Een verslag van de vergadering van het Walchers Adviesteam Ruimtelijke Kwaliteit van 7 januari 2021.

Deel I: Adviezen ruimtelijke- /beeldkwaliteit

Aanwezig:

 • ir. L. Brink, voorzitter
 • ir. A.G.M. Goemans, lid
 • ing. P. Meulmeester, secretaris

Abeelseweg 5 Middelburg

 • Voor: het verbouwen van een woning
 • Aanvrager: Bouwwinkel Zeeland
 • Advies: Akkoord

Het Walcherse Adviesteam Ruimtelijke Kwaliteit beoordeelt aanvragen op basis van de “Nota Ruimtelijke Kwaliteit gemeente Middelburg 2016”. Daarbij dient bij de beoordeling op dit bouwperceel met de volgende criteria rekening te worden gehouden: de vaste criteria en gebied 5 het Buitengebied.

Het plan voor het verbouwen van deze woning voldoet aan de in de nota opgenomen criteria. Het plan is akkoord.

Buitenruststraat 4 Middelburg

 • Voor: het realiseren van terreininvulling
 • Aanvrager: Adcom 2000, Architekten & Ingenieurs B.V.
 • Advies: Akkoord

Het Walcherse Adviesteam Ruimtelijke Kwaliteit beoordeelt aanvragen op basis van de “Nota Ruimtelijke Kwaliteit gemeente Middelburg 2016”. Daarbij dient bij de beoordeling op dit bouwperceel met de volgende criteria rekening te worden gehouden: de vaste criteria en gebied 4 Handel en kantoren.

Het aangepaste plan voor het plaatsen van een fietsenberging en het inrichten van het terrein is akkoord.

Jan Campertstraat 12

 • Voor: het nieuw bouwen van een locatie ’s-Heeren Loo
 • Aanvrager: 's Heeren Loo Regio Zeeland
 • Architect: I.A.A. Architecten B.V.
 • Advies: Niet akkoord

Het aangepaste plan voor het realiseren van een zorggebouw op deze locatie heeft als gevolg van de doorgevoerde wijzigingen zodanig aan kwaliteit ingeboet, dat niet langer wordt voldaan aan de in het vooroverleg geschetste verwachtingen. Het gewijzigde plan is niet akkoord.

In het oorspronkelijke ontwerp bestond de gevel uit een strak repeterend raster. In het nu gepresenteerde plan is sprake van een metselwerk gevel met gaten die te weinig regelmaat vertonen. Daardoor is een groot deel van de kracht van het oorspronkelijke ontwerp, de ritmiek in de gevels en de daarin opgenomen gevelopeningen, verloren gegaan.

Geadviseerd wordt om:

 • de entree meer open, uitnodigender te maken. De entree is nu te “mager”;
 • het staande metselwerk ook bij de puien naast de balkons toe te passen;
 • alle kozijnen in een grijze kleur uit te voeren;
 • het donkere metselwerk bij de penanten tussen de assen 3-5 en 13-15 achterwege te laten.

Kleverskerkseweg 18 Middelburg

 • Voor: het bouwen van een loods/bedrijfsruimte
 • Advies: Niet akkoord

Het Walcherse Adviesteam Ruimtelijke Kwaliteit beoordeelt aanvragen op basis van de “Nota Ruimtelijke Kwaliteit gemeente Middelburg 2016”. Daarbij dient bij de beoordeling op dit bouwperceel met de volgende criteria rekening te worden gehouden: de vaste criteria.

Het plan voor het uitbreiden van deze bedrijfsruimte voldoet niet aan de in de nota opgenomen criteria:

 • de beeldkwaliteit van de openbare ruimte blijft niet in stand, wordt niet verbetert;
 • de structuur van het pand is na de verbouwing niet helder, herkenbaar;
 • de volumes, en de vlakverdelingen in de gevel hebben te weinig samenhang.
 • de voorgevel is te gesloten.

Het Adviesteam ziet, in dit specifieke geval, in de kwaliteit van het ontwerp geen aanleiding de benodigde vrijstelling van het bestemmingsplan te honoreren.

