehouden en zo nodig zullen daarbij nadere studies worden overgelegd:

 • Positie gebouw en entree heroverwegen; relatie met omgeving, afstand tot de straat en zichtbaarheid- en vindbaarheid entree.
 • Gevelontwerp heroverwegen; meer samenhang, ritmiek en eenheid.
 • Materiaalgebruik; geen stukwerk, maar gebruik baksteen eventueel in verschillende licht contrasterende kleuren.

Oranjeplaat 50 Arnemuiden

 • Voor: het aanpassen van de woning
 • Advies: niet akkoord

Het Walcherse Adviesteam Ruimtelijke Kwaliteit beoordeelt aanvragen op basis van de “Nota Ruimtelijke Kwaliteit gemeente Middelburg 2016”. Daarbij dient bij de beoordeling op dit bouwperceel met de volgende criteria rekening te worden gehouden: de vaste criteria, buitengebied, gebied 6 (recreatie).

Het Adviesteam is van oordeel dat het verleggen van de voorgevelrooilijn akkoord is en dat de berging en de carport tenminste 1 meter achter de voorgevelrooilijn gebouwd moeten worden. Verder ontbreekt in voorliggende documentatie het materiaalgebruik, de toe te passen kleuren en nadere detaillering.

Beneluxlaan 16 Middelburg

 • Voor: het uitbreiden van het pand
 • Advies: aanhouden

Het Walcherse Adviesteam Ruimtelijke Kwaliteit beoordeelt aanvragen op basis van de “Nota Ruimtelijke Kwaliteit gemeente Middelburg 2016”. Daarbij dient bij de beoordeling op dit bouwperceel met de volgende criteria rekening te worden gehouden: de vaste criteria en Uitbreidingswijken.

Een nieuwe afspraak zal worden gemaakt, omdat de Skype verbinding vandaag niet op de gewenste wijze tot stand kon komen.

Deel II: Adviezen monumenten/beschermd stadsgezicht/beeldkwaliteit.

Aanwezig:

 • ir. L. Brink, voorzitter
 • ir. A.G.M. Goemans, lid
 • M.L.J. Bimmel, bouwhistoricus, lid
 • drs. P.W. Sijnke, historicus, vervangend lid
 • P. Mondeel, secretaris

Rotterdamsekaai 43 - 45 Middelburg

 • Voor: het verbouwen van twee gymzalen tot woningen
 • Advies: aanhouden

Het Walcherse Adviesteam Ruimtelijke Kwaliteit beoordeelt aanvragen op basis van de “Nota Ruimtelijke Kwaliteit gemeente Middelburg 2016”. Daarbij dient bij de beoordeling op dit bouwperceel met de volgende criteria rekening te worden gehouden: de vaste criteria en Middelburgs profiel.

Het Adviesteam spreekt waardering uit voor het voorliggende plan en heeft vervolgens uitgebreid overleg met initiatiefnemer en architect. Met navolgende punten zal bij de vervolguitwerking rekening worden gehouden:

 • Stucwerk; het Adviesteam is voorstander van (meer) metselwerk. Uit kostenoverwegingen is dit slechts beperkt mogelijk. Bezien wordt of de plint in metselwerk of steenstrips kan worden uitgevoerd.
 • Buitenbergingen; het Adviesteam zou graag zien dat de bergingen wat betreft materialisering en uitstraling meer zouden aansluiten bij de hoofdgebouwen.
 • Kleur; de kleur van de kozijnen is naar het oordeel van het Adviesteam erg “fris”. Een meer gedekte kleur wordt voorgestaan.
 • Archeologie; het Adviesteam geeft aan dat hier nauwgezet rekening moet worden gehouden. Het WAD zal de uitvoering van het bouwplan begeleiden.

Varkensmarkt 11 Middelburg

 • Voor: het verbouwen van een voormalig restaurant tot woning
 • Advies: akkoord.