Geadviseerd wordt:

 • de dakrand (in de kleur aquarius) ook op het andere gebouwdeel door te zetten;
 • de reclame op de dakrand kleiner te maken, zodat er meer ruimte tussen de dakrand en de bovenzijde van de letters ontstaat;
 • de entree representatiever, meer uitnodigend te maken;
 • meer eenvoud en eenheid in de gevels aan te brengen. Minder verschillende materialen en kleuren. Breng alle gevelbekleding verticaal of horizontaal aan, geen combinatie.

Eendrachtsweg 27 Middelburg

 • Voor: de nieuwbouw van 38 woningen in het project Mortiere Connect Middelburg
 • Aanvrager: Heijmans Vastgoed
 • Advies: Akkoord

Het verder uitgewerkte plan voor 38 woningen in fase 9 D/E van Mortiere is akkoord.

Het Adviesteam heeft nog de volgende aanbevelingen/aandachtspunten:

 • breng de pv-panelen iets lager in het dakvlak aan (zodat bij latere uitbreiding van het aantal de ontluchting niet in de weg zit);
 • het bruine vlak in de witte topgevels zit erg dicht bij de dakrand;
 • maak per type woning een voorstel voor een (optionele) dakkapel (ook voor de plaats op het dakvlak);
 • voer de hemelwaterafvoeren uit in een donkere kleur.

Poelendaelesingel 10 Middelburg

 • Voor: het herontwikkelen van gebouw C tot studentenhuisvesting
 • Aanvrager: Zeeland Nuts B.V.
 • Architect: Burosalt B.V.
 • Advies: Aangehouden

Het plan voor het herontwikkelen van dit kantoorpand tot studentenhuisvesting wordt door de architect en de opdrachtgever mondeling toegelicht.

Er wordt bij de verbouw/uitbreiding van het pand zo veel mogelijk gebruik gemaakt van de bestaande elementen en materialen. Het gebouw krijgt ook aan de kanaalzijde een representatieve gevel en er is extra aandacht besteedt aan de inrichting van het terrein. De bestaande witte horizontale banden worden gehandhaafd. En ook de bestaande luchtbrug tussen gebouw B en gebouw C blijft, omdat beide gebouwen voorzieningen delen. Gezien de bestaande fundering is een extra verdieping alleen mogelijk met een zo licht mogelijke constructie.

Het Adviesteam is van mening dat het handhaven van de bestaande horizontale witte banden, die samen met de zeer transparante gevels tussen deze banden de kracht van het huidige gebouw vormen, een geslaagd uitgangspunt.

Er blijft echter te weinig over van de huidige transparantie. Het gebouw wordt nu wel erg gesloten (“bunkerachtig”), wat ook de beleving in de studentenkamers niet ten goede komt. Verzocht wordt meer ramen, eventueel per twee gekoppeld, toe te passen en het verschil tussen open en dichte delen zo klein mogelijk te maken. Breng tevens minder contrast aan tussen de kleuren van de gevels en de kozijnen.

Minder geslaagd is ook het toepassen van een afwijkende kleur voor de gevel van de toe te voegen 2de verdieping. Kies voor één kleur en kies voor een kleur die minder contrasteert met de bestaande, en te handhaven, gemetselde tussendelen (gangen).

Tot slot wordt opgemerkt zowel de te handhaven luchtbrug, de tussendelen (gangen) als de gebouwdelen waar de kamers worden gerealiseerd, zo helder mogelijk vorm te geven. En aan te geven of en welke bomen er in de bestaande bomenrij worden gerooid.

Seisweg 107 Middelburg

 • Voor: het plaatsen van een dakopbouw
 • Ontwerp: Contek Serooskerke V.O.F.
 • Advies: Akkoord

Het Walcherse Adviesteam Ruimtelijke Kwaliteit beoordeelt aanvragen op basis van de “Nota Ruimtelijke Kwaliteit gemeente Middelburg 2016”. Daarbij dient bij de beoordeling op dit bouwperceel met de volgende criteria rekening te worden gehouden: de vaste criteria en gebied 3 “de Uitbreidingswijken”.

Het plan voor het plaatsen van een opbouw op de aanbouw van deze woning is op hoofdlijnen akkoord. Verzocht wordt het plan verder uit te werken en opnieuw voor te leggen.

Slaak 1 Arnemuiden

 • Voor: het bouwen van een vrijstaande woning
 • Ontwerp: Bouwontwerp.Com
 • Advies: Aangehouden

Geen nieuw plan ontvangen. De beoordeling wordt doorgeschoven naar de vergadering van 21 januari aanstaande.

Van Kleffenslaan 65 Middelburg

 • Voor: het realiseren van een dakopbouw
 • Advies: Akkoord mits

Het Walcherse Adviesteam Ruimtelijke Kwaliteit beoordeelt aanvragen op basis van de “Nota Ruimtelijke Kwaliteit gemeente Middelburg 2016”. Daarbij dient bij de beoordeling op dit bouwperceel met de volgende criteria rekening te worden gehouden: de vaste criteria en gebied 3 “de Uitbreidingswijken”.

Het plan voldoet aan de in de nota en de specifiek voor dit soort dakopbouwen vastgestelde criteria mits:

 • de indeling van de voorgevels van de dakkapellen op de dakopbouw worden afgestemd op de gevelindeling/architectuur van de woning;
 • de breedte van de dakkapellen maximaal 50% van de breedte van het dakvlak van de dakopbouw beslaan;
 • de hoogte van de dakkapellen maximaal 1,50m bedraagt.

Vogelstraat 18-20 Middelburg

 • Voor: het bouwen van een woning met garage
 • Advies: Akkoord

Het aangepaste plan voor het bouwen van een woning met garage op dit perceel is akkoord.

Deel II: Adviezen monumenten/beschermd stadsgezicht/beeldkwaliteit

Aanwezig:

 • ir. L. Brink, architect, voorzitter
 • ir. A.G.M. Goemans, architect, lid
 • drs. P.W. Sijnke, historicus, lid
 • M.L.J. Bimmel, bouwhistoricus, lid
 • ing. P. Meulmeester, secretaris

Breestraat 31 -33 Middelburg

 • Voor: het realiseren van drie appartementen in bestaand pand
 • Aanvrager: Poppe Trucks Vlissingen B.V.
 • Ontwerp: Contek Serooskerke V.O.F.
 • Advies: Akkoord

Het Walcherse Adviesteam Ruimtelijke Kwaliteit beoordeelt aanvragen op basis van de “Nota Ruimtelijke Kwaliteit gemeente Middelburg 2016”. Daarbij dient bij de beoordeling op dit bouwperceel met de volgende criteria rekening te worden gehouden: de vaste criteria en gebied 1 het Middelburgs profiel.

Het plan voor het realiseren van drie appartementen in dit pand voldoet aan de in de nota opgenomen criteria en doet geen afbreuk aan de karakteristiek van het beschermde stadsgezicht. Het plan is akkoord.

Herenstraat 18 Middelburg

 • Voor: het realiseren van een uitbouw/aanbouw van het kantoorpand
 • Aanvrager: Architektenburo Onno van Wensen
 • Advies: Aangehouden

Het Walcherse Adviesteam Ruimtelijke Kwaliteit beoordeelt aanvragen op basis van de “Nota Ruimtelijke Kwaliteit gemeente Middelburg 2016”. Daarbij dient bij de beoordeling op dit bouwperceel met de volgende criteria rekening te worden gehouden: de vaste criteria en gebied 1 het Middelburgs profiel.

Het plan voor het realiseren van een uitbouw/aanbouw aan en het realiseren van enkele inpandige wijzigingen in dit rijksmonument is op hoofdlijnen akkoord.

Het Adviesteam heeft nog wel enkele vragen over de interne wijzigingen en de detaillering van de aansluitingen van de aanbouw aan de bestaande gevel(s). Verzocht wordt het plan verder uit te werken en een bezoek ter plaatse in te plannen. De definitieve beoordeling wordt uitgesteld tot na het bezoek ter plaatse.

Hofplein 13 Middelburg

 • Voor: het maken van woningen in de kerk
 • Aanvrager: 2p Investments B.V.
 • Architect: Studioschaeffer B.V.
 • Advies: Niet akkoord

Het Walcherse Adviesteam Ruimtelijke Kwaliteit beoordeelt aanvragen op basis van de “Nota Ruimtelijke Kwaliteit gemeente Middelburg 2016”. Daarbij dient bij de beoordeling op dit bouwperceel met de volgende criteria rekening te worden gehouden: de vaste criteria en gebied 1 het Middelburgs profiel.