Het Walcherse Adviesteam Ruimtelijke Kwaliteit beoordeelt aanvragen op basis van de “Nota Ruimtelijke Kwaliteit gemeente Middelburg 2016”. Daarbij dient bij de beoordeling op dit bouwperceel met de volgende criteria rekening te worden gehouden: de vaste criteria en Middelburgs profiel.

Het Adviesteam stemt wat betreft de locatie van de trap in met voorliggende variant A, omdat de aanwezige historische balklaag hiermee slechts in geringe mate zal worden aangetast.

Turfkaai 17 – 19 Middelburg

 • Voor: het verbouwen van het pand
 • Advies: akkoord

Het Walcherse Adviesteam Ruimtelijke Kwaliteit beoordeelt aanvragen op basis van de “Nota Ruimtelijke Kwaliteit gemeente Middelburg 2016”. Daarbij dient bij de beoordeling op dit bouwperceel met de volgende criteria rekening te worden gehouden: de vaste criteria en Middelburgs profiel.

Het Adviesteam is akkoord met het voorliggende bouwplan.

Korte Geere 20B Middelburg

 • Voor: het realiseren van een woning op de eerste verdieping
 • Advies: akkoord, mits

Het Walcherse Adviesteam Ruimtelijke Kwaliteit beoordeelt aanvragen op basis van de “Nota Ruimtelijke Kwaliteit gemeente Middelburg 2016”. Daarbij dient bij de beoordeling op dit bouwperceel met de volgende criteria rekening te worden gehouden: de vaste criteria en Middelburgs profiel.

Het Adviesteam stelt vast dat in het eerdere advies abusievelijk melding is gemaakt van een zijgevel L, daar waar de voorgevel is bedoeld. Overigens oordeelt het Adviesteam dat evident was het de voorgevel betrof, omdat alleen hierin de Franse balkons aanwezig zijn. Overigens kan worden ingestemd met gelaagd glas als borstwering in zijgevel R en de voorliggende kleur antraciet voor de kozijnen.

Dam 6 Middelburg

 • Voor: het opdelen van het pand in appartementen
 • Advies: niet akkoord

Het Walcherse Adviesteam Ruimtelijke Kwaliteit beoordeelt aanvragen op basis van de “Nota Ruimtelijke Kwaliteit gemeente Middelburg 2016”. Daarbij dient bij de beoordeling op dit bouwperceel met de volgende criteria rekening te worden gehouden: de vaste criteria en Middelburgs profiel.

Het Adviesteam stelt vast dat onderhavige balklaag (kinderbinten) uit de late middeleeuwen stammen en nog zeer gaaf zijn en dat het hoogst uitzonderlijk is dat deze verwijderd worden. In Middelburg zijn daarvan in ieder geval geen voorbeelden bekend. Dit zou alleen eerder bij een nieuwe balklaag zijn gebeurd. Kortom deze waardevolle oude balklaag moet behouden blijven.

Noordweg 482 Sint Laurens

 • Voor: het restaureren van de molen
 • Advies: akkoord

Het Walchers Adviesteam Ruimtelijke Kwaliteit beoordeelt aanvragen op basis van de "Nota Ruimtelijke Kwaliteit gemeente Middelburg 2016". Daarbij dient bij de beoordeling op dit bouwperceel met de volgende criteria rekening te worden gehouden: de vaste criteria en de gebiedscriteria “Uitbreidingswijken”.

Het Adviesteam neemt met veel waardering kennis van het voorliggende initiatief om de molen te herstellen en stemt in met het reconstructieplan. Wat betreft de verdere uitwerking wordt als suggestie meegegeven om in ieder geval rekening te houden met navolgende punten:

 • Schuur in architectuur meer afstemmen op oude schuur (pagina 7 van presentatie) sobere architectuur, geen witte boeiboord/goot.
 • Gevelopeningen 1 op 1 restaureren wanneer mogelijk. Beter inzicht geven in uitvoering: bijvoorbeeld wel of geen luiken.
 • Geen roedes in ramen anders dan in het verleden het geval was.
 • Aandacht voor details; onderromp, balklagen en inboetwerk.
 • Aandacht voor archeologie op deze locatie.