Het plan voor het realiseren van woningen/appartementen in dit voormalige kerkgebouw voldoet niet aan de in de nota opgenomen criteria en doet afbreuk aan de karakteristiek van het beschermde stadsgezicht. Het plan is niet akkoord.

De impact van het realiseren van het voorgestelde, relatief grote, aantal appartementen in combinatie met het parkeren van auto’s op de begane grond is te groot en gaat te veel ten koste van de karakteristieke elementen/kwaliteiten van dit pand. Vooral de te realiseren toegang in de bestaande gevel, voor het parkeren van auto’s op de begane grond, gaat te veel ten koste van het bestaande karakteristieke beeld, de architectuur van het pand.

Geadviseerd wordt het parkeren in het gebouw achterwege te laten en minder appartementen te realiseren.

Koepoortstraat 16 Middelburg

 • Voor: het realiseren van een uitbouw aan de achterzijde van de woning
 • Advies: Akkoord

Het Walcherse Adviesteam Ruimtelijke Kwaliteit beoordeelt aanvragen op basis van de “Nota Ruimtelijke Kwaliteit gemeente Middelburg 2016”. Daarbij dient bij de beoordeling op dit bouwperceel met de volgende criteria rekening te worden gehouden: de vaste criteria en gebied 1 het Middelburgs profiel.

Het plan voor het realiseren van een uitbouw aan de achterzijde van dit rijksmonument voldoet aan de in de nota opgenomen criteria en doet geen afbreuk aan de karakteristiek van het beschermde stadsgezicht. Het plan is akkoord.

Koningsbrug Middelburg

 • Voor: het aanbrengen van reclame op een trafohuisje
 • Aanvrager: Stichting Zb - Planbureau en Bibliotheek van Zeeland
 • Architect: RDH Architecten Stedenbouwkundigen B.V.
 • Advies: Akkoord mits

Het aangepaste plan voor het aanbrengen van reclamevitrines op dit trafohuisje is akkoord mits:

 • details van de aansluitingen van de vitrines op het metselwerk worden aangeleverd;
 • de vitrines niet te diep worden.

Koningstraat 4 Middelburg

 • Voor: het bouwen van een garage en tuinmuur achter de woning
 • Ontwerp: Bouwwinkel Zeeland Adviseurs en Architecten
 • Advies: Akkoord

Het Walcherse Adviesteam Ruimtelijke Kwaliteit beoordeelt aanvragen op basis van de “Nota Ruimtelijke Kwaliteit gemeente Middelburg 2016”. Daarbij dient bij de beoordeling op dit bouwperceel met de volgende criteria rekening te worden gehouden: de vaste criteria en gebied 1 het Middelburgs profiel.

Het plan voor het bouwen van een garage en een tuinmuur achter deze woning voldoet aan de in de nota opgenomen criteria en doet geen afbreuk aan de karakteristiek van het beschermde stadsgezicht. Het voorstel is akkoord.

Verzocht wordt een steenmonster ter beoordeling voor te leggen.

Korte Noordstraat 12 Middelburg

 • Voor: het realiseren van wijzigingen aan de indeling in het pand en het aanbrengen van een brandwerende en geluidwerende vloer op de huidige vloerconstructie
 • Ontwerp: Bouwbureau IBW Goes
 • Advies: Akkoord

Het Walcherse Adviesteam Ruimtelijke Kwaliteit beoordeelt aanvragen op basis van de “Nota Ruimtelijke Kwaliteit gemeente Middelburg 2016”. Daarbij dient bij de beoordeling op dit bouwperceel met de volgende criteria rekening te worden gehouden: de vaste criteria en gebied 1 het Middelburgs profiel.

Het plan voor het wijzigen van de indeling en het aanbrengen van brandwerende voorzieningen in dit rijksmonument voldoet aan de in de nota opgenomen criteria en doet geen afbreuk aan historische kwaliteiten van het pand en de karakteristiek van het beschermde stadsgezicht. Het plan is akkoord.

Het Adviesteam wil, wellicht ten overvloede, wijzen op de mogelijke instabiliteit van de voorgevel van het pand.

Kousteensedijk 3 -5 Middelburg

 • Voor: het bouwen van stadsappartementen
 • Architect: Adcom 2000 Architecten & Ingenieurs B.V.
 • Advies: Aangehouden

De architect licht het aangepaste plan voor het bouwen van stadsappartementen in dit voormalige kantoorpand mondeling toe.

Het Adviesteam geeft aan dat de wijzigingen tot een verbetering van het plan hebben geleid. Het plan is op hoofdlijnen akkoord.

Geadviseerd wordt het plan verder uit te werken en daarbij rekening te houden met onderstaande opmerkingen/aanbevelingen:

 • het aanbrengen van een omlijsting bij de gevelopeningen is bij de loggia’s denkbaar mits deze meer ingetogen, subtieler worden uitgevoerd. Minder zwaar en bijvoorbeeld in de kleur van het metselwerk of van de kozijnen;
 • laat ook de “tussenstijlen” in de kaders bij de raampartijen achterwege en onderzoek of er kaders kunnen worden toegevoegd bij de balkons of dat de balkons in kleur, materiaal en ontwerp meer kunnen aansluiten bij de uitstraling van de kaders;
 • laat de berging op de begane grond achterwege. Op een dergelijke prominente plek is een ruimte met meer uitstraling en “beweging” gewenst. Trek de berging bijvoorbeeld bij de hal/entree.

Lange Noordstraat 25 Middelburg

 • Voor: het verbouwen van een voormalig wasseretteruimte tot 3 appartementen
 • Aanvrager: Hans Kasse Bouwkundig Ontwerp- en Adviesburo
 • Advies: Akkoord mits

Het plan is op 4 januari jl. door de monumentendeskundige bezocht.

Het plan is akkoord mits;

 • het trappenhuis aan de linkerzijde van het pand blijft gesitueerd;
 • het bestaande hoekraam, de bestaande hoekpui volledig (ook wat betreft indeling) wordt gehandhaafd;
 • er alsnog extra foto’s worden aangeleverd.

Nederstraat 2-4 Middelburg

 • Architect: Degaaij Architectuur
 • Advies: Aangehouden

Het plan voor het renoveren van deze panden, en dan vooral het rijksmonument is met de nu voorliggende gegevens niet goed te beoordelen en de mogelijke impact van de voorgestelde ingrepen is moeilijk in te schatten zonder het pand te hebben bezocht.

Verzocht wordt een afspraak voor een bezoek ter plaatse te maken en voorafgaand aan het bezoek het pand deels te “strippen”. Tevens wordt gevraagd aan te geven of er in het pand tegelijkertijd ook duurzaamheidsmaatregelen (isolatie) worden uitgevoerd.

Veerseweg 5 Middelburg

 • Voor: het realiseren van 3 appartementen, dakkapellen en een balkon
 • Aanvrager: Hans Kasse Bouwkundig Ontwerp- en Adviesburo
 • Advies: Niet akkoord

Het Walcherse Adviesteam Ruimtelijke Kwaliteit beoordeelt aanvragen op basis van de “Nota Ruimtelijke Kwaliteit gemeente Middelburg 2016”. Daarbij dient bij de beoordeling op dit bouwperceel met de volgende criteria rekening te worden gehouden: de vaste criteria en gebied 1 het Middelburgs profiel.

Het plan voor het realiseren van drie appartementen in dit pand voldoet niet aan de in de nota opgenomen criteria:

 • de beeldkwaliteit van de openbare ruimte wordt niet in stand gehouden of verbetert;
 • er worden kunststof kozijnen toegepast in plaats van houten kozijnen;
 • er wordt houten gevelbekleding toegepast in plaats van metsel- of stucwerk
 • de dakkapellen zijn te breed.

Het Adviesteam ziet geen aanleiding van de in de nota opgenomen criteria af te wijken. Het plan is niet akkoord.

Geadviseerd wordt:

 • houten kozijnen toe te passen;
 • de houten gevelbekleding achterwege te laten;
 • de luifeltjes boven de deuren achterwege te laten;
 • de breedte van de dakkapellen te beperken tot maximaal 3,0 m en de hoogte tot maximaal 1,50 m
 • de gevel volledig wit te schilderen met uitzondering van een plint in een donkere kleur;
 • de ramen niet tot op de grond te laten doorlopen en meer eenheid/rust in de gevel aan te brengen.