Deel III: Overig

Aanwezig:

 • ir. L. Brink, voorzitter
 • ir. A.G.M. Goemans, lid
 • M.L.J. Bimmel, bouwhistoricus, lid
 • drs. P.W. Sijnke, historicus, vervangend lid (alleen punt 1)
 • P. Mondeel, secretaris

Flitstoets isolatieglas in houten ramen

Het Adviesteam bespreekt het voorliggende concept met gemeenteambtenaar Annet Hannewijk. De aangedragen adviezen tot aanpassing ervan zullen door haar worden verwerkt. De beleidsnotitie zal op korte termijn ter vaststelling aan het college van B&W worden voorgelegd.

JRCZ (fase 2)

In een tussenoverleg op 28 april 2020 zijn door het Adviesteam onderstaande opmerkingen gemaakt.

WARK 28 april 2020; Joint Research Centre Middelburg: architect B. Westenburger geeft een toelichting op zijn laatste versie van de gevelstudie JRCM van 23 april 2020. Uitgebreid wordt met het Adviesteam van gedachten gewisseld over de uitvoering en invulling van de gevels op begane grond en bovenbouw. Samenvattend worden op basis hiervan uitgangspunten benoemd, die bij de voor 7 mei a.s. uit te werken vervolgversie gehanteerd zullen worden:

 • In de onderbouw streven naar transparantie en meer abstractie & eenheid in verschijningsvorm.
 • Meer continuïteit in de belijningen in de onderbouw brengen. De gesloten band mag zichtbaar zijn, mits dit niet ten koste gaat van de abstractie.
 • Uitvoering met licht profiel en lichte dichte vlakken in onderbouw lijkt het meest aan te sluiten bij bovengenoemde uitgangspunten.  Neem in de uitwerking van de dichte delen ook de gedachte lichtwering aan de binnenzijde mee.
 • De positie van de gevelopeningen in bovenbouw heroverwegen, naar meer balans zoeken tussen de beide gevels (een overweging is om van meer gesloten naar grotere openingen te 'bewegen over de gevel’.
 • Contrast met “wokkel” en de basis (onderbouw) van het gebouw optimaliseren.
 • Negge ter plaatse van gevelopeningen in de bovenbouw wenselijk.

Nu ligt voor de aangepaste gevelstudie van 7 mei 2020. Hierop geeft de architect een uitgebreide toelichting en het Adviesteam is hiermee akkoord, mits met navolgende punten rekening wordt gehouden, waarvan de eerste twee meegenomen worden in de aanvraag omgevingsvergunning:

 • Bekijk of in de NO gevel onderbouw meer transparante openingen aangebracht kunnen worden;
 • Beplating verticale strook rond kolom hoek ZO-ZW gevel transparant maken;
 • Bemonstering plaatmateriaal na aanbesteding.

JCRZ (fase 3 Ecologie)

Het voorliggende schetsplan van 1 mei 2020 wordt uitgebreid toegelicht door architect B. Westenburger. Het adviesteam ziet het doortrekken van het bolwerk met groene grasvlakten tot aan de bestaande bebouwing als een bijzondere kwaliteit. Het verkeersluw maken van het gebied is een sterke stap in het verbeteren van de verblijfskwaliteit. Door het Adviesteam wordt vervolgens aandacht gevraagd voor navolgende punten:

 • Archeologische verwachting hoog; bastion en vestingmuur.
 • Bouw op atoombunker heeft meer perspectief.
 • Benader het nieuwe volume niet alleen uit de gevraagde functie, maar ook vanuit de mogelijkheden van de locatie.
 • Visie voor gehele campusgebied (inclusief AH parkeerterrein) ontwikkelen in samenspraak met gemeente. Neem ook de lange termijn ontwikkeling van HSZ daarin mee.
 • Hou rekening met groene structuur bolwerk.
 • Wat zijn de bestemmingsplanmatige mogelijkheden?