Wagenaarstraat 30 Middelburg

 • Voor: het verbouwen van een monumentaal pand
 • Ontwerp: Contek Serooskerke V.O.F.
 • Advies: Akkoord

Het pand is op 4 januari jl. bezocht door de monumentendeskundige.

Het verder uitgewerkte plan voor het verbouwen van dit rijksmonument is akkoord.

Deel III: vooroverleg/diverse onderwerpen

Aanwezig:

 • ir. L. Brink, architect, lid
 • ir. A.G.M. Goemans, architect, lid
 • M.L.J. Bimmel, bouwhistoricus, lid (agendapunt 24)
 • ing. P. Meulmeester, secretaris

BKP Essenvelt vrije kavels

 • Voor: Beeldkwaliteitsplan
 • Opsteller: Gemeente Middelburg

De stedenbouwkundigen van de gemeente lichten het concept beeldkwaliteitsplan voor de vrije kavels van deze nieuwe wijk toe. Het BKP is tot stand gekomen met inspraak van toekomstige bewoners. Het verschil met het BKP van de hele wijk Essenvelt is subtiel en reflecteert voor een deel de door de toekomstige bewoners aangegeven wensen.

Er zijn per te onderscheiden straatje criteria opgesteld, waaronder verplichte criteria voor erfafscheidingen grenzend aan de openbare ruimte.

Advies: De opzet van het BKP is helder/overzichtelijk, het kan wel compacter.

Het Adviesteam vraagt zich af of de straatjes niet te klein zijn om ieder een eigen thema te hebben. Wellicht beperken tot twee thema’s; “jaren 30” en eigentijds. Verschil in beleving kan ook worden gevonden in het per straatje anders inrichten van de openbare ruimte (bomen, bestrating, enz.).

Geadviseerd wordt extra aandacht te besteden aan:

 • tot hoe ver steigers in/over het water mogen steken;
 • concrete, meetbare criteria (laat termen als “bij voorkeur” weg);
 • de erfafscheidingen tussen de kavels, zeker waar ze duidelijk te zien zijn vanaf het openbare gebied (de kavels grenzend aan het water);
 • verplichte heggen aan de straatzijde. Daardoor kan met groen samenhang worden gecreëerd en is het mogelijk meer vrijheid in de architectuur toe te staan;
 • het duidelijk(er) benoemen van wat onder de “jaren 30 stijl” wordt verstaan en daar ook referenties uit die tijd bij te tonen. De nu getoonde referenties zijn feitelijk cataloguswoningen. Indien het gaat om een eigentijdse vertaling van genoemde stijl dit ook duidelijk aangeven en ook daar passende referenties bij zoeken;
 • kunststof kozijnen met verdiept profiel en rechte aansluitingen (K-vision) voorschrijven;
 • duidelijk aangeven dat het uitgangspunt is dat houten (of aluminium) kozijnen worden toegepast;
 • de getoonde plaatjes van de toe te passen baksteen zijn te vlak, niet rijk genoeg. Ook aangeven dat met breuktoon ook baksteen wordt bedoeld en geen kalkzandsteen en/of betonsteen;
 • de “toetsbaarheid” van de criteria, zo niet dan weglaten;
 • neem ook iets op over dakkapellen en carports en andere bijgebouwen

Renovatie woningen de Ruyterstraat en omgeving

 • Voor: Het renoveren van wooncomplex 202 206 ’t Zand (74 woningen)
 • Aanvrager: Woongoed Middelburg

Advies: Het vervangen van de dakkapellen en de schoorstenen doet geen afbreuk aan de architectuur en de sfeer van deze (naoorlogse) woningen en houdt de bestaande beeldkwaliteit in stand. Het voorstel is akkoord.

Overig

Het Adviesteam vraagt aandacht voor de volgende onderwerpen:

 • de voorgenomen sloop van de hoge gemetselde schoorsteen aan de Keetweg in Arnemuiden. Het zou worden betreurt indien dit stukje industrieel erfgoed, onderdeel van het silhouet van Arnemuiden, zou verdwijnen;
 • het inrichten als museum van het geboortehuis van Etty Hillesum; Molenwater 77. Aanbevolen wordt dit pand aan te wijzen als gemeentelijk monument